Công văn 4009/BTC-NSNN

Công văn 4009/BTC-NSNN thực hiện nghiêm quy định công tác quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4009/BTC-NSNN thực hiện nghiêm quy định công tác quyết toán ngân sách


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4009/BTC-NSNN
V/v thực hiện nghiêm quy định công tác quyết toán NSNN hàng năm

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các Hội, Đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Công tác quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm (bao gồm cả vốn xây dựng cơ bản) được quy định trong Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn Luật. Tiếp theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008, trong đó yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quyết toán NSNN, thực hiện xét duyệt, thẩm định, báo cáo quyết toán NSNN của các đơn vị dự toán và ngân sách các cấp theo đúng chế độ và thời gian quy định. Bộ Tài chính đã có Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 và Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 quy định chi tiết công tác quyết toán NSNN. Theo đó, đã quy định cụ thể nội dung, điều kiện, quy trình thủ tục, thẩm quyền, thời hạn xử lý các khoản ngân sách còn tồn cuối năm, cũng như nội dung, mẫu biểu, điều kiện, quy trình, trách nhiệm, thời hạn lập, gửi báo cáo quyết toán NSNN hàng năm. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nhiều bộ, cơ quan Trung ương (TW), địa phương đã quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác quyết toán NSNN. Bên cạnh đó, còn một số bộ, cơ quan TW và địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng và cấp dưới thực hiện nên việc gửi báo cáo quyết toán NSNN về Bộ Tài chính chậm so với thời hạn quy định, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng tổng hợp, lập báo cáo quyết toán trình Chính phủ, trình Quốc hội, như: Chế độ quy định định kỳ các đơn vị sử dụng nguồn phí, lệ phí thuộc NSNN nhưng được để lại đơn vị để tăng thêm nguồn lực như học phí, viện phí,… thì phải làm thủ tục ghi thu, ghi chi vào NSNN, nhưng đơn vị để chờ quyết toán cả năm mới ghi thu, ghi chi nên rất chậm, hoặc đơn vị còn chưa quan tâm làm thủ tục ghi thu, ghi chi vào NSNN; công tác rà soát đối chiếu số liệu dự toán, số kinh phí đã thực chi, số tạm ứng, số dư dự toán cuối năm với Kho bạc nhà nước (KBNN) nơi giao dịch chưa đầy đủ, kịp thời theo quy định nên số liệu báo cáo quyết toán NSNN năm 2010 đã hết thời hạn gửi báo cáo quyết toán (ngày 01/10/2011) nhưng mới có khoảng 22% bộ, cơ quan TW, địa phương gửi báo cáo quyết toán về Bộ Tài chính; chất lượng công tác quyết toán chưa cao, thể hiện: Số liệu các bộ, cơ quan TW, địa phương báo cáo chênh lệch so với số liệu báo cáo của KBNN, số chuyển nguồn sang năm sau lớn, chưa quan tâm đánh giá kết quả, hiệu quả chi tiêu ngân sách,…

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thúc đẩy quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính NSNN, thực hiện nghiêm quy định công tác quyết toán NSNN hàng năm, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan TW và Ủy ban Nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra các cơ quan, đơn vị và cấp dưới trực thuộc tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Căn cứ quyết định giao dự toán NSNN hàng năm của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, thực hiện phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc và cấp dưới theo đúng thời hạn quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn Luật để các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm, tránh dồn vào cuối năm. Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung dự toán, thì phải hoàn thành chậm nhất ngày 25/12 của năm ngân sách; trường hợp đặc biệt, chậm nhất là ngày 20/01 năm sau, nhưng phải đảm bảo thanh toán, quyết toán trước ngày 30/01 năm sau.

2. Thời hạn khóa sổ NSNN hàng năm: là hết ngày 31/01 năm sau theo đúng quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính. Các khoản chi NSNN từ nguồn của năm trước sau ngày 31/01 năm sau phải hạch toán vào ngân sách năm sau, kể cả các khoản ghi thu, ghi chi theo chế độ quy định.

3. Số liệu thu, chi NSNN hàng năm đến hết ngày 31/01 năm sau là cơ sở để KBNN đối chiếu, xác nhận với các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách và cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính các cấp làm cơ sở xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC và Thông tư số 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nếu có sự chênh lệch, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp tìm nguyên nhân và khẩn trưởng điều chỉnh, bảo đảm số liệu chính xác.

4. Việc xử lý chuyển nguồn dự toán hàng năm đã giao cho các cơ quan, đơn vị và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới khẩn trương thực hiện theo chế độ quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoàn thành chậm nhất ngày 15/3 năm sau theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC nêu trên. Quá thời hạn trên, không xử lý chuyển nguồn sang năm sau cho các cơ quan, đơn vị. Khi xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN của các cơ quan, đơn vị đối với các khoản kinh phí phải xét chuyển thì chỉ quyết toán khoản chuyển nguồn sang năm sau trên cơ sở đã được cấp có thẩm quyền cho phép bằng văn bản theo quy định nêu trên.

5. KBNN gửi báo cáo thu, chi ngân sách, tình hình sử dụng dự toán ngân sách cho cơ quan Tài chính đồng cấp trước ngày 15/3 năm sau đối với ngân sách cấp xã, ngân sách cấp huyện; trước ngày 01/4 năm sau đối với ngân sách cấp tỉnh và NSTW theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC và Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 nêu trên.

6. Căn cứ tình hình cụ thể, các bộ, cơ quan TW, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW xây dựng lịch biểu cụ thể đối với từng đơn vị trực thuộc và cấp dưới về thời hạn nộp báo cáo quyết toán NSNN hàng năm, thời hạn xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN đối với các đơn vị trực thuộc và cấp dưới, bảo đảm đủ thời gian cho việc tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN hàng năm của các bộ, cơ quan TW, địa phương gửi về Bộ Tài chính trước ngày 01/10 năm sau theo quy định tại Điều 75 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật NSNN. Báo cáo quyết toán NSNN gửi về Bộ Tài chính phải đầy đủ mẫu biểu theo quy định, kèm theo thuyết minh đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN được Quốc hội, Chính phủ quyết định giao theo ngành, lĩnh vực, gắn với kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội để đánh giá hiệu quả, kết quả chi tiêu của từng nhiệm vụ, lĩnh vực được giao quản lý (lượng hóa bằng số liệu, chỉ tiêu cụ thể).

Trường hợp được thanh tra, kiểm toán vào cuối năm, thì các bộ, cơ quan TW, địa phương vẫn phải gửi báo cáo quyết toán NSNN về Bộ Tài chính theo đúng thời hạn nêu trên. Trường hợp có sửa đổi, bổ sung thì gửi báo cáo quyết toán bổ sung về Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước trước ngày 15/11 năm sau (chỉ gửi số liệu quyết toán có sửa đổi, bổ sung). Những kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán sau ngày 15/11 năm sau đối với quyết toán NSNN năm trước, thì hạch toán vào năm ngân sách tại thời điểm xử lý theo chế độ quy định.

Quá thời hạn trên, chưa nhận được báo cáo quyết toán ngân sách, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu KBNN tạm dừng việc rút kinh phí thường xuyên khối văn phòng đối với các bộ, cơ quan TW; tạm dừng rút bổ sung từ NSTW cho NSĐP theo quy định tại Khoản 3 Điều 60 Luật NSNN cho đến khi nhận được báo cáo quyết toán; đồng thời Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Đối với báo cáo quyết toán thu, chi NSNN, chi tiết theo Mục lục NSNN, các bộ, cơ quan TW, địa phương chỉ gửi file dữ liệu điện tử theo địa chỉ [email protected] và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo (riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vẫn in và gửi báo cáo theo quy định) theo quy định tại Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010 của Bộ Tài chính, với cấu trúc và định dạng file điện tử theo quy định tại công văn số 9763/BTC-NSNN ngày 25/7/2011 của Bộ Tài chính, khi báo cáo quyết toán sửa đổi, bổ sung thì phải kịp thời gửi lại số liệu đã được sửa đổi, bổ sung.

Đề nghị các bộ, cơ quan TW và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cấp dưới triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP (để b/c TTCP);
- Đoàn ĐBQH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, Cục Thuế, HQ, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4009/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4009/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2012
Ngày hiệu lực27/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4009/BTC-NSNN

Lược đồ Công văn 4009/BTC-NSNN thực hiện nghiêm quy định công tác quyết toán ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4009/BTC-NSNN thực hiện nghiêm quy định công tác quyết toán ngân sách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4009/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Công Nghiệp
        Ngày ban hành27/03/2012
        Ngày hiệu lực27/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4009/BTC-NSNN thực hiện nghiêm quy định công tác quyết toán ngân sách

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4009/BTC-NSNN thực hiện nghiêm quy định công tác quyết toán ngân sách

           • 27/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực