Công văn 4019/TCT-CS

Công văn 4019/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4019/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4019/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 698/CT-THNVDT ngày 30/5/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Luật thuế TNDN năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành thì từ năm 2009 doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện đối với một số lĩnh vực, đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi đầu tư (địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn); trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư mở rộng thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ đầu tư mở rộng.

- Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thuộc địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư.

- Theo quy định tại điểm 9 phần I Thông tư số 14/2008/QH12 Nghị định 124/2008/NĐ-CP">130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì các hướng dẫn về thuế TNDN không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 14/2008/QH12 Nghị định 124/2008/NĐ-CP">130/2008/TT-BTC đều bị bãi bỏ.

- Thông tư số 93/2007/TT-BTC ngày 2/8/2007 của Bộ Tài chính quy định về chính sách ưu đãi tài chính đối với đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận (gồm xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải) quy định: ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án đầu tư của các tổ chức trong nước và nước ngoài để hình thành cơ sở sản xuất kinh doanh mới trong đảo Phú Quý; ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư của tổ chức trong nước và nước ngoài vào đảo Phú Quý thuộc lĩnh vực công nghệ cao, dự án có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của đảo Phú Quý; ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng thực hiện theo quy định hiện hành về thuế TNDN.

Căn cứ các quy định nêu trên thì từ năm 2009, chính sách ưu đãi thuế TNDN được áp dụng theo quy định tại Luật thuế TNDN năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, theo đó:

Từ năm 2009, doanh nghiệp hoạt động xây dựng được thành lập mới từ dự án đầu tư tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thuộc địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư vừa có hợp đồng thi công xây dựng công trình tại huyện đảo Phú Quý, vừa có hợp đồng thi công xây dựng công trình tại các địa bàn ngoài huyện đảo Phú Quý thì doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động thi công xây dựng trình tại huyện đảo Phú Quý; Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại các địa bàn khác (không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư) có hoạt động xây dựng vào huyện đảo Phú Quý thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN để kê khai, nộp thuế theo quy định.

Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì tiếp tục được hưởng các mức ưu đãi này cho thời gian còn lại.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp xác định ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thực tế đáp ứng theo quy định tại từng thời điểm cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4019/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4019/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/11/2011
Ngày hiệu lực 08/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4019/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4019/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4019/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 08/11/2011
Ngày hiệu lực 08/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4019/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 4019/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 08/11/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/11/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực