Công văn 4023/TCT-TNCN

Công văn 4023/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4023/TCT-TNCN 2018 thuế Thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4023/TCT-TNCN
V/v c/s thuế TNCN với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nng

Trả lời công văn số 3756/CT-TTHT ngày 22/09/2017 của Cục thuế Thành phố Đà Nng về việc đề nghị hướng dẫn thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán tại Công ty CP Dược Trung ương 3 (Công ty). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2d Điều 48 Nghị Định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính Phủ quy định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty Cổ phần:

“Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho công ty cổ phần toàn bộ s cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.”

Tại Khoản 9 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định:

“9. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

“Điều 16. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán

2. Giá bán chứng khoán được xác định như sau:

a) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán;

b) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này là giá ghì trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo s sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng”.

Tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán quy định:

"Điều 19. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán

...2. Việc chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên SGDCK được VSD thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Chuyển quyền sở hữu chứng khoán thông qua các giao dịch mua bán thực hiện qua hệ thống giao dịch của SGDCK;

b) Chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán đối với các giao dịch không mang tính chất mua bán hoặc không thể thực hiện được qua hệ thống giao dịch của SGDCK trong các trường hợp sau:

...- Tổ chức phát hành mua lại cổ phiếu ưu đãi hoặc thu hồi cổ phiếu (không phát sinh tiền mua lại) của cán bộ, công nhân viên khi chm dứt hợp đồng lao động làm cổ phiếu quỹ, c phiếu thưởng cho cán bộ, công nhân viên;"

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên trường hợp cá nhân bán lại cổ phần ưu đãi cho Công ty do nghỉ việc trước thời hạn cam kết thì giá chuyển nhượng chứng khoán là thực tế chuyển nhượng thực hiện qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc giá ghi trên hp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của Công ty tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Đà Nng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để
b/c);
- Vụ PC, CS, T.tra-TCT;
- Web
site TCT;
- Lưu: VT, TNCN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị Hoài Hương

 

Thuộc tính Công văn 4023/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4023/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2018
Ngày hiệu lực17/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4023/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 4023/TCT-TNCN 2018 thuế Thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4023/TCT-TNCN 2018 thuế Thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4023/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLý Thị Hoài Hương
        Ngày ban hành17/10/2018
        Ngày hiệu lực17/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4023/TCT-TNCN 2018 thuế Thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4023/TCT-TNCN 2018 thuế Thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

            • 17/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực