Công văn 4035/BTTTT-KHTC

Nội dung toàn văn Công văn 4035/BTTTT-KHTC 2022 rà soát thực hiện dự án giảm nghèo thông tin


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4035/BTTTT-KHTC
V/v rà soát, đề xuất Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 và cả giai đoạn 2022-2025

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Tổ chức chính trị - xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị định 27/2022/NĐ-CP); Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Chương trình); Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình.

Căn cứ khoản 1, Điều 37 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022, Bộ TTTT đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương rà soát, đề xuất Kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong Chương trình năm 2023 và giai đoạn 2022-2025 theo hướng dẫn và biểu mẫu tại Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 (Đối với kế hoạch thực hiện nội dung nêu tại Điều 5, Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT tổng hợp vào Biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo Công văn này).

Bộ TTTT đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương gửi đề xuất Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án về Bộ TTTT (đồng gửi file dữ liệu vào địa chỉ email: [email protected]) trước ngày 11/8/2022 để phối hợp rà soát, tổng hợp và báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định tại Nghị định 27/2022/NĐ-CP .

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Phạm Anh Tu
n;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
;
- Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Công văn số: 4035/BTTTT-KHTC ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Biểu mẫu: 09

Tỉnh, thành phố: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /KH-

……, Ngày …… tháng …… năm 20…

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Hỗ trợ các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Đơn vị hành chính
(Huyện/xã)

Xã có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK

Xã đảo

Huyện đảo

Dự kiến kinh phí

Nguồn kinh phí

Trong đó:

Ghi chú

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

NSTW

Khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

I

Huyện...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
………, ngày …… tháng …… năm 20....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Kế hoạch này do UBND tỉnh, thành phố xây dựng.

Cơ quan lập kế hoạch gửi kèm theo thuyết minh theo hướng dẫn của Thông tư.

Các cột (3), (4) và (5) tích dấu (X)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4035/BTTTT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4035/BTTTT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4035/BTTTT-KHTC

Lược đồ Công văn 4035/BTTTT-KHTC 2022 rà soát thực hiện dự án giảm nghèo thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4035/BTTTT-KHTC 2022 rà soát thực hiện dự án giảm nghèo thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4035/BTTTT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhạm Anh Tuấn
        Ngày ban hành02/08/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4035/BTTTT-KHTC 2022 rà soát thực hiện dự án giảm nghèo thông tin

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4035/BTTTT-KHTC 2022 rà soát thực hiện dự án giảm nghèo thông tin

              • 02/08/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực