Công văn 4043/BTC-ĐT

Công văn 4043/BTC-ĐT năm 2014 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4043/BTC-ĐT năm 2014 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg quyết toán vốn đầu tư dự án sử dụng vốn Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4043/BTC-ĐT
V/v thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước (sau đây gọi tắt là "Chỉ thị số 27/CT-TTg"); Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quán triệt và khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 27/CT-TTg cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý.

2. Trường hợp cần thiết, thành lập Ban chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành do lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương làm Trưởng ban để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng quy định; đồng thời, xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo thẩm quyền.

3. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg theo các nội dung như sau:

Chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm về thời gian lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

a. Đối với các cơ quan thẩm tra quyết toán các cấp:

- Có văn bản yêu cầu cơ quan thẩm tra quyết toán các cấp rà soát, báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành từ năm 2005 đến nay chưa hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán thuộc phạm vi quản lý, đồng thời có biện pháp xử lý quyết toán dứt điểm trước ngày 30/6/2014.

- Sớm kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trong từng cấp; rà soát, cơ cấu lại tổ chức; tổ chức tập huấn, đào tạo, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm tra quyết toán; tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc; bảo đảm thực hiện công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ.

b. Đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án:

Khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm 2005 đến nay chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng trường hợp, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo người quyết định đầu tư, Ban chỉ đạo quyết toán để khẩn trương xử lý dứt điểm.

c. Biện pháp xử lý vi phạm:

- Sau ngày 30/6/2014, các Bộ, ngành, địa phương công bố khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành.

- Không thực hiện giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ tháng 12 trở lên; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới theo đúng quy định tại Điểm 5 của Chỉ thị số 27/CT-TTg công bố công khai danh sách và địa chỉ các nhà thầu vi phạm trên Báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các Bộ, ngành, địa phương đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan đơn vị của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

4. Đề xuất, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quyết toán vốn đầu tư; đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa trình tự, thủ tục hồ sơ tài liệu quyết toán nhằm tạo điều kiện rút ngắn thời gian quyết toán vốn đầu tư để bổ sung, hoàn thiện Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước gửi về Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2014.

5. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg thường xuyên. Thực hiện tổng kết, đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 30/3/2015 để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo các nội dung nêu trên và tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ ĐT. (130)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4043/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4043/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2014
Ngày hiệu lực31/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4043/BTC-ĐT năm 2014 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg quyết toán vốn đầu tư dự án sử dụng vốn Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4043/BTC-ĐT năm 2014 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg quyết toán vốn đầu tư dự án sử dụng vốn Nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4043/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành31/03/2014
        Ngày hiệu lực31/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4043/BTC-ĐT năm 2014 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg quyết toán vốn đầu tư dự án sử dụng vốn Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4043/BTC-ĐT năm 2014 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg quyết toán vốn đầu tư dự án sử dụng vốn Nhà nước

           • 31/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực