Công văn 405/LĐTBXH-BĐG

Công văn 405/LĐTBXH-BĐG hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 405/LĐTBXH-BĐG 2019 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/LĐTBXH-BĐG
V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th
ể.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy các thành tựu của công tác bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm năm 2019 như sau:

1. Đy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là truyền thông thúc đẩy bình đẳng gii trong lĩnh vực chính trị

- Tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực, trong đó ưu tiên lĩnh vực chính trị nhằm hướng tới Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2025.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019 theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng gii trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ làm công tác pháp chế và xây dựng hoạch định chính sách, pháp luật.

- Tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ thanh tra, tư pháp, phóng viên, biên tập viên, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội và cộng tác viên cấp xã.

- Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trong xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

3. Tổ chức triển khai hiệu quả các Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại đơn vị, địa phương, trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực và xây dựng, phát triển các mô hình về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, bố trí kinh phí để nhân rộng các mô hình tốt, hiệu quả, phù hợp.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện của bộ, ngành, địa phương và chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện.

- Thực hiện các hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

- Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

4. Triển khai các hoạt động của Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng gii thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình)

Năm 2019, các địa phương và một số Bộ, ngành được bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động của Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình theo Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Tài chính[1].

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ kinh phí được giao chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả và tiến độ; đồng thời quan tâm, chủ động bố trí kinh phí tại địa phương để triển khai các hoạt động của Chương trình.

(Hướng dẫn nội dung các hoạt động tại phụ lục kèm theo)

Việc quản lý và sử dụng kinh phí áp dụng theo quy định tại Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

5. Tăng cường công tác phối hp liên ngành, trao đổi, học tập kinh nghiệm và đẩy mạnh việc huy động nguồn lực trong nước, quốc tế dành cho công tác bình đẳng giới

- Tiếp tục tăng cường và đy mạnh vai trò của các cấp, các ngành tại Trung ương và địa phương trong công tác phối hợp liên ngành, kiểm tra, xây dựng và đề xuất chính sách liên quan đến vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

- Tạo điều kiện để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về bình đẳng gii.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để tăng tính bền vững, hiệu quả trong công tác bình đẳng giới.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới) để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Bộ
Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban về các VĐXH của QH;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Vụ
KHTC, Bộ LĐTBXH;
- Website UBQG VSTBPN;
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

DỰ ÁN 3: HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Công văn số 405/LĐTBXH-BĐG ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Nội dung trọng tâm năm 2019

Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện Chương trình

1

Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

x

2

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân c

x

3

Hỗ trợ thực hiện cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về bình đẳng giới tại Trung tâm Công tác xã hội

 

4

Cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

 

a)

Triển khai Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng

x

b)

Triển khai Mô hình câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài

x

c)

Triển khai Cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

 

5

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm

 

6

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng gii

x

 [1] Quyết định số 2230/QĐ-BTC và Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 405/LĐTBXH-BĐG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu405/LĐTBXH-BĐG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2019
Ngày hiệu lực22/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 405/LĐTBXH-BĐG 2019 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 405/LĐTBXH-BĐG 2019 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu405/LĐTBXH-BĐG
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hà
        Ngày ban hành22/01/2019
        Ngày hiệu lực22/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 405/LĐTBXH-BĐG 2019 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới

             Lịch sử hiệu lực Công văn 405/LĐTBXH-BĐG 2019 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới

             • 22/01/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/01/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực