Công văn 406/TCT-KK

Công văn 406/TCT-KK năm 2016 vướng mắc về hoàn bù trừ thuế giá trị gia tăng để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khi chưa phát sinh khoản nợ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 406/TCT-KK hoàn bù trừ thuế giá trị gia tăng khi chưa phát sinh khoản nợ 2016


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/TCT-KK
V/v trả lời vướng mắc về hoàn bù trừ thuế GTGT để nộp thuế TNDN khi chưa phát sinh khoản nợ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 34/CT-KTT ngày 06/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang hỏi vướng mắc khi thực hiện thủ tục hoàn bù trừ thuế giá trị gia tăng để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khi chưa phát sinh khoản nợ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

+ Điểm b, khoản 7, điều 12: “b) Quyết toán thuế: Doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính, s thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp được xác định bằng s thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán trừ đi s đã tạm nộp tại nơi đóng trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc.”.

+ Khoản 2 điều 26: “...Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác...”.

+ Điểm đ khoản 3 điều 58: “Căn cứ vào s thuế người nộp thuế được hoàn, sthuế còn nợ, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:

- Ban hành Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

- Ban hành Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách nhà nước theo mẫu s 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế theo h sơ hoàn thuế và còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tin phạt của các loại thuế khác.”.

- Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:

+ Khoản 2 điều 16: “...2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểmquyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyn đi loại hình doanh nghiệp; giải th; chấm dứt hoạt động....”

+ Điều 17: “Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp s thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, Công ty TNHH MTV CBTP XK Vạn Đức Tiền Giang không phải kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý mà chỉ phải khai quyết toán năm. Tuy nhiên, hiện tại chưa đến thi hạn Công ty phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 cho cơ quan thuế nên thực tế khoản phải nộp thuế TNDN năm 2015 của Công ty TNHH MTV CBTP XK Vạn Đức Tiền Giang chưa tồn tại.

Vì vậy, nếu khoản thuế Công ty TNHH MTV CBTP XK Vạn Đức Tiền Giang đề nghị hoàn thuộc trường hợp được hoàn thuế theo quy định hiện hành thì Cục Thuế Ban hành Quyết định hoàn thuế, không ban hành Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách nhà nước để bù trừ cho khoản phải nộp thuế TNDN năm 2015 của Công ty.

Đối với khoản thuế TNDN năm 2015, bao gồm: khoản thuế TNDN phải tạm nộp hàng quý và khoản phát sinh còn phải nộp theo quyết toán năm, Công ty có trách nhiệm nộp đầy đủ, đúng thời hạn vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp chậm nộp tiền thuế, Công ty phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 406/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu406/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2016
Ngày hiệu lực27/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 406/TCT-KK hoàn bù trừ thuế giá trị gia tăng khi chưa phát sinh khoản nợ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 406/TCT-KK hoàn bù trừ thuế giá trị gia tăng khi chưa phát sinh khoản nợ 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu406/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành27/01/2016
        Ngày hiệu lực27/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 406/TCT-KK hoàn bù trừ thuế giá trị gia tăng khi chưa phát sinh khoản nợ 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 406/TCT-KK hoàn bù trừ thuế giá trị gia tăng khi chưa phát sinh khoản nợ 2016

            • 27/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực