Công văn 4081/BTTTT-THH

Công văn 4081/BTTTT-THH năm 2017 về đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office do Bộ Thông tin và Truyền thông

Nội dung toàn văn Công văn 4081/BTTTT-THH 2017 đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4081/BTTTT-THH
V/v đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại văn bản số 9963/VPCP-KGVX ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao tổ chức đánh giá kết quả, hiệu quả việc mua bản quyền phần mềm Microsoft Office theo thỏa thuận giữa Microsoft và Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) ký ngày 21/5/2007, đồng thời rà soát, tổng hợp nhu cầu mua bản quyền phần mm Microsoft Office của các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Cơ quan thực hiện đánh giá hiện trạng việc triển khai cài đặt và sử dụng phần mềm bản quyền Microsoft Office được Chính phủ cấp năm 2008 và đăng ký nhu cầu bản quyền đến năm 2020 theo mẫu phiếu gửi kèm.

Phiếu trả lời của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 12 năm 2017 theo địa chỉ Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa), 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tư
ng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trư
ởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lưu: VT, THH. (195b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Hưng

 

MẪU PHIẾU BÁO CÁO HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT OFFICE TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Công văn số 4081/BTTTT-THH ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

<Tên cơ quan báo cáo 1>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./…..

……, ngày …. tháng …. năm …..

 

BÁO CÁO

HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG PHẦN MỀM CÓ BẢN QUYỀN MICROSOFT OFFICE TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC2

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Tên cơ quan báo cáo: ...........................................................................................................................................

2. Địa chỉ: ………………….Email: ……………………Số điện thoại:..................................

3. Tổng số các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc3: ..........................................................

4. Hiện trạng sử dụng bản quyền phần mềm Microsoft Office (MSO) giai đoạn vừa qua


TT

Tên cơ quan, đơn vị4

Tổng số máy tính hiện đang sử dụng tại cơ quan, đơn vị

Tổng số máy tính hiện đang cài đặt và sử dụng phần mềm MSO có bản quyền5

Trong đó

Ghi chú

Số lượng máy tính hiện đang cài đặt và sử dụng bản quyền MSO được Chính phủ cấp

Số lượng máy tính hiện đang cài đặt và sử dụng bản quyền MSO được trang bị từ các nguồn khác

Office 2003

Office 2007

Office 2010

Office 2003

Office 2007

Office 2010

Office 2003

Office 2007

Office 2010

 

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nhu cầu cài đặt mi và sử dụng phần mềm Microsoft Office (MSO) đến năm 2020

TT

Tên cơ quan, đơn vị6

Tng số máy tính có nhu cầu cài đặt mới và sử dụng MSO đến năm 20207

Ghi chú

Office 2016

Office 365

Phiên bản khác

 

 

TNG SỐ

 

 

 

 

1

Cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc A

 

 

 

 

2

Cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc B

 

 

 

 

3

Cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Đánh giá việc triển khai cài đặt và sử dụng phần mềm Microsoft Office đã được Chính phủ cấp cho cơ quan giai đoạn vừa qua: ..........................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

7. Kiến nghị liên quan đến sử dụng phần mềm bản quyền của Microsoft Office: ....................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

8. Thông tin liên hệ

- Người lập báo cáo: ........................................................................................................

- Chức vụ: ........................................................................................................................

- Đơn vị công tác

- Email: .............................................................................................................................

- Số điện thoại liên hệ (cố định, di động):..........................................................................

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

-----------------------

1 Tên Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tên UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2 Báo cáo được thực hiện trên cơ sở tng hợp số liệu từ các đơn vị tại khối trụ sở văn phòng Bộ và các cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan chuyên môn (sở, ban, ngành) trực thuộc và UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3 Các đơn vị tại khối trụ sở văn phòng Bộ và các cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan chuyên môn (sở, ban, ngành) trực thuộc và UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4 Các đơn vị tại khối trụ sở văn phòng Bộ và các cơ quan thuộc, trc thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan chuyên môn (sở, ban, ngành) trực thuộc và UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5 Tổng số máy tính hiện đang cài đặt và sử dụng phần mềm MSO có bản quyền bao gồm phần mềm đã được Chính phủ cấp và phần mềm được trang bị tcác nguồn khác.

6 Các đơn vị tại khối trụ Sở văn phòng Bộ và các cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp, trừ đơn vị sự nghiệp chuyên trách CNTT); các cơ quan chuyên môn (sở, ban, ngành) trực thuộc và UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố trc thuộc Trung ương (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp).

7 Tổng số máy tính của đơn vị có nhu cầu cài đặt mới và sử dụng phần mềm Microsoft Office đến năm 2020, bao gồm những máy chưa cài đặt phần mềm bản quyền và những máy đã cài đặt nhưng hết thời hạn bản quyền.

Lưu ý:

- Kinh phí mua bản quyền phần mềm cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do NSTW chi trả;

- Kinh phí mua bản quyền phần mềm cho các địa phương do ngân sách địa phương chi trả.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4081/BTTTT-THH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4081/BTTTT-THH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2017
Ngày hiệu lực09/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4081/BTTTT-THH

Lược đồ Công văn 4081/BTTTT-THH 2017 đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4081/BTTTT-THH 2017 đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4081/BTTTT-THH
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành09/11/2017
        Ngày hiệu lực09/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4081/BTTTT-THH 2017 đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4081/BTTTT-THH 2017 đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office

              • 09/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực