Công văn 4084/TCT-KTNB

Công văn 4084/TCT-KTNB chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2011. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2012 do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4084/TCT-KTNB chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2011


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4084/TCT-KTNB
V/v chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2011. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2012.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện công tác thanh tra kiểm tra nội bộ trong toàn ngành Thuế năm 2011, ngày 18/10/2010 Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4177/TCT-KTNB và Công văn số 317/TCT-KTNB ngày 25/01/2011 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2011. Kết quả về kế hoạch toàn ngành đã xây dựng 2.423 cuộc (Tổng cục 9 cuộc thanh tra, cấp Cục Thuế thực hiện 526 cuộc và cấp Chi cục Thuế thực hiện 1.888 cuộc kiểm tra).

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Qua báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ đến thời điểm hiện tại toàn ngành đã triển khai thực hiện được 1.429 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã kết thúc 1.205 cuộc (trong số đã kết thúc có 1.005 cuộc theo kế hoạch và 200 cuộc đột xuất). Tổng cục Thuế đã thực hiện 7 cuộc thanh tra, các Cục Thuế thực hiện 292 cuộc, các Chi cục Thuế thực hiện 906 cuộc đạt 59% kế hoạch năm, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Có 224 cuộc đang triển khai thực hiện: Tổng cục 02 cuộc; Cục Thuế 50 cuộc; Chi cục Thuế 172 cuộc.

Nhìn chung công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của toàn ngành từng bước đã đi vào nề nếp: Các cuộc thanh tra, kiểm tra nội bộ cơ bản đã được thực hiện đúng quy trình, quy định. Đã thực hiện xử lý kịp thời cán bộ sai phạm đồng thời giúp lãnh đạo cơ quan thuế các cấp có những chỉ đạo điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý thuế.

Kết quả cụ thể: đã kiến nghị thu hồi số tiền là: 6.428.913.000 đồng, đã thu hồi nộp ngân sách số tiền: 4.067.558.000 đồng (số tiền sai phạm phát hiện nêu trên chủ yếu là do việc truy thu thuế sau khi phúc tra các biên bản thanh tra, kiểm tra đối tượng nộp thuế; áp dụng sai thuế suất; miễn giảm sai quy định) tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Kiến nghị xử lý 328 người, trong đó 282 công chức thuế và 46 người thuộc các đối tượng khác (ủy nhiệm thu, hợp đồng); đã xử lý 300 người trong đó: kiểm điểm trách nhiệm 282 người, khiển trách 12 người, cảnh cáo 4 người, hạ bậc lương 01 người và buộc thôi việc 1 người.

II. NHỮNG TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thanh tra trực tiếp và tổng hợp báo cáo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2011 của Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Tổng cục thấy còn một số tồn tại như sau:

1. Việc xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra nội bộ:

- Một số Cục Thuế thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ 9 tháng còn thấp, cụ thể số báo cáo thực hiện/kế hoạch: Hải Phòng 5/47, Đăk Nông 3/17, Thái Nguyên 7/23, Tây Ninh 9/25, Vũng Tàu 8/24,…

Nguyên nhân thực hiện kế hoạch thấp: Một số Cục Thuế chưa căn cứ vào nguồn nhân lực của bộ phận KTNB dẫn đến việc xây dựng kế hoạch không sát với thực tế, cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ thường xuyên luân phiên, luân chuyển (chỉ riêng trưởng phòng KTNB năm 2011 có 10/63 Cục Thuế luân chuyển làm công tác khác). Hơn nữa kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2011 có bổ sung thêm nội dung thanh tra, kiểm tra. Một số Cục Thuế được thanh tra tỉnh, kiểm toán nhà nước tiến hành thanh tra, kiểm toán nhưng không điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra kiểm tra nội bộ.

- Một số Cục Thuế thực hiện việc lập, gửi báo cáo định kỳ tháng, quý về kết quả thanh tra, kiểm tra nội bộ chưa đúng, chưa đủ, chưa tách chỉ tiêu số cuộc thanh tra, số cuộc kiểm tra nội bộ và các công việc kiểm tra khác của bộ phận kiểm tra nội bộ theo chỉ đạo của Lãnh đạo cơ quan thuế; báo cáo chưa đảm bảo thời hạn theo quy định.

2. Những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý thuế tại các Cục Thuế phát hiện thông qua công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ:

- Việc chấp hành quy trình thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế: Có không ít các Đoàn thanh tra, kiểm tra chưa thực hiện phân tích thông tin, nhận xét hồ sơ khai thuế hoặc phân tích còn sơ sài; Biên bản thanh tra, kiểm tra không đóng dấu giáp lai hoặc ký từng trang theo quy định, biên bản chưa giải thích rõ ràng các chênh lệch số liệu. Thủ tục hoãn thanh tra, kiểm tra chưa đúng quy định. Các thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra chưa lập biên bản theo quy định. Tính thuế, xử lý vi phạm về thuế chưa chính xác, miễn phạt vi phạm hành chính chưa đúng quy định. Thời gian công bố quyết định, thời gian làm việc tại đơn vị, thời gian xử lý sau thanh tra, kiểm tra còn kéo dài.

- Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: Một số đơn vị khi thực hiện kiểm tra xác minh giải quyết đơn thư không ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xác minh để giải quyết đơn tố cáo, không ban hành kết luận giải quyết đơn tố cáo (ban hành quyết định hoặc công văn), không ra thông báo thụ lý đơn khiếu nại, không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (ban hành công văn). Thời gian thụ lý, thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo còn kéo dài.

- Chấp hành quy trình, thủ tục giải quyết hoàn thuế: Còn có trường hợp hoàn thuế khi người nộp thuế vẫn còn nợ thuế GTGT. Không ít trường hợp các đoàn kiểm tra (kiểm trước hoàn sau) không thực hiện đúng thời gian công bố quyết định; thời gian làm việc tại đơn vị còn kéo dài. Biên bản kiểm tra không đóng dấu giáp lai hoặc ký từng trang biên bản theo quy định.

- Công tác thu lệ phí trước bạ và thu khác, thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản: Không xử phạt về việc chậm nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ. Xác định chưa đúng giá tính lệ phí trước bạ: tính trước bạ theo giá hóa đơn khi giá trên hóa đơn, hợp đồng thấp hơn bảng giá tối thiểu; tính trước bạ theo giá tối thiểu khi giá trên hóa đơn, hợp đồng cao hơn bảng giá tối thiểu.

III. TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM 2011 VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2012

1. Yêu cầu các Cục Thuế rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ từ đầu năm, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện kế hoạch đã xây dựng; coi việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ là chỉ tiêu khi xét thi đua cuối năm.

2. Tổ chức rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục những tồn tại thiếu sót từ việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra nội bộ; chấn chỉnh những tồn tại đã được phát hiện qua công tác thanh tra kiểm tra nội bộ của đơn vị; xử lý nghiêm số cán bộ có sai phạm đã phát hiện nhưng chưa được xử lý trong thời gian qua.

3. Tổ chức xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 trình lãnh đạo phê duyệt tổng hợp gửi về Tổng cục đảm bảo đúng thời gian quy định.

4. Thanh tra kiểm tra nội bộ năm 2012 tập trung vào các nội dung sau:

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy trình, thủ tục quy định trong thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế tại doanh nghiệp và phúc tra tại doanh nghiệp đối với những hồ sơ thanh tra, kiểm tra phát hiện có mâu thuẫn, không chính xác, chưa đầy đủ để xử lý;

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy trình, thủ tục giải quyết hoàn thuế;

- Thanh tra, kiểm tra việc quản lý nợ, thu nợ;

- Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, thu thuế đối với hộ kinh doanh;

- Thanh tra, kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Phương pháp xây dựng kế hoạch: Căn cứ vào số cán bộ làm công tác kiểm tra nội bộ của đơn vị xác định chính xác quỹ thời gian thực tế cho năm (Quỹ thời gian thực tế = Số cán bộ x thời gian làm việc năm trừ thời gian nghỉ chế độ của cán bộ; trừ thời gian thực hiện công việc đột xuất…); Căn cứ thời gian một cuộc thanh tra; thời gian một cuộc kiểm tra; số nội dung của một cuộc thanh tra, một cuộc kiểm tra. Trên cơ sở đó xác định số lượng trong năm đơn vị sẽ thực hiện bao nhiêu cuộc thanh tra, bao nhiêu cuộc kiểm tra nội bộ. Chọn đơn vị thanh tra, đơn vị kiểm tra lập danh sách đơn vị, nội dung thanh tra, kiểm tra trình lãnh đạo phê duyệt.

Các Cục Thuế cần lưu ý: Năm 2012 Tổng cục sẽ huy động cán bộ tại các địa phương thành lập các đoàn kiểm tra chéo về công tác hoàn thuế tại các Cục Thuế hàng năm có số hoàn thuế lớn, vì vậy các đơn vị cần xem xét đến yếu tố lực lượng thực tế còn lại để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2012 cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đã xây dựng.

Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về Vụ Kiểm tra nội bộ, Tổng cục Thuế để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Các Vụ, đơn vị TCT;
- Lưu: VT, KTNB (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4084/TCT-KTNB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4084/TCT-KTNB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2011
Ngày hiệu lực15/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4084/TCT-KTNB chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4084/TCT-KTNB chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2011
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4084/TCT-KTNB
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLê Hồng Hải
        Ngày ban hành15/11/2011
        Ngày hiệu lực15/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4084/TCT-KTNB chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2011

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4084/TCT-KTNB chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2011

              • 15/11/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/11/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực