Công văn 41/LĐTBXH-KHTC

Công văn 41/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về thực hiện chế độ báo cáo trong đầu tư công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 41/LĐTBXH-KHTC 2018 thực hiện chế độ báo cáo trong đầu tư công


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/LĐTBXH-KHTC
V/v thực hiện chế độ báo cáo trong đầu tư công

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quản lý

Thực hiện Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công; Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ và biểu mẫu chế độ báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công; Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm; Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 08/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ đầu tư như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2017; báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm 2017 theo mẫu tại phụ lục số 01, 02, 03 kèm theo công văn này và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 05/2/2018. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của số liệu báo cáo và phải được Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản dự án xác nhận (đối với báo cáo quyết toán niên độ ngân sách, Chủ đầu tư phải báo cáo theo đơn vị tính là “đồng”).

2. Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2017 phù hợp với tình hình thực hiện của dự án theo mẫu số 02, 03, 04, 05, 06 Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 08/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/01/2018; đồng thời cập nhật thông tin vào Hệ thống theo dõi thông tin trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước.

Ngoài việc gửi báo cáo theo đường công văn, Chủ đầu tư gửi bản mềm vào hòm thư p[email protected] để kịp tổng hợp báo cáo các Cơ quan có liên quan theo quy định.

Đề nghị Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo trong đầu tư công theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Phụ lục số 01

Bộ/UBND tỉnh...

Chủ đầu tư

Số ….

BÁO CÁO THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2017

A/ Tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư của dự án:

đơn vị: triệu đồng

Số tt

Nội dung

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017

Giá trị khối lượng thực hiện tại hiện trường

Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu

Số vốn đã được thanh toán (tính đến 31/1/2018) (gồm ctạm ng và thanh toán KLHT)

Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu nhưng chưa được thanh toán (tính đến 31/1/2018)

Trong năm kế hoạch

Luỹ kế tkhởi công

Trong năm kế hoạch

Lũy kế từ khởi công

Trong năm kế hoạch

Luỹ kế từ khởi công

Trong năm kế hoạch

Luỹ kế từ khi công

Tổng số

Trong đó vốn tạm ứng

Trong đó thanh toán từ 31/12 đến 31/01 của năm sau

Tổng số

Trong đó vốn tạm ứng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Tng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vn THDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Vốn TN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vn NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi phí khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vn Quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vn CBĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/ Thuyết minh các mục tiêu đạt được (về hiện vật), các tồn tại, vướng mắc, kiến nghị các biện pháp tháo gỡ.

D/ Xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản: (đơn vị xác nhận: đồng)

1- Số vốn thanh toán trong kế hoạch năm 2017 (tính đến 31/1/2018): ………

2- Số vốn thanh toán lũy kế từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2017 (tính đến 31/1/2018: …..

…, ngày... tháng....năm 20...
Kho bạc NN tỉnh (thành phố)
(Ký tên, đóng dấu)

…, ngày... tháng....năm 20...
Chủ đầu tư
(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 02

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NSNN

Niên độ ngân sách năm 20...

Đơn vị nh: đồng

Số TT

Nội dung

Địa điểm m tài khoản

Mã dự án đu tư

Tổng mức đầu tư

Luỹ kế vốn đã thanh toán tK/C đến hết niên độ năm trước năm quyết toán

Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm 20...

Thanh toán KLHT trong năm của phần vốn tm ứng theo chế độ chưa thu hi từ K/C đến hết niên độ ngân sách năm trước năm 20...

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 20….

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 20….

Tng cộng vốn đã thanh toán KLHT quyết toán trong năm 20... (2)

Lũy kế số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán chuyn sang các năm sau quyết toán (3)

Lũy kế vn đã thanh toán từ K/C …. hết năm 20...

Kế hoạch vốn được kéo dài

Thanh toán

Kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm sau (nếu có)

Số vốn còn lại chưa thanh toán hy bỏ (nếu có)

Kế hoạch vốn đầu tư năm 20...

Thanh toán

Kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm sau (nếu có)

Số vốn còn lại chưa thanh toán hy b (nếu có)

Tổng số

Tr.đó: vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi (1)

Tng số

Số vốn thanh toán KLHT

Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi

Tổng số

Số vốn thanh toán KLHT

Số vốn tm ứng theo chế độ chưa thu hồi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=12+ 13

12

13

14

15=10- 11-14

16

17=18+ 19

18

19

20

21=16- 17-20

22=9+12 +18

23=7-8- 9+13+19

24=6+ 11…..

 

TNG S (A+B+C+D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

VỐN NSNN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vn trong ớc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1

Các dự án thuộc kế hoạch năm 20...:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Vn đầu tư theo ngành, nh vực:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vn Thực hiện dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Vn CTMTQG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình MTQG...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Vn CTMT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Vốn NSNN khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2

Các dự án không ghi kế hoạch năm 20... còn dư vn tạm ứng chưa thu hồi từ các năm trước chuyn sang năm 20..:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Vn đầu tư theo ngành, lĩnh vực:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn ớc ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn Thực hiện dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vn trong ớc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Vốn CTMTQG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình MTQG...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Vn CTMT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Vn từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Vốn NSNN khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1

Các dự án thuộc kế hoạch năm 20...:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ngành giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngành thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2

Các dự án không ghi kế hoạch năm 20... còn dư vn tạm ứng chưa thu hồi từ những năm trưc chuyển sang năm 20..:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

NGUỒN VỐN ĐU TƯ THUỘC NSNN KHÁC (nếu có):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Nguồn vốn...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nguồn vốn...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Dự án không có vốn nước ngoài chghi một dòng.

- Đối với các dự án được giao kế hoạch vốn ngoài nước thanh toán theo cơ chế tài chính trong nước, khi lập báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm đề nghtách riêng 01 biểu báo cáo tương tự như mẫu biểu này và đánh s thành Biểu số 01b/CĐT.

- Đối với các đơn vị có vốn cp thng như: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,... đề nghị báo cáo riêng một biểu đối với nguồn vốn cấp thẳng (giống như biểu số 01/CĐT).

- Đối với các nguồn vốn đầu tư thuộc NSNN khác đề nghị ghi rõ cụ thtừng nguồn vốn (nếu có).

- (1) Cột số 7: Thể hiện luỹ kế số dư tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết năm trước năm quyết toán.

- (2) Cột 22= Thhiện tổng số vốn thanh toán KLHT quyết toán trong năm, gồm: thanh toán KLHT của phần vốn tạm ứng của những năm trước chuyển năm 20... (cột 9) + thanh toán KLHT của kế hoạch thuộc các năm trước chuyển sang năm 20...(cột 12)+ thanh toán KLHT của nguồn vn được giao trong năm kế hoạch (cột 18).

- (3) Cột 23 =(cột 7- cột 8-cột 9+cột 13+cột 19): Luỹ kế svốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi tính đến hết năm quyết toán chuyển sang các năm sau quyết toán theo quy định.

- (4) Cột 24 = cột 6+cột 11+cột 17: Thể hiện tổng số vốn đã giải ngân tính đến hết năm 20..., gồm: Lũy kế số vn đã thanh toán từ K/C đến hết KH năm trước + Tổng số vốn đã thanh toán trong năm 20...

 

NGƯỜI LP BIU
(Ký, ghi rõ họ n, chc vụ)

..., ngày    tháng    năm 20...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Phụ lục số 03

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU THANH TOÁN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NSNN NĂM 20....

Tên dự án đầu tư:

Mã dự án đầu tư:           

Chđầu tư:

Quyết định đầu tư được duyệt (số, ngày, tháng, năm):

Nguồn vốn... (Vốn ĐT theo ngành, lĩnh vực, vốn CTMT QG, vốn CTMT, vốn CK, vốn TPCP, vốn Trái phiếu chính quyền địa phương, vốn đầu tư nguồn NSNN khác...)

Đơn vị tính: đồng

Số thứ tự

Nội dung

Tổng mức vốn đầu tư được duyệt

Luỹ kế vn đã thanh toán từ K/C đến hết niên độ năm trước

Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh gim trong năm 20...

Thanh toán KLHT trong năm của phần vn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết niên độ ngân sách năm trước

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm trước được tiếp tục thực hiện và thanh toán trong năm 20...

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 20...

Tổng cộng vốn đã thanh toán KLHT quyết toán trong năm 20...

Luỹ kế số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hi đến hết năm quyết toán

Luỹ kế đã thanh toán từ … đến năm …..

Tổng số

Tr.đó: vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hi

Kế hoạch vốn được kéo dài

Thanh toán

Kế hoạch vn đu tư năm 20...

Thanh toán

Tổng số

Trong đó:

Tng s

Trong đó:

Số vốn thanh toán KLHT

Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi

S vn thanh toán KLHT

Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=7+10+14

17=5-6-7 +11+15

18=4+….

 

TNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

VỐN NSNN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số liệu của chủ đầu tư:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Số liệu của KBNN nơi giao dịch:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chênh lệch vốn thanh toán trong năm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Vốn CTMT QG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số liệu của chủ đầu tư:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Số liệu của KBNN nơi giao dịch:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chênh lệch vốn thanh toán trong năm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Vốn CTMT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Vốn NSNN khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

VỐN TRÁI PHIU CHÍNH PHỦ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

VN TRÁI PHIU CHÍNH QUYN ĐỊA PHƯƠNG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

NGUỒN VN ĐẦU TƯ THUỘC NSNN KHÁC (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Cột số 4 "Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết niên độ năm trước" không bao gồm số vn đã thanh toán cho dự án từ nguồn vốn ứng trước.

- Cột số 8 "Kế hoạch vốn được kéo dài": đề nghị chỉ ghi phần vốn còn lại chưa gii ngân thuộc kế hoạch năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 20...

- Các nội dung 1, 2, 3 ở các phần B, C, D được đối chiếu tương tự như quy định tại mục 1, 2, 3 của phần A.

 

.... ngày... tháng... năm 20...
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng du)

..., ngày    tháng    năm 20...
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 41/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu41/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2018
Ngày hiệu lực05/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 41/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 41/LĐTBXH-KHTC 2018 thực hiện chế độ báo cáo trong đầu tư công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 41/LĐTBXH-KHTC 2018 thực hiện chế độ báo cáo trong đầu tư công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu41/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành05/01/2018
        Ngày hiệu lực05/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 41/LĐTBXH-KHTC 2018 thực hiện chế độ báo cáo trong đầu tư công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 41/LĐTBXH-KHTC 2018 thực hiện chế độ báo cáo trong đầu tư công

           • 05/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực