Công văn 410/SXD-QHKT

Công văn 410/SXD-QHKT hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Công văn 410/SXD-QHKT quy trình lập thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch chung


UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/SXD-QHKT
V/v hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Bình Định, ngày 25 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo CTMTQG XD NTM cấp huyện.
- UBND các xã trên địa bàn tỉnh.
- Các đơn vị tư vấn lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1176/UBND-KTN của UBND tỉnh ngày 16 tháng 4 năm 2012 về việc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 84/TB-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà tại cuộc họp Trưởng ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM các huyện, thị xã, thành phố. Qua kiểm tra nắm tình hình, Sở Xây dựng nhận thấy quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thị xã, thành phố còn lúng túng, chưa thống nhất, còn kéo dài thời gian lập và phê duyệt. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác lập quy hoạch chung ,xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong năm 2012 Sở Xây dựng hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

Bước 1: Báo cáo thông qua đồ án lần thứ nhất

Thành phần tham dự bao gồm Lãnh đạo Đảng ủy, UBND; Đại diện HĐND, MTTQ, các Hội đoàn thể… đại diện thôn (bí thư chi bộ, trưởng thôn), Chủ nhiệm hợp tác xã (nếu có). Trưởng Ban quản lý xây dựng NTM xã chủ trì cuộc họp. Chủ trì cuộc họp phân công thư ký ghi chép nội dung cuộc họp. Sau cuộc họp, chủ trì có thông báo kết luận cuộc họp bằng văn bản về những nội dung thống nhất và các nội dung yêu cầu chỉnh sửa bổ sung, yêu cầu tiến độ thời gian cụ thể để đơn vị tư vấn có cơ sở tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ và báo cáo lần kế tiếp. Nội dung báo cáo đồ án lần này nên tập trung vào những vấn đề cơ bản có tính chất định hướng, phân vùng đối với quy hoạch xây dựng và quy hoạch sản xuất. Địa điểm báo cáo tại UBND xã.

Bước 2: Lấy ý kiến nhân dân

Có 2 hình thức lấy ý kiến nhân dân, tùy theo điều kiện của từng xã, Ban quản lý xã quyết định chọn hình thức lấy ý kiến cho phù hợp. Ban quản lý xã lựa chọn một số nội dung chỉnh của đồ án để lấy ý kiến nhân dân.

- Hình thức lấy ý kiến thông qua tổ chức cuộc họp. Ban quản lý xã chủ trì họp tại từng thôn hoặc ghép một số thôn để thông báo với đại diện nhân dân về một số nội dung quy hoạch chính có liên quan đến thôn để người dân thảo luận tham gia ý kiến.

- Hình tức lấy ý kiến bằng hình thức thông qua phiếu. Phiếu lấy ý kiến cần thể hiện các cột ghi rõ đồng ý hay không đồng ý và cột ghi ý kiến khác. Ban quản lý phát triển thôn phát phiếu và tổng hợp ý kiến góp ý của đại diện nhân dân.

Kết quả tổng hợp lấy ý kiến nhân dân làm cơ sở để tham khảo trong quá trình thông qua, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch.

Bước 3: Báo cáo thông qua đồ án lần thứ 2

Thành phần tham dự ngoài thành phần như lần thứ nhất, Ban quản lý xã mời đại diện Ban chỉ đạo cấp huyện, Tổ thẩm định tham dự để góp ý về nội dung chuyên môn và chỉ đạo chủ yếu các nội dung chuyên môn có tính chất liên xã, liên vùng. Trưởng Ban quản lý xã chủ trì cuộc họp. Chủ trì cuộc họp phân công thư ký ghi chép và thông qua kết luận cuộc họp bằng văn bản về những nội dung thống nhất và các nội dung yêu cầu chỉnh sửa bổ sung, yêu cầu tiến độ thời gian cụ thể để đơn vị tư vấn báo cáo lần kế tiếp (nếu còn nhiều vấn đề chưa thống nhất). Địa điểm báo cáo tại UBND xã.

Bước 4: Thẩm định đồ án quy hoạch

Sau khi báo cáo lần thứ 2, đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ đồ án gửi Ban quản lý xã để kiểm tra, trình Tổ thẩm định để thẩm định đồ án. Sau khi tiếp nhận hồ sơ (có giấy biên nhận), Tổ thẩm định tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch. Thời gian thẩm định không quá 15 ngày làm việc. Sau khi thẩm định, nếu có nội dung chưa thống nhất hoặc thống nhất, Tổ thẩm định phải có văn bản gửi chủ đầu tư để chỉ đạo đơn vị tư vấn chỉnh sửa hồ sơ đồ án. Nếu nội dung đồ án được Tổ thẩm định thống nhất, Tổ thẩm định đề nghị Ban quản lý xã trình HĐND xã để ra nghị quyết. Lưu ý, các nội dung thẩm định chủ yếu về thành phần hồ sơ, hình thức thể hiện hồ sơ, các nội dung quy hoạch có đúng theo kết luận tại các cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch lần thứ 2 hay không.

- Trường hợp cần thiết, Tổ thẩm định báo cáo xin ý kiến UBND huyện và Ban Chỉ đạo các vấn đề vượt thẩm quyền để làm cơ sở lập văn bản thẩm định đồ án quy hoạch. Thời gian xin ý kiến không quá 10 ngày làm việc.

Bước 5: Hội đồng nhân dân xã thông qua nghị quyết

Sau khi hoàn chỉnh đồ án trên cơ sở tiếp thu kết quả bước 4, Ban quản lý xã trình HĐND xã, HĐND xã có thể tổ chức họp bất thường ra nghị quyết đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng xã NTM.

Bước 6: UBND huyện phê duyệt đồ án

Sau khi HĐND xã có nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng xã NTM, Ban quản lý xã lập Tờ trình và ký hồ sơ đồ án trình UBND huyện phê duyệt. UBND huyện phê duyệt đồ án quy hoạch trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ban quản lý xã trình.

Bước 7: UBND xã công bố đồ án quy hoạch tại xã

Thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 01/HD-SXD-SNNPTNT-STNMT ngày 27/3/2012 và các quy định hiện hành.

Để thực hiện được các bước như trên một cách có hiệu quả, trước khi lên lịch báo cáo thông qua đồ án, đại diện Ban QLXDNTM xã phải cử cán bộ kiểm tra sơ bộ đồ án của đơn vị tư vấn về thành phần hồ sơ, nội dung cơ bản của hồ sơ theo Hướng dẫn liên ngành số 01/HD-SXD-SNNPTNT-STNMT ngày 27/3/2012 (đối với lần thức nhất). Đối với các lần báo cáo sau cần kiểm tra thêm về các nội dung theo thông báo kết luận cuộc họp lần trước, đơn vị tư vấn đã chỉnh sửa nội dung hay chưa.

Các đơn vị tư vấn phải nghiêm túc chuẩn bị nội dung và tài liệu để báo cáo thông qua đồ án quy hoạch và gửi cho Ban quản lý xã trước để kiểm tra trước khi báo cáo ít nhất 7 ngày làm việc.

Để đảm bảo không kéo dài thời gian lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch NTM, Sở Xây dựng đề nghị Ban Chỉ đạo CTMTQG XDNTM các huyện, thị xã, thành phố, các Tổ thẩm định, Ban quản lý XDNTM xã và các đơn vị tư vấn lập quy hoạch chung xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định thống nhất thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn tại văn bản này. (Đính kèm Phụ lục Sơ đồ minh họa các bước thuộc quy trình)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực BCĐ CTMTQG XD NTM tỉnh (thay báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VP Điều phối CTMTQG XD NTM tỉnh;
- Lãnh đạo sở;
- Lưu: VT, P.QLQHKT.

GIÁM ĐỐC
Đào Quý Tiêu

 

PHỤ LỤC

SƠ ĐỒ MINH HỌA CÁC BƯỚC THUỘC QUY TRÌNH
(Kèm theo Văn bản số 410/SXD-QHKT ngày 25/5/2012 của Sở Xây dựng)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 410/SXD-QHKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu410/SXD-QHKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2012
Ngày hiệu lực25/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 410/SXD-QHKT

Lược đồ Công văn 410/SXD-QHKT quy trình lập thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch chung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 410/SXD-QHKT quy trình lập thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch chung
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu410/SXD-QHKT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýĐào Quý Tiêu
        Ngày ban hành25/05/2012
        Ngày hiệu lực25/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 410/SXD-QHKT quy trình lập thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch chung

              Lịch sử hiệu lực Công văn 410/SXD-QHKT quy trình lập thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch chung

              • 25/05/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/05/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực