Công văn 410/TCT-KK

Công văn 410/TCT-KK năm 2016 xử lý vướng mắc trong xử lý hóa đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 410/TCT-KK xử lý vướng mắc trong xử lý hóa đơn bất hợp pháp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/TCT-KK
V/v: xử lý vướng mắc trong xử lý hóa đơn bất hợp pháp

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 2008/CT-KTNB ngày 22/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc kiến nghị xử lý vướng mắc trong xử lý hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, khoản 26, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, sửa đổi khoản 1 Điều 93 về các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm:

"d) Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, "

Khoản 8 , Điều 3 ; khoản 7, Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp;

Khoản 5, Điều 38; khoản 2, Điều 39 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Điểm c, Khoản 1 , Điều 10, Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế quy định:

"c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, từ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngưng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này "

Khoản 4, Điều 13 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Khoản 5 Điều 11; khoản 2 điều 1 2 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tải chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Điểm b, khoản 1, Điều 16, Điều 22, Điều 23, Điều 25 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về sử dụng hóa đơn;

Điểm b, khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính.

1. Về xử lý vi phạm đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Về xử lý vi phạm đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đề nghị Cục Thuế thực hiện theo đúng hướng dẫn tại khoản 5 Điều 38 ; khoản 2 Điều 39 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và khoản 5 Điều 11; khoản 2 Điều 12 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế ghi nhận kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 2008/CT-KTNB ngày 22/10/2015 để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan phù hợp với thực tế quản lý thuế.

2. Về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hóa đơn sử dụng trong thời gian cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.

Trường hợp, người nộp thuế sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cơ quan thuế thực hiện truy thu số thuế phát sinh (nếu có) do sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Các hóa đơn nêu trên không có giá trị sử dụng, đơn vị bán hàng và mua hàng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Đơn vị mua hàng không được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, bên bán hàng và bên mua hàng phải lập biên bản thu hồi các hóa đơn đã lập sai quy định.

Sau khi Quyết định cưỡng chế nợ thuế hết hiệu lực thi hành hoặc bị bãi bỏ, qua xác minh cơ quan thuế xác định thực tế có hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ thì cơ quan thuế hướng dẫn đơn vị bán hàng xuất hoá đơn, căn cứ các hóa đơn này đơn vị bán hàng, mua hàng của Công ty thực hiện kê khai thuế theo quy định.

3. Về việc kê khai, tính thuế trong thời gian cưỡng chế hóa đơn

Trường hợp trong thời gian cơ quan thuế ban hành Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng không thuộc trường hợp không phải kê khai theo quy định tại khoản c, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, do đó người nộp thuế vẫn phải kê khai thuế theo quy định. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế ghi nhận kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 2008/CT-KTNB ngày 22/10/2015 để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan phù hợp với thực tế quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế biết và căn cứ thực tế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;

-
DNTN Minh Thư;
- Vụ: CS; PC, QLN (TCT);

- Lưu: VT,
KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 410/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 410/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/01/2016
Ngày hiệu lực 27/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 410/TCT-KK

Lược đồ Công văn 410/TCT-KK xử lý vướng mắc trong xử lý hóa đơn bất hợp pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 410/TCT-KK xử lý vướng mắc trong xử lý hóa đơn bất hợp pháp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 410/TCT-KK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành 27/01/2016
Ngày hiệu lực 27/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 410/TCT-KK xử lý vướng mắc trong xử lý hóa đơn bất hợp pháp

Lịch sử hiệu lực Công văn 410/TCT-KK xử lý vướng mắc trong xử lý hóa đơn bất hợp pháp

  • 27/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực