Công văn 411/LĐTBXH-BĐG

Công văn 411/LĐTBXH-BĐG năm 2016 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 411/LĐTBXH-BĐG hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 411/LĐTBXH-BĐG
V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2016

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Bình đẳng giới, kế thừa và phát huy thành tựu công tác bình đẳng giới trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ban, ngành tiếp tục tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm năm 2016 như sau:

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới: hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu đã đề ra tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020:

- Nội dung: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị và nhóm đối tượng đích.

- Đối tượng: Các tầng lớp nhân dân, các cấp lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác bình đẳng giới, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng giới.

- Hình thức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục: Thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, thăm quan học tập kinh nghiệm các cuộc thi tìm hiểu; xây dựng và tổ chức chương trình, chiến dịch truyền thông tại cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua đài truyền hình, đài phát thanh, đài truyền thanh, báo giấy, báo điện tử tại cơ quan, đơn vị và địa phương, xây dựng các sản phẩm truyền thông như tờ rơi, pano, áp phích, tranh cổ động về bình đẳng giới.

2. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

- Đối với các cơ quan trung ương: Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác xây dựng và hoạch định chính sách, cán bộ pháp chế, thành viên các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết xác định được nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới và các biện pháp giải quyết trong lĩnh vực mà văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh.

- Đối với địa phương: Tổ chức các đợt tập huấn kiến thức giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, cán bộ tư pháp, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ lao động - xã hội và cộng tác viên cấp xã.

3. Tổ chức triển khai Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 (Chương trình hành động):

a) Các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 tại đơn vị, địa phương:

- Kế hoạch cần bám sát các nội dung đã được phê duyệt tại Chương trình hành động đồng thời đảm bảo tính kế thừa các thành tựu đã đạt được trong giai đoạn 2011-2015 hướng tới việc đạt được các chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

- Xây dựng dự toán kinh phí triển khai cho từng hoạt động của Kế hoạch nhằm chủ động bố trí kinh phí từng năm cũng như cả giai đoạn theo nguyên tắc tiết kiệm và đảm bảo hiệu quả cao nhất.

b) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của đơn vị mình và chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện.

c) Thực hiện các hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

d) Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới.

4. Tổ chức triển khai Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11-15/12 (Tháng hành động):

- Xây dựng nội dung, thông điệp cho Tháng hành động có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với văn hóa, nhóm đối tượng đặc thù đồng thời bám sát theo chủ đề, thông điệp chung được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động trên phạm vi toàn quốc.

- Huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đoàn thể tại đơn vị, địa bàn mình. Thu hút sự tham gia của các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các hoạt động của Tháng hành động.

5. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các đơn vị và địa phương chủ động tổ chức triển khai Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196- TB-TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới” đảm bảo hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới) để phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Vụ KHTC, Bộ LĐTBXH;
- Website UBQG;
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 411/LĐTBXH-BĐG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu411/LĐTBXH-BĐG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 411/LĐTBXH-BĐG hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 411/LĐTBXH-BĐG hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu411/LĐTBXH-BĐG
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Trọng Đàm
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 411/LĐTBXH-BĐG hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 411/LĐTBXH-BĐG hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới 2016

           • 04/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực