Công văn 4110/BTTTT-TTĐN

Công văn 4110/BTTTT-TTĐN năm 2018 hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4110/BTTTT-TTĐN 2018 kế hoạch công tác thông tin đối ngoại


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4110/BTTTT-TTĐN
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BThông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại căn cứ theo Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối với các tỉnh, thành phố đã ban hành Quy chế nhưng chưa căn cứ theo Thông tư số 22 cần chỉnh sửa để phù hợp.

- Đối với các tỉnh, thành phố chưa ban hành Quy chế cần khẩn trương ban hành theo Thông tư số 22 để triển khai thống nhất và hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại.

2. Phân công, bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đi ngoại.

3. Tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ cấp phòng trở lên vũ các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại. Cập nhật thông tin, nâng cao chất lượng chương trình tập huấn, tập trung vào các nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; Tập trung tập huấn, bồi dưỡng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng, cán bộ huyện, xã, người có uy tín trên toàn tuyến biên giới.

4. Tăng cường công tác dự báo, chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình tỉnh, thành phố; xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, thành phố, và có trách nhiệm thông báo tới Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan để phục vụ công tác quản lý.

5. Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, vai trò của mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

6. Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, thành phố, xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh, cụ thể:

- Xây dựng đề án, dự án, kế hoạch truyền thông quảng bá du lịch (đối với những tỉnh, thành phố chọn du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương), quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa...; xây dựng cơ sở dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

- Triển khai Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tăng cường công tác quảng bá tại các khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường hàng không.

+ Đối với các tỉnh có cửa khẩu quốc tế đưng bộ đã được Nhà nước đầu tư Cụm thông tin đối ngoại: Xây dựng và nâng cao chất lượng nội dung, tăng cường tiếng nước ngoài, ngôn ngữ nước láng giềng và tiếng dân tộc; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, phối hợp về công tác thông tin đối ngoại thông qua Cụm thông tin đối ngoại.

+ Đối với các tỉnh có cửa khẩu quốc tế đưng bộ chưa được Nhà nước đầu tư Cụm thông tin đối ngoại: Xây dựng nhiệm vụ, đề án, dự án, huy động các nguồn lực xã hội hóa xây dựng Cụm thông tin đi ngoại, tăng cường hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới.

+ Đối với các tỉnh, thành phố có cửa khẩu quốc tế hàng không, cửa khẩu quốc tế đường thủy: Khảo sát đánh giá hiện trạng hạ tầng, trang thiết bị; hiện trạng nội dung và các hình thức thông tin; đánh giá đội ngũ phụ trách, vận hành các hình thức thông tin tại cửa khẩu quốc tế hàng không, cửa khẩu quốc tế đường thủy.

7. Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn, cụ thể: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Công thương và các sở, ngành liên quan đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020.

8. Đối với công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới, cần tập trung các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới và Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia đến năm 2020;

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố Chương trình phối hợp 613 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011-2020;

- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình phối hợp,

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan triển khai “Đề án Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại nhằm nâng cao ý thức quốc gia quốc giới và trách nhiệm bảo vệ biên gii Tổ quốc” khi được Thủ tướng phê duyệt.

- Về nội dung tuyên truyền, thông tin đối ngoại:

+ Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả 03 văn kiện quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định hợp tác và bảo vệ khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc và Hip định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân và kết quả triển khai trên thực tế.

+ Tổ chức tuyên truyền sâu rng và hiệu quả các văn bản pháp lý song phương về biên giới được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó có Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào có hiệu lực từ ngày 05/9/1017. Tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc di cư tự do và kết hôn không giá thú,

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực địa giữa Việt Nam và Campuchia; ý nghĩa, tầm quan họng về vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước; tầm quan trọng của hai nước trong việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận giữa hai nước, cũng như việc giải quyết các vấn đề tồn đọng.

- Tăng cường lồng ghép thông tin đối ngoại với các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, ngoại giao nhân dân...quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thúc đẩy giao thương của các địa phương biên giới gắn với công tác bảo vệ biên giới quốc gia.

- Tăng cường xuất bản các chương trình, chuyên mục, ấn phẩm bng tiếng dân tộc phục vụ đồng bào các dân tộc, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu s, ít người; nội dung gồm: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của địa phương; tuyên truyền những thành tựu đổi mới, hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyn lãnh th, đẩy mạnh hợp tác kinh tế...; phản bác kịp thời các quan điểm, thông tin phá hoại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

9. Triển khai thực hiện phong trào thi đua chuyên đề về thông tin đối ngoại của ngành thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

Trên cơ sở hướng dẫn này và yêu cầu thực tế của địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vưng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông, (Cục Thông tin đối ngoại), số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, ĐT: 04. 37676666, máy lẻ 118, Fax: 04.37675959 để kịp thi có hướng dẫn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT
, TTĐN, ND(135).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Vĩnh Bảo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4110/BTTTT-TTĐN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4110/BTTTT-TTĐN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2018
Ngày hiệu lực04/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4110/BTTTT-TTĐN 2018 kế hoạch công tác thông tin đối ngoại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4110/BTTTT-TTĐN 2018 kế hoạch công tác thông tin đối ngoại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4110/BTTTT-TTĐN
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýHoàng Vĩnh Bảo
        Ngày ban hành04/12/2018
        Ngày hiệu lực04/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4110/BTTTT-TTĐN 2018 kế hoạch công tác thông tin đối ngoại

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4110/BTTTT-TTĐN 2018 kế hoạch công tác thông tin đối ngoại

           • 04/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực