Công văn 4120/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4120/LĐTBXH-LĐTL năm 2016 rà soát, đánh giá hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4120/LĐTBXH-LĐTL rà soát đánh giá hòa giải viên trọng tài lao động 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4120/LĐTBXH-LĐTL
V/v Rà soát, đánh giá hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……………………..

Để xây dựng kế hoạch tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn của hòa giải viên lao động và các thành viên Hội đồng trọng tài lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 195 của Bộ luật lao động, đồng thời góp phần nghiên cứu hoàn thiện pháp luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1354/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch khảo sát đánh giá hòa giải viên lao động và Hội đồng trọng tài lao động. Triển khai thực hiện Quyết định này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện các hoạt động có liên quan nêu trong Kế hoạch khảo sát, cụ thể như sau:

1. Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của hòa giải viên lao động và hội đồng trọng tài lao động ở địa phương theo đề cương đính kèm (Phụ lục 1);

2. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ở 2 quận, huyện (do Sở lựa chọn) chuẩn bị các nội dung để làm việc với đoàn khảo sát của Bộ:

a) Chuẩn bị báo cáo tình hình bổ nhiệm và hoạt động của hòa giải viên lao động theo đề cương đính kèm (Phụ lục 2);

b) Mời hòa giải viên lao động trên địa bàn quận, huyện đã được bổ nhiệm tham dự buổi làm việc với đoàn khảo sát của Bộ;

c) Tổ chức buổi làm việc với đoàn khảo sát của Bộ:

- Thời gian: Buổi sáng từ 8h30, buổi chiều từ 13h30 (xem Lịch làm việc dự kiến trong Phụ lục 3)

- Địa điểm: Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Nội dung:

+ Triển khai kế hoạch khảo sát;

+ Trao đi các vấn đề liên quan đến bổ nhiệm và hoạt động của hòa giải viên lao động.

- Thành phần tham dự:

+ Địa phương: Đại diện Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các hòa giải viên lao động trên địa bàn

+ Trung ương: Đại diện lãnh đạo Vụ Lao động - Tiền lương và các thành viên đoàn khảo sát

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Vụ Lao động - Tiền lương (đ/c Vũ Hữu Tuyên, số điện thoại di động 0913003596 hoặc qua thư điện tử tại địa chỉ: tuyenvh@molisa.gov.vn).

Đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chỉ đạo các bộ phận và đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

PHỤ LỤC 1

(kèm theo công văn số 4120/LĐTBXH-LĐTL ngày 20/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Đánh giá tình hình hoạt động của hòa giải viên lao động và Hội đồng trọng tài lao động

I. Đặc điểm tình hình

Đánh giá tình hình doanh nghiệp, lao động, việc chấp hành pháp luật về lao động trên địa bàn; tình hình hoạt động của các công đoàn cơ sở (thành lập, hoạt động, đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động...) và tổng hợp số liệu theo biu dưới đây:

TT

Chỉ tiêu

Loại hình doanh nghiệp

Nhà nước

Có vốn đầu tư nước ngoài

Dân doanh

1

Số doanh nghiệp

 

 

 

2

Số lao động

 

 

 

Trong đó: lao động nữ

 

 

 

3

Số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn

 

 

 

II. Hòa giải viên lao động

1. Tình hình hoạt động của hòa giải viên lao động

a) Đánh giá tình hình bổ nhiệm hòa giải viên lao động (tuyển chọn, bổ nhiệm, công khai danh sách hòa giải viên lao động) và tổng hợp số lượng hòa giải viên được bổ nhiệm đến 31/8/2016 theo biểu dưới đây:

TT

Quận, huyện

Tng sHGV LĐ được b nhim

Phân loại

Ghi chú

Tng số

Trong đó: nữ

Trình độ đào tạo

Chuyên môn đào tạo

Đơn vị công tác

Thâm niên công tác trong lĩnh vực lao động

Từ ĐH tr lên

Cao đng

Dưới Cao đng

KT lao động

Luật

HC nhà nước

Khác

CQ QLNN

TC ĐDNLĐ

TC ĐDNSD LĐ

Khác

Dưới 3 năm

Từ 3 năm đến dưới 5 năm

Từ 5 năm trở lên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

b) Đánh giá tình hình hoạt động của hòa giải viên lao động (năng lực, trình độ, kết quả giải quyết công việc, thời gian giải quyết công việc...) và tổng hợp số vụ hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động theo biểu dưới đây:

TT

Chỉ tiêu

Svụ tranh chp

Nguyên nhân chủ yếu

Cộng

Hòa giải thành

Hòa giải không thành

1

TCLĐ cá nhân

 

 

 

 

2

TCLĐ tập thể

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

2. Quản lý, phân công theo dõi hòa giải viên lao động và công tác hòa giải

Đánh giá công tác quản lý hòa giải viên và công tác hòa giải theo các nội dung sau:

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho hòa giải viên lao động.

- Quy trình phân công, giải quyết tranh chấp lao động tại địa phương.

- Việc bảo đảm các điều kiện cho hòa giải viên hoạt động.

- Kinh phí chi cho hoạt động hòa giải tại địa phương trong 3 năm qua.

- Kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn của pháp luật lao động về hòa giải và trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. Hội đồng trọng tài lao động

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động

- Thành lập, kiện toàn Hội đồng trọng tài lao động (thời gian thành lập, kiện toàn; số lượng thành viên Hội đồng trọng tài lao động; thành phần tham gia hội đồng trọng tài lao động (họ tên, đơn vị công tác, chức vụ).

- Việc bảo đảm các điều kiện hoạt động cho Hội đồng trọng tài lao động.

- Kinh phí chi cho hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động tại địa phương trong 3 năm qua.

- Kết quả công tác hòa giải của Hội đồng trọng tài lao động (nêu rõ số vụ tranh chấp lao động phát sinh, số vụ hòa giải thành, nguyên nhân chủ yếu của các vụ tranh chấp, những mặt được, chưa được trong công tác hòa giải của Hội đồng trọng tài lao động); thuận lợi, khó khăn của pháp luật lao động về hội đồng trọng tài lao động và trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Công tác quản lý, tổ chức hoạt động Hội đồng trọng tài lao động

- Việc xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động

- Công tác lập và triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm

- Quy trình phân công, giải quyết tranh chấp lao động tại địa phương.

- Phân loại, lưu trữ hồ sơ hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động;

- Chấp hành chế độ báo cáo công tác hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động;

- Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các thành viên Hội đồng trọng tài lao động ở địa phương.

III. Kiến nghị

- Kiến nghị liên quan đến quy định của pháp luật.

- Kiến nghị liên quan đến tổ chức thực hiện.

 

PHỤ LỤC 2

(kèm theo công văn số 4120/LĐTBXH-LĐTL ngày 20/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Bnhiệm và hoạt động của hòa giải viên lao động
(phục vụ khảo sát tại quận, huyện)

1. Đặc điểm tình hình

Đánh giá tình hình doanh nghiệp, lao động, việc chấp hành pháp luật về lao động trên địa bàn; tình hình hoạt động của các công đoàn cơ sở (thành lập, hoạt động, đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động...) và tổng hợp số liệu theo biểu dưới đây:

TT

Chỉ tiêu

Loại hình doanh nghiệp

Nhà nước

Có vốn đầu tư nước ngoài

Dân doanh

1

Số doanh nghiệp

 

 

 

2

Số lao động

 

 

 

Trong đó: lao động nữ

 

 

 

3

Số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn

 

 

 

2. Tình hình bnhiệm và hoạt động của hòa giải viên lao động

a) Đánh giá tình hình bổ nhiệm hòa giải viên lao động (tuyển chọn, bổ nhiệm, công khai danh sách hòa giải viên lao động) và tổng hợp số lượng hòa giải viên được bnhiệm đến 31/8/2016 theo tiêu chí dưới đây:

Tổng số hòa giải viên lao động được bổ nhiệm: ……… người, trong đó:

- Phân theo trình độ đào tạo:

+ Đại học trở lên: ……….. người.

+ Cao đẳng: ……….. người

+ Dưới cao đẳng: ……….. người.

- Phân theo chuyên môn đào tạo:

+ Kinh tế lao động: ……….. người.

+ Luật: ……….. người.

+ Hành chính nhà nước: ……….. người.

+ Khác: ……….. người.

- Phân theo đơn vị công tác:

+ Cơ quan quản lý nhà nước về lao động: ……….. người.

+ Tổ chức đại diện người lao động: ……….. người.

+ Tổ chức đại diện người sử dụng lao động: ……….. người.

+ Khác: ……….. người.

- Phân theo thâm niên hoạt động trong lĩnh vực lao động:

+ Dưới 3 năm: ……….. người.

+ Từ 3 năm đến dưới 5 năm: ……….. người.

+ Từ 5 năm trở lên: ……….. người.

b) Đánh giá tình hình hoạt động của hòa giải viên lao động (năng lực, trình độ, kết quả giải quyết công việc, thời gian giải quyết công việc...) và tổng hợp số vụ hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động theo biểu dưới đây:

TT

Chỉ tiêu

Số vụ tranh chấp

Nguyên nhân chủ yếu

Cộng

Hòa giải thành

Hòa giải không thành

1

TCLĐ cá nhân

 

 

 

 

2

TCLĐ tập thể

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

3. Quản lý, phân công theo dõi hòa giải viên lao động và công tác hòa giải

Đánh giá công tác quản lý hòa giải viên và công tác hòa giải theo các nội dung sau:

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho hòa giải viên lao động.

- Quy trình phân công, giải quyết tranh chấp lao động tại địa phương.

- Việc bảo đảm các điều kiện cho hòa giải viên hoạt động.

- Kinh phí chi cho hoạt động hòa giải tại địa phương trong 3 năm qua.

- Kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn của pháp luật lao động về hòa giải và trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Kiến nghị

- Kiến nghị liên quan đến quy định của pháp luật.

- Kiến nghị liên quan đến tổ chức thực hiện.

 

PHỤ LỤC 3

(kèm theo công văn số 4120/LĐTBXH-LĐTL ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Thời gian

Địa điểm, cơ quan làm việc

Nội dung

Ghi chú

CN 13/11

Đoàn 1: anh Thành (TĐ), anh Tuyên, anh Q. Anh

 

Đi Cần Thơ

Thứ Hai 14/11

Cần Thơ

HGVLĐ

 

- Sáng: Phòng LĐTBXH Cái Răng.

- Chiều: Phòng LĐTBXH Bình Thủy

Thứ Ba 15/11

Thành phố Hồ Chí Minh

HGVLĐ

 

- Sáng: Phòng LĐTBXH quận Bình Tân

- Chiều: Phòng LĐTBXH quận Phú Nhuận

Thứ Tư 16/11

Bà Rịa - Vũng Tàu

HGVLĐ

 

- Sáng: Phòng LĐTBXH tp. Bà Rịa

- Chiều: Phòng LĐTBXH tp. Vũng Tàu

Thứ Năm 17/11

Đồng Nai

HGVLĐ

 

- Sáng: Phòng LĐTBXH huyện Nhơn Trạch

- Chiều: Phòng LĐTBXH tp. Biên Hòa

Thứ Sáu 18/11

Bình Dương

HGVLĐ

 

- Sáng: Phòng LĐTBXH thị xã Thuận An

- Chiều: Phòng LĐTBXH thị xã Dĩ An

CN 13/11

Đoàn 2: anh Lai (TĐ), chị Linh, chị Nguyệt

 

Đi Đà Nẵng

Thứ Hai 14/11

Đà Nẵng

HGVLĐ

Về Hà Nội

- Sáng: Phòng LĐTBXH huyện Hòa Vang

- Chiều: Phòng LĐTBXH quận Thanh Khê

Thứ Tư 16/11

Bắc Ninh

HGVLĐ

 

- Sáng: Phòng LĐTBXH huyện Yên Phong

- Chiều: Phòng LĐTBXH thành phố Bắc Ninh

Thứ Năm 17/11

Hải Phòng

HGVLĐ

 

- Sáng: Phòng LĐTBXH huyện Thủy Nguyên

- Chiều: Phòng LĐTBXH huyện An Dương

Thứ Sáu 18/11

Hà Nội

HGVLĐ

 

- Sáng: Phòng LĐTBXH huyện Đông Anh

- Chiều: Phòng LĐTBXH quận Cầu Giấy

Buổi sáng bắt đầu từ 8h30, buổi chiều bắt đầu từ 13h30. Trường hợp thay đổi lịch làm việc sẽ có thông báo cụ thể sau.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4120/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4120/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2016
Ngày hiệu lực20/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4120/LĐTBXH-LĐTL rà soát đánh giá hòa giải viên trọng tài lao động 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4120/LĐTBXH-LĐTL rà soát đánh giá hòa giải viên trọng tài lao động 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4120/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành20/10/2016
        Ngày hiệu lực20/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4120/LĐTBXH-LĐTL rà soát đánh giá hòa giải viên trọng tài lao động 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4120/LĐTBXH-LĐTL rà soát đánh giá hòa giải viên trọng tài lao động 2016

             • 20/10/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/10/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực