Công văn 4122/TCT-DNL

Công văn 4122/TCT-DNL năm 2018 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư của SEVT do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4122/TCT-DNL 2018 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư của SEVT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4122/TCT-DNL
V/v: xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các dự án đầu tư của SEVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Tổng cục Thuế nhận được Phiếu chuyển số 924/PC-VPCP ngày 22/6/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 2264/UBND-KT ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) về cách xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ giải quyết các đề nghị của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam;

Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội, Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN;

Căn cứ Điểm b Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN;

Căn cứ Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính;

- Ngày 10/11/2017 Tổng cục Thuế đã có công văn số 5197/TCT-DNL gửi Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các dự án đầu tư của Công ty NHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV).

SEVT và SEV là hai nhà máy thuộc Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) có mô hình đầu tư, hoạt động và được hưởng các chính sách ưu đãi thuế về cơ bản là tương tự nhau, vướng mắc của SEVT được nêu tại công văn số 2264/UBND-KT cũng tương tự như trường hợp SEV về việc xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các dự án đầu tư.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên và kết luận của Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 31/8/2018, SEVT thực hiện xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các dự án SEVTI và SEVT2 theo nguyên tắc vốn đầu tư hoàn thành tương tự như phương pháp áp dụng đối với SEV theo hướng dẫn tại công văn số 5197/TCT-DNL ngày 10/11/2017, trong đó:

Số vốn đầu tư của từng giai đoạn được xác định căn cứ vào nguyên giá lũy kế của tài sản cố định (TSCĐ) đã đầu tư tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, cụ thể:

Tổng nguyên giá lũy kế của TSCĐ đã đầu tư = Tổng nguyên giá TSCĐ được căn cứ trên Bảng cân đối kế toán của SEV (bao gồm TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình nhưng không bao gồm giá trị xây dựng cơ bản dở dang) + Lũy kế giá trị khấu hao TSCĐ tiêu hủy + Lũy kế giá trị khấu hao TSCĐ điều chuyển, thanh lý (không phân biệt cho các đơn vị trong hay ngoài Tập đoàn Samsung).

Giá trị của TSCĐ trong công thức nêu trên được xác định theo nguyên tắc bình quân để tính toán thu nhập chịu thuế của từng dự án tương ứng với thời gian TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vốn đầu tư giai đoạn 2 của SEVT (03 tỷ USD) được tính từ số vốn đầu tiên vượt trên số vốn đầu tư 02 tỷ USD của giai đoạn 1.

SEVT có trách nhiệm xuất trình với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên và chịu trách nhiệm về các tài liệu chứng minh tổng nguyên giá lũy kế của TSCĐ đã đầu tư làm căn cứ xác định cụ thể, chính xác tỷ lệ phân bổ thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn nêu trên. Nguyên tắc này được áp đụng kể từ kỳ tính thuế năm 2018.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện đảm bảo đúng chế độ quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
Vụ CST, PC, Cục QLGSKTKT, cục TCDN, cục QLCS (BTC);
Vụ CS, PC, KK&KKT (TCT);
- Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên;
Lưu VT, DNL (02b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4122/TCT-DNL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4122/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/10/2018
Ngày hiệu lực 23/10/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4122/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 4122/TCT-DNL 2018 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư của SEVT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4122/TCT-DNL 2018 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư của SEVT
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4122/TCT-DNL
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành 23/10/2018
Ngày hiệu lực 23/10/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4122/TCT-DNL 2018 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư của SEVT

Lịch sử hiệu lực Công văn 4122/TCT-DNL 2018 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư của SEVT

  • 23/10/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/10/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực