Công văn 414/SXD-KTKH&VLXD

Công văn 414/SXD-KTKH&VLXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo Quyết định 898/QĐ-UBND do Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 414/SXD-KTKH&VLXD 2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán đơn giá nhân công Lạng Sơn


UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/SXD-KTKH&VLXD
V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo Quyết định 898/QĐ-UBND ngày 03/6/2015.

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Chủ đầu tư, các ban QLDA;
- Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư s 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn c Quyết định s 1705/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công b Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Giá ca máy 2012);

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cu kiện và kết cấu xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tt là bộ Đơn giá 2013);

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của Ủy ban nhân n tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Đơn giá nhân công 2015),

Sở Xây dựng hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan điều chỉnh dự toán như sau:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình sử dụng các tập Đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh công b:

a) Chi phí nhân công:

NC = B1 + CLNC (đồng)

Trong đó:

- B1: Chi phí nhân công áp dụng theo bộ Đơn giá 2013

- CLNC: Chênh lệch nhân công được tính bằng phương pháp bù trừ trực tiếp giữa Đơn giá nhân công 2015 và đơn giá nhân công trong bộ Đơn giá 2013.

b) Chi phí máy thi công:

M = C1 + CLM1 + CLM2 (đồng)

Trong đó:

- C1: Chi phí máy thi công áp dụng theo bộ Đơn giá 2013

- CLM1: Chênh lệch giá nhân công lái máy được tính bằng phương pháp bù trừ trực tiếp giữa giá nhân công 2015 và giá nhân công 2012.

- CLM2: Chênh lệch năng lượng, nhiên liệu được tính bằng phương pháp bù trừ trực tiếp giữa năng lượng, nhiên liệu tại thi điểm tính toán và Giá ca máy 2012 (điện: 1.128,00đ/kw, xăng A92: 20.300,00đ/lít, dầu Diezen 0,05S: 18.954,55đ/lít và dầu Mazut 3,5S: 16.918,18đ/lít).

Lưu ý: Khi tính bù giá nhân công và giá ca máy, các tổ chức, cá nhân cần căn c theo nhóm công tác của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng, điều khin máy thi công quy định tại Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của y ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (như: nhóm công tác nề, nhóm công tác bê tông, nhóm công tác vận hành máy xây dựng,...) để xác định và tính toán cho phù hợp. Không nhân hệ số chuyển đổi và hệ số chuyển nhóm khu vực trong bảng tổng hợp kinh phí như hướng dẫn trong bộ Đơn giá 2013.

2. Đối với phương pháp: lập đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở hệ thng định mức dự toán xây dựng của công trình hoặc đơn giá riêng đã được cấp có thm quyn ban hành thì căn cứ theo nguyên tắc, phương pháp điều chỉnh dự toán tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 ca B Xây dựng đthực hiện điều chỉnh dự toán theo Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

3. Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng: Trong khi chờ đợi Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dn mới thì các khoản mục chi phí trong Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng vẫn được xác định theo Phụ lục 3 Thông tư s04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

(Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn 722/SXD-KTKH& VLXD ngày 03/11/2014 của Sở Xây dựng Lạng Sơn)

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh v Sở Xây dựng để cùng nghiên cứu giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND tnh (b/c);
-
Lãnh đạo S;
- Các phòng, 02 TT;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT. KTKH&VLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 414/SXD-KTKH&VLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu414/SXD-KTKH&VLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2015
Ngày hiệu lực17/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 414/SXD-KTKH&VLXD 2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán đơn giá nhân công Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 414/SXD-KTKH&VLXD 2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán đơn giá nhân công Lạng Sơn
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu414/SXD-KTKH&VLXD
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýNguyễn Kim Tiến
       Ngày ban hành17/06/2015
       Ngày hiệu lực17/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 414/SXD-KTKH&VLXD 2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán đơn giá nhân công Lạng Sơn

          Lịch sử hiệu lực Công văn 414/SXD-KTKH&VLXD 2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán đơn giá nhân công Lạng Sơn

          • 17/06/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 17/06/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực