Công văn 415/SXD-KTXD

Công văn 415/SXD-KTXD năm 2015 về thẩm tra dự toán chi phí khảo sát các công trình có nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 415/SXD-KTXD 2015 dự toán chi phí khảo sát các công trình có nguồn vốn ngân sách Nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 415/SXD-KTXD
Về việc thẩm tra dự toán chi phí khảo sát các công trình có nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. HCM;
- Bộ Tư lệnh TP. HCM;
- Các Ban Quản lý trực thuộc thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố.

Ngày 30/10/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 17/2013/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng và Sở Xây dựng đã có Công văn số 6478/SXD-KTXD ngày 04/8/2014 về việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan đề nghị thực hiện theo các nội dung quy định tại Thông tư số 17/2013/TT-BXD Trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng nhận được một số phản ánh, vướng mắc của các cơ quan đơn vị liên quan đến công tác thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng có nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Về việc này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

- Liên quan đến các vướng mắc về thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng mà các cơ quan, đơn vị phản ánh, Sở Xây dựng thành phố đã có Công văn số 9920/SXD-KTXD ngày 07/11/2014 gửi Bộ Xây dựng về một số nội dung kiến nghị trong việc thực hiện thẩm tra dự toán chi phí khảo sát theo quy định tại Thông tư số 17/2013/TT-BXD để được có ý kiến hướng dẫn, nhưng đến nay Bộ Xây dựng chưa có Văn bản phản hồi. Tuy nhiên, tham khảo nội dung phúc đáp của Bộ Xây dựng tại Công văn số 101/BXD-KTXD ngày 23/10/2014 về thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng cho Văn bản số 34/CV-CT ngày 16/5/2014 của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt, Bộ Xây dựng đã có ý kiến hướng dẫn như sau:

“Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng đã ban hành về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng thì dự toán chi phí khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt sau khi đã thẩm định hoặc thẩm tra chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phê duyệt này. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng được duyệt là cơ sở để xác định giá gói thầu và là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng trong trường hợp chỉ định thầu. Cụ thể một số nội dung vướng mắc nêu tại văn bản số 34/CV-CT của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt, thực hiện như sau:

“1. Thẩm tra dự toán khảo sát là công việc được thực hiện trước khi lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng được phân cấp theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2. Nội dung thẩm tra dự toán khảo sát cần xem xét cả sự phù hợp về khối lượng các công tác khảo sát trong nhiệm vụ khảo sát đã phê duyệt của chủ đầu tư.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm tra dự toán chi phí khảo sát thực hiện theo quy định. Phí thẩm tra dự toán của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước không đủ điều kiện để thẩm tra thì cơ quan này được thuê hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra dự toán. Chi phí thuê tư vấn xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình”.

- Căn cứ quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và hướng dẫn thực hiện tại Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, thì thẩm quyền thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp (các Sở quản lý chuyên ngành), còn thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng thuộc Chủ đầu tư.

- Theo nội dung 1 của Công văn số 101/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng, thì việc thẩm tra phải được thực hiện trước khi lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng. Do đó, trường hợp Chủ đầu tư đã thực hiện xong việc lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng trước khi trình thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng, thì việc quản lý chi phí khảo sát xây dựng thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án (bao gồm thẩm định, phê duyệt dự toán) và việc tạm ứng, thanh toán chi phí cho công tác này thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và phải được quy định cụ thể trong nội dung của hợp đồng ký kết với nhà thầu khảo sát xây dựng, đặc biệt là điều kiện thanh quyết toán phải theo giá trị được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đồng thời phù hợp với quy định của Chính phủ tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2014 về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

- Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 17/2013/TT-BXD: “Đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư trình cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thẩm tra dự toán chi phí khảo sát theo quy định”, phải được hiểu là tuân thủ quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Quy trình thẩm tra này được cụ thể hóa tại Quyết định số 977/2014/QĐ-BXD ngày 30/7/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính công tác thẩm tra thiết kế xây dựng. Các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc đối tượng phải thực hiện công tác thẩm tra thiết kế xây dựng (bao gồm tổng dự toán xây dựng công trình, trong đó có dự toán khảo sát xây dựng) theo quy định tại Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Chủ đầu tư phải trình Sở Xây dựng để thẩm tra thiết kế xây dựng trước khi thực hiện thẩm quyền của mình về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình ở giai đoạn thực hiện đầu tư, bước thiết kế bản vẽ thi công (không phải ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư).

Sở Xây dựng đề nghị các Sở-ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. HCM, Bộ Tư lệnh TP. HCM, các Ban quản lý trực thuộc thành phố, các Tổng Công ty trực thuộc thành phố căn cứ ý kiến nêu trên chỉ đạo các Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức thực hiện cho phù hợp theo quy định và hướng dẫn xử lý vướng mắc của Bộ Xây dựng trong quá trình thực hiện, liên quan đến công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí khảo sát các công trình có nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trước khi Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- Kho bạc Nhà nước TP.HCM;
- Giám đốc SXD;
- Tổ CNTT (để đăng trên Website của SXD)
- Lưu VT, KTXD
CVĐ 24499, 25123, 24881, 24822.
NVH-LHH
(Đính kèm bản sao Công văn số 101/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng và Công văn số 9920/SXD-KTXD ngày 07/11/2014 của Sở Xây dựng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hòa Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 415/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu415/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2015
Ngày hiệu lực12/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 415/SXD-KTXD 2015 dự toán chi phí khảo sát các công trình có nguồn vốn ngân sách Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 415/SXD-KTXD 2015 dự toán chi phí khảo sát các công trình có nguồn vốn ngân sách Nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu415/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hòa Bình
        Ngày ban hành12/01/2015
        Ngày hiệu lực12/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 415/SXD-KTXD 2015 dự toán chi phí khảo sát các công trình có nguồn vốn ngân sách Nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Công văn 415/SXD-KTXD 2015 dự toán chi phí khảo sát các công trình có nguồn vốn ngân sách Nhà nước

         • 12/01/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/01/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực