Công văn 4151/TCT-CS

Công văn 4151/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng hạt đậu nành biến đổi gen nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4151/TCT-CS 2017 thuế giá trị gia tăng hạt đậu nành biến đổi gen nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4151/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần sản xuất XNK Đông Á.
(Địa ch: Thôn 3, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tnh Lào Cai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 165/CV-CT ngày 16/5/2017 và công văn số 103/CV-CT của Công ty Cổ phần sản xuất XNK Đông Á hỏi về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng hạt đậu nành biến đổi gen nhập khẩu. Về nội dung này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 (được sửa đổi bi khoản 1 Điều 1 của Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016) quy định về đối tượng không chịu thuế:

“Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đu vào.”

Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng:

“đ) Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá tr gia tăng hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì:

Mặt hàng hạt đậu nành là sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra và khâu nhập khu thuộc đối tượng không chịu thuế.

Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua về bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai tính nộp thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm này cho các đi tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ở mức thuế suất 5%.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần sản xuất XNK Đông Á được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Cục Thuế t
nh Lào Cai biết);
- TCHQ biết);
- Website TCT;
-
Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4151/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4151/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/09/2017
Ngày hiệu lực 13/09/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4151/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4151/TCT-CS 2017 thuế giá trị gia tăng hạt đậu nành biến đổi gen nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4151/TCT-CS 2017 thuế giá trị gia tăng hạt đậu nành biến đổi gen nhập khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4151/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 13/09/2017
Ngày hiệu lực 13/09/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4151/TCT-CS 2017 thuế giá trị gia tăng hạt đậu nành biến đổi gen nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 4151/TCT-CS 2017 thuế giá trị gia tăng hạt đậu nành biến đổi gen nhập khẩu

  • 13/09/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/09/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực