Công văn 416/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Công văn 416/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 416/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2016 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 416/BTP-QLXL VPHC&TDTHPL
V/v việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh) có trách nhiệm ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật hàng năm của địa phương. Để Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật được triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Ủy ban thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (Nghị quyết số 01/NQ-CP) và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định lĩnh vực trọng tâm để tập trung tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi địa phương và khẩn trương ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của địa phương năm 2016, gửi về Bộ Tư pháp (Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) trước ngày 28/02/2016 để tổng hợp, theo dõi.

2. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc “đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật, trọng tâm là lĩnh vực pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai; tập trung đầu tư cho công tác tổ chức thi hành pháp luật, từng bước chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật ” (điểm d khoản 7 Mục I Phần thứ nhất của Nghị quyết số 01/NQ-CP), Bộ Tư pháp hiện đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai năm 2016, trong đó dự kiến sẽ xác định cụ thể một số địa phương được chọn “điểm” để tổ chức theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Ủy ban lưu ý ngoài lĩnh vực trọng tâm được lựa chọn phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương mình thì có thể nghiên cứu, tham khảo lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai được Chính phủ nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP để chọn làm lĩnh vực trọng tâm và tổ chức theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương mình trong năm 2016.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, tổ chức thực hiện của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương (để tham mưu thực hiện)
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 416/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 416/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/02/2016
Ngày hiệu lực 17/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 416/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Lược đồ Công văn 416/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2016 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 416/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2016 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 416/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Lê Thành Long
Ngày ban hành 17/02/2016
Ngày hiệu lực 17/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 416/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2016 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Lịch sử hiệu lực Công văn 416/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2016 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  • 17/02/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/02/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực