Công văn 4184/TCT-DNNCN

Công văn 4184/TCT-DNNCN năm 2019 về chứng từ thu hợp pháp đóng góp từ thiện nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4184/TCT-DNNCN 2019 chứng từ thu hợp pháp đóng góp từ thiện nhân đạo


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4184/TCT-DNNCN
V/v chứng từ thu hợp pháp đóng góp từ thiện nhân đạo

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2025/CT-QLHKD ngày 28/8/2019 của Cục thuế tỉnh Long An về việc xác định chứng từ thu hp pháp đóng góp từ thiện nhân đạo. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết a.2, Điểm a, Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

...3. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

...a.2) Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

Tài liệu chng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.”

Tại Điều 5 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ quy định:

“Điều 5. Các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phi tiền, hàng cứu trợ

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội chữ thập đỏ Việt Nam; cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.”

Tại Điều 2 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.”

Tại Khoản 3, Điều 3 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội quy định:

“Điều 3. Gii tch từ ng

...3. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.”

Tại Điều 16 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội quy định:

“Điều 16. Nội dung chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và s hiệu của chứng từ kế toán;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

c) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

d) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

e) S lượng, đơn giá và s tin của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

g) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

2. Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại khoản 1 Điều này, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.”

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và hồ sơ của người nộp thuế, trường hợp năm 2018 Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng có vận động trích ngày lương của cán bộ nhân viên chuyển vào tài khoản của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và có đầy đủ chứng từ chuyển tiền và danh sách các cá nhân được trích lương có xác nhận của Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng, sau đó Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã bàn giao, hỗ trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh và có chứng từ thu hợp pháp theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 và Điều 16 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh cấp thì cán bộ nhân viên của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo nêu trên vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khi quyết toán thuế năm 2018.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Thuộc tính Công văn 4184/TCT-DNNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4184/TCT-DNNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2019
Ngày hiệu lực15/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(04/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4184/TCT-DNNCN

Lược đồ Công văn 4184/TCT-DNNCN 2019 chứng từ thu hợp pháp đóng góp từ thiện nhân đạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4184/TCT-DNNCN 2019 chứng từ thu hợp pháp đóng góp từ thiện nhân đạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4184/TCT-DNNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành15/10/2019
        Ngày hiệu lực15/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (04/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4184/TCT-DNNCN 2019 chứng từ thu hợp pháp đóng góp từ thiện nhân đạo

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4184/TCT-DNNCN 2019 chứng từ thu hợp pháp đóng góp từ thiện nhân đạo

           • 15/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực