Công văn 419/TANDTC-TCCB

Công văn 419/TANDTC-TCCB về đăng ký dự thi chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 419/TANDTC-TCCB đăng ký dự thi chuyên viên chính chuyên viên cao cấp 2016


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/TANDTC-TCCB
V/v đăng ký dự thi chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016

Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
- Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Thủ trưở
ng các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao

 

Tại Công văn số 2904/BNV-CCVC ngày 23/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016, Tòa án nhân dân tối cao thông báo để Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao triển khai đến toàn thể công chức thuộc quyền quản lý của đơn vị để đăng ký và lập danh sách những người đủ Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, Điều kiện và tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch chuyên viên chính:

a) Đối tượng dự thi:

Là công chức hiện đang công tác tại Tòa án nhân dân các cấp và đang giữ ngạch chuyên viên (mã số ngạch 01.003).

b) Điều kiện dự thi:

- Là người đang ngạch chuyên viên, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch chuyên viên chính quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

- Được cơ quan sử dụng công chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời Điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền, xem xét xử lý kỷ luật;

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 03 năm (đủ 36 tháng), tính đến thời Điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

c) Tiêu chuẩn dự thi:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ chuyên ngành quản lý hành chính công, quản lý công, bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc công chức dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ bậc 3 trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) và được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc công chức dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng và được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản;

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng hoặc là thành viên Ban nghiên cứu, Ban soạn thảo xây dựng ít nhất 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật hoặc 01 (một) đề tài, chương trình, đề án cấp huyện trở lên mà cơ quan, đơn vị nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

- Đối với trường hợp xây dựng văn bản, đề án thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tbiên soạn thảo văn bản, đề án và kèm theo tên của văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua;

- Đối với trường hợp xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học hoặc xây dựng các chương trình, đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của địa phương từ cấp huyện trở lên thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia làm thành viên Ban chủ nhiệm hoặc Ban soạn thảo đề tài, chương trình, đề án và kèm theo văn bản xác nhận đề tài, chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua.

2. Đối tượng, Điều kiện và tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp:

a) Đối tượng dự thi:

Là công chức hiện đang công tác tại Tòa án nhân dân các cấp và đang giữ ngạch chuyên viên chính (mã số ngạch 01.002).

b) Điều kiện dự thi:

- Là người đang ở ngạch chuyên viên chính, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch chuyên viên cao cấp quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

- Được quan sử dụng công chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời Điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu là 02 năm (đủ 24 tháng), tính đến thời Điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

c) Tiêu chuẩn dự thi:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị, hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc công chức dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi ttrình độ bậc 4 trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) và được người đứng đầu quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản;

- Có chứng chtin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc công chức dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng và được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản;

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng hoặc là thành viên Ban nghiên cứu, Ban soạn thảo xây dựng ít nhất 02 (hai) văn bản quy phạm pháp luật hoặc 02 (hai) đề tài, chương trình, đề án cấp tỉnh trở lên mà cơ quan, đơn vị nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

- Đối với trường hợp xây dựng văn bản, đề án thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên soạn thảo văn bản, đề án và kèm theo tên của văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua;

- Đối với trường hợp xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học hoặc xây dựng các chương trình, đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia làm thành viên Ban chủ nhiệm hoặc Ban soạn thảo đề tài, chương trình, đề án và kèm theo văn bản xác nhận đề tài, chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua.

Báo cáo (theo biu mẫu - gửi kèm công văn này) gửi về Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Tổ chức - Cán bộ) và gửi qua Email: [email protected] trước ngày 08/7/2016 để Vụ Tổ chức - Cán bộ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao. Các đơn vị không gửi báo cáo coi như không có nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Văn Thuân Phó Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- C
ng thông tin điện t TANDTC;
- Lưu: Vụ TCCB.

TL. CHÁNH ÁN
K
T. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tường Linh

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2016

Kèm theo Công văn số 419/TANDTC-TCCB ngày 05 tháng 7 năm 2016

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác

Cơ quan đơn vị đang làm việc

Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch tương đương)

Mức lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Đưc miễn thi

Ngoại ng đăng ký thi

Nam

Nữ

Hệ số lương

Mã số ngạch hiện giữ

Trình đ chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ QLNN

Trình độ tin học

Trình độ ngoại ngữ

Tin học

Ngoại ngữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN V

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2016

Kèm theo Công văn số 419/TANDTC-TCCB, ngày 05 tháng 7 năm 2016

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác

Cơ quan đơn vị đang làm việc

Thời gian giữ ngạch

Mức lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Đưc miễn thi

Ngoại ng đăng ký thi

Nam

Nữ

Hệ số lương

Mã số ngạch hiện giữ

Trình đ chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ QLNN

Trình độ tin học

Trình độ ngoại ngữ

Tin học

Ngoại ngữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN V

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 419/TANDTC-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu419/TANDTC-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2016
Ngày hiệu lực05/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 419/TANDTC-TCCB đăng ký dự thi chuyên viên chính chuyên viên cao cấp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 419/TANDTC-TCCB đăng ký dự thi chuyên viên chính chuyên viên cao cấp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu419/TANDTC-TCCB
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Tường Linh
        Ngày ban hành05/07/2016
        Ngày hiệu lực05/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 419/TANDTC-TCCB đăng ký dự thi chuyên viên chính chuyên viên cao cấp 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 419/TANDTC-TCCB đăng ký dự thi chuyên viên chính chuyên viên cao cấp 2016

         • 05/07/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/07/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực