Công văn 4204/BGDĐT-CSVCTBTH

Công văn 4204/BGDĐT-CSVCTBTH về lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4204/BGDĐT-CSVCTBTH lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất thiết bị


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4204/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2013

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015; Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/66/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm 2012 như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị dạy học, sách giáo khoa, sách giáo viên (gọi chung là TBDH) năm 2011 và ước thực hiện năm 2012

Nội dung và yêu cầu đánh giá

- Mạng lưới các trường từ mầm non, phổ thông đến đại học thuộc địa phương quản lý và thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của từng cấp học trong năm 2012 (tình hình và cơ cấu các công trình trong trường học; số lượng phòng học, phòng học bộ môn và tỷ lệ % đáp ứng so với nhu cầu; số lượng phòng thư viện, phòng giáo dục thể chất/phòng tập đa năng, đặc biệt công trình vệ sinh và tỷ lệ % đáp ứng so với nhu cầu; số lượng trường đạt chuẩn quốc gia; số lượng, tỷ lệ % đáp ứng và chất lượng thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và các trường cao đẳng, đại học thuộc địa phương quản lý).

- Chi đầu tư xây dựng, mua sắm TBDH và tiến độ thực hiện các công trình, dự án thuộc nguồn vốn địa phương năm 2011, ước thực hiện trong năm 2012 và những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng và mua sắm TBDH.

- Tiến độ thực hiện, hiệu quả, những vướng mắc hoặc bất hợp lý về mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng và mua sắm TBDH trong năm 2012 thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo, đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, các chương trình, dự án lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo (30a, 134, 135…), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

- Tiến độ giải ngân, bố trí vốn đối ứng theo cam kết, nguyên nhân của những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị trường học thuộc nguồn vốn ODA trong năm 2012.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm TBDH năm 2013 và 3 năm 2013-2015

a) Căn cứ lập kế hoạch

- Quyết định số 695/QĐ-TTG ngày 12/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 và số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/66/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

- Nhiệm vụ năm học 2011-2012 và kế hoạch phát triển quy mô, chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015 của địa phương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thông qua.

b) Xác định mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm TBDH năm 2013 và giai đoạn 2013-2015

- Căn cứ thực trạng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo; kế hoạch phát triển số lượng học sinh, sinh viên các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, TCCN, cao đẳng, đại học (thuộc địa phương quản lý); quy hoạch mạng lưới trường, lớp ở địa phương và định hướng mục tiêu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 để tính toán, xác định số lượng phòng học cần xây dựng, sửa chữa, nâng cấp và khối lượng các loại trang thiết bị mua sắm trong năm 2013 và giai đoạn 2013-2015. Đặc biệt chú trọng yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất trường học theo yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia.

- Căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục vùng nông thôn và nguồn vốn đầu tư phát triển được huy động, lồng ghép từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu để xác định danh mục các công trình, dự án đầu tư xây dựng, mua sắm TBDH nhằm đạt được từng tiêu chí quốc gia về giáo dục của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, theo thứ tự ưu tiên thực hiện để xác định các công trình, dự án.

- Về đầu tư TBDH, căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các quy định, văn bản hướng dẫn về mua sắm trang thiết bị dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ bậc học mầm non, phổ thông, tính toán nhu cầu mua sắm bổ sung và thay thế trang thiết bị dạy học ở các bậc học mầm non, phổ thông và trang thiết bị, phòng thí nghiệm trong các cơ sở đào tạo (TCCN, cao đẳng và đại học) do địa phương quản lý năm 2013 và giai đoạn 2013-2015.

- Đối với trường chuyên biệt: căn cứ vào thực trạng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kế hoạch phát triển số lượng học sinh các trường chuyên biệt, xác định nhu cầu đầu tư xây dựng phát triển và hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị của trường chuyên năm 2013 và giai đoạn 2013-2015.

- Đối với các địa phương có các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, căn cứ vào thực trạng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kế hoạch phát triển số lượng học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và cấp huyện, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nội trú để xác định số phòng học, số phòng ở và các trang thiết bị kèm theo cho học sinh nội trú, số phòng công vụ giáo viên cần xây dựng, sửa chữa, nâng cấp và các loại trang thiết bị cần mua sắm mới trong năm 2013 và giai đoạn 2013-2015.

c) Tiến độ xây dựng kế hoạch

- Các địa phương lập báo cáo đánh giá theo nội dung trên và hoàn thiện biểu số 01, biểu số 02 gửi kèm theo công văn này và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em) trước ngày 10/7/2012 theo đường bưu điện và bằng thư điện tử về địa chỉ: mhbang@moet.edu.vn và pthle@moet.edu.vn

- Trong quá trình lập kế hoạch nếu có vướng mắc, các sở giáo dục và đào tạo kịp thời phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em), số điện thoại 04 36230281 để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu VT, Cục CSVCTBDH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Công văn 4204/BGDĐT-CSVCTBTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4204/BGDĐT-CSVCTBTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2012
Ngày hiệu lực03/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4204/BGDĐT-CSVCTBTH

Lược đồ Công văn 4204/BGDĐT-CSVCTBTH lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất thiết bị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4204/BGDĐT-CSVCTBTH lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất thiết bị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4204/BGDĐT-CSVCTBTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành03/07/2012
        Ngày hiệu lực03/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4204/BGDĐT-CSVCTBTH lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất thiết bị

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4204/BGDĐT-CSVCTBTH lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất thiết bị

           • 03/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực