Công văn 4210/BTP-HCTP

Công văn số 4210/BTP-HCTP về việc điều chỉnh kích thước của biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn do Bộ tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4210/BTP-HCTP điều chỉnh kích thước của biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn


BỘ TƯ PHÁP

*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số:  4210/BTP-HCTP

V/v điều chỉnh kích thước của biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn”

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:  Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29 tháng 3 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 01/2006/QĐ-HT về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch phục vụ cho việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Các biểu mẫu hộ tịch được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-HT đã đáp ứng được yêu cầu cả về nội dung và hình thức, bảo đảm thuận tiện cho người dân trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng các biểu mẫu hộ tịch, đã phát sinh một số vướng mắc đối với những địa phương áp dụng tin học hóa trong quản lý hộ tịch. Do các biểu mẫu hộ tịch được in theo 3 kích thước khác nhau (trong đó có biểu mẫu Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn được in nhỏ hơn các biểu mẫu hộ tịch còn lại), nên yêu cầu phần mềm thiết kế phức tạp hơn, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải có kỹ năng thao tác máy tính tốt hơn, trong khi đó trình độ của cán bộ Tư pháp hộ tịch còn chưa cao, nên đã nảy sinh nhiều bất cập trong quá trình tác nghiệp. Các địa phương này đã đề nghị Bộ điều chỉnh lại kích thước của biểu mẫu Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn thống nhất một kích thước chung với các biểu mẫu hộ tịch khác (khổ giấy A4) để thuận tiện cho việc sử dụng tại cơ quan hộ tịch.

Từ những điểm nêu trên, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Bộ quyết định:

- Điều chỉnh lại kích thước của hai loại biểu mẫu Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn (bao gồm cả bản chính và bản sao);

- Giảm độ dày, độ bóng của Giấy chứng nhận kết hôn;

-  Bổ sung "Phần ghi chú việc điều chỉnh các nội dung trong Giấy chứng nhận kết hôn" vào bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

(Các thông số chi tiết của 2 loại biểu mẫu Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn mới được gửi kèm theo Công văn này).

Để thuận tiện cho việc sử dụng biểu mẫu hộ tịch cũng như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ yêu cầu các địa phương chưa sử dụng hết biểu mẫu đã mua của Nhà xuất bản Tư pháp, thì tiếp tục sử dụng các biểu mẫu này cho đến hết, sau đó mới sử dụng biểu mẫu mới. Nhà xuất bản Tư pháp dừng ngay việc in các biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn (theo khổ giấy nhỏ) và in biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn theo mẫu mới vào đợt in tiếp theo, sau khi phát hành hết các biểu mẫu còn tồn, sẽ phát hành biểu mẫu mới. Hai loại biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn theo mẫu cũ (khổ giấy nhỏ) và mẫu mới (khổ giấy A4) được cấp có giá trị sử dụng như nhau.

Trên cơ sở nội dung thông báo tại Công văn này, Bộ đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp triển khai thống nhất đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã tại địa phương mình, đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan ở địa phương, thông báo việc thay đổi kích thước biểu mẫu để thuận tiện cho người dân trong quá trình sử dụng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn mới. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp hoặc Nhà xuất bản Tư pháp) để có hướng dẫn kịp thời.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ  trưởng (để báo cáo);

- Nhà xuất bản Tư pháp;

- Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao (để biết);

- Lưu: VT, Vụ HCTP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Thế Liên


PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH VỀ QUY CÁCH, CHỦNG LOẠI VÀ CHẤT LƯỢNG BIỂU MẪU GIẤY KHAI SINH, GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

(Phụ lục kèm theo Công văn số 4210/BTP-HCTP ngày 05 tháng 10 năm 2007)

 

STT

Tên biểu mẫu

Quy cách, chất lượng trước đây

Quy cách, chất lượng sửa đổi

Quy cách (cm)

Chất lượng

Quy cách (cm)

Chất lượng

1.

Giấy khai sinh (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

14,8 x 20,8

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 120g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

2.

Giấy khai sinh (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

14,8 x 20,8

In 5+0 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 5+0 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 70g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

3.

Giấy khai sinh (Bản chính - Cấp lại) - mẫu sử dụng lại Uỷ ban nhân dân cấp huyện

14,8 x 20,8

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 120g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

4.

Giấy khai sinh (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

14,8 x 20,8

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 120g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

5.

Giấy khai sinh (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

14,8 x 20,8

In 5+0 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 5+0 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 70g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

6.

Giấy khai sinh (Bản chính - Cấp lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

14,8 x 20,8

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 120g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

7.

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

25,2 x 20,8

In 4+4 màu, giấy Cristal In-đô định lượng 230g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6x29,6

In 4+4 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 180g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

8.

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

25,2 x 20,8

In 4+4 màu, giấy Cristal In-đô định lượng 230g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 4+4 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

9.

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

25,2 x 20,8

In 4+4 màu, giấy Cristal In-đô định lượng 230g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 4+4 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 180g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

10.

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

25,2 x 20,8

In 4+4 màu, giấy Cristal In-đô định lượng 230g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6x29,6

In 4+4 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

11.

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

25,2 x 20,8

In 4+4 màu, giấy Cristal In-đô định lượng 230g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6x29,6

In 4+4 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 180g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

12.

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

25,2 x 20,8

In 4+4 màu, giấy Cristal In-đô định lượng 230g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6x29,6

In 4+4 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4210/BTP-HCTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4210/BTP-HCTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2007
Ngày hiệu lực05/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Quyền dân sự, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4210/BTP-HCTP

Lược đồ Công văn 4210/BTP-HCTP điều chỉnh kích thước của biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4210/BTP-HCTP điều chỉnh kích thước của biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4210/BTP-HCTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHoàng Thế Liên
        Ngày ban hành05/10/2007
        Ngày hiệu lực05/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Quyền dân sự, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4210/BTP-HCTP điều chỉnh kích thước của biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4210/BTP-HCTP điều chỉnh kích thước của biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn

             • 05/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực