Công văn 42333/CT-HTr

Công văn 42333/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 42333/CT-HTr chính sách thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42333/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: BQL Dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức
(Địa chỉ: Số 12A, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
MST: 0106652830

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 60/ĐAHVĐ ngày 20/4/2016 của BQL Dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục 3 Chương II Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu.

+ Tại Điều 11 quy định đối tượng và điều kiện áp dụng

“Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư này nếu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II Thông tư này.”

+ Tại Điều 12 quy định về thuế giá trị gia tăng

Căn cứ tính thuế là giá trị gia tăng của dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa chịu thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT.

Số thuế GTGT phải nộp

=

Giá trị gia tăng

x

Thuế suất thuế GTGT

1. Giá trị gia tăng

Giá trị gia tăng của dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa chịu thuế GTGT được xác định bằng doanh thu tính thuế GTGT nhân tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu.

a) Doanh thu tính thuế GTGT:

Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

b) Xác định doanh thu tính thuế GTGT đối với một số trường hợp cụ thể:

- Trường hợp theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ, doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT phải được quy đổi thành doanh thu có thuế GTGT và được xác định theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT

1 - Tỷ lệ % GTGT trên doanh thu x thuế suất thuế GTGT

+ Tại Điều 13 quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp.

“Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế TNDN và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế.

Số thuế TNDN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNDN

x

Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

1. Doanh thu tính thuế TNDN

a) Doanh thu tính thuế TNDN

Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

b) Xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với một số trường hợp cụ thể:

- Trường hợp, theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ, doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN phải nộp thì doanh thu tính thuế TNDN được xác định theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế TNDN

=

Doanh thu không bao gồm thuế TNDN

1 - Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

- Căn cứ điểm 4 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định về đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước:

“3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

- Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.”

- Căn cứ Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.

“3. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

a) Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

e) Hồ sơ khai quyết toán:

- Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 02/NTNN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu theo mẫu số 02-1/NTNN, 02-2/NTNN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bảng kê chứng từ nộp thuế;

- Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu (nếu có).”

Căn cứ quy định trên và nội dung công văn hỏi của đơn vị, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Ban quản lý dự án có ký ký hợp đồng tư vấn thiết kế với Công ty Machado and Silvetti Associates (Mỹ) là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam để tư vấn thiết kế cho dự án trường Đại học Việt Đức tại Bình Dương. Giá trúng thầu chưa bao gồm thuế là 5.842.830 USD thì Ban quản lý phải quy đổi ra doanh thu có thuế GTGT, doanh thu đã bao gồm thuế TNDN khi tính thuế GTGT, thuế TNDN khấu trừ nộp thay cho nhà thầu nước ngoài vào ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tỷ lệ % GTGT đối với dịch vụ là 50%, thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ là 10%; Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với dịch vụ là 5%.

 

Doanh thu tính thuế GTGT

=

5.842.830 $

= 6.150.348 USD

1 – 50% x 10%

 

Doanh thu tính thuế TNDN

=

5.842.830

= 6.150.348 USD

1 – 0.05

Công ty có trách nhiệm quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt nam theo tỷ giá giao dịch thực tế được hướng dẫn tại điểm 4 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC nêu trên. Khi kết thúc hợp đồng với nhà thầu, công ty có trách nhiệm khai quyết toán hợp đồng nhà thầu theo quy định tại điểm 3 Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp cụ thể, đề nghị Ban quản lý dự án xây dựng trường đại học Việt Đức liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để BQL Dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 42333/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu42333/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2016
Ngày hiệu lực23/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 42333/CT-HTr chính sách thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 42333/CT-HTr chính sách thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu42333/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành23/06/2016
        Ngày hiệu lực23/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 42333/CT-HTr chính sách thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 42333/CT-HTr chính sách thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016

           • 23/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực