Công văn 4237/BHXH-TCKT

Công văn 4237/BHXH-TCKT năm 2014 hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định 1018/QĐ-BHXH quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 4237/BHXH-TCKT năm 2014 hướng dẫn quản lý thu chi bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đã được thay thế bởi Quyết định 828/QĐ-BHXH quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2016.

Nội dung toàn văn Công văn 4237/BHXH-TCKT năm 2014 hướng dẫn quản lý thu chi bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4237/BHXH-TCKT
V/v hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 10/10/2014, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế, trong đó Điều 3 điều chỉnh một số nội dung trong Quy định quản lý chi trả chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam. Để thực hiện thống nhất, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung BHXH tỉnh) nội dung tại Điều 3 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH như sau:

1. Hướng dẫn Khoản 1: “Tài khoản thẻ ATM và tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng thương mại của Việt Nam được hiểu là tài khoản cá nhân” như sau:

- Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (cả hàng tháng và một lần) có thể đăng ký nhận chế độ qua tài khoản thẻ ATM hoặc tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng thương mại của Việt Nam.

- Quy trình thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân thực hiện theo quy trình chi trả qua tài khoản thẻ ATM quy định tại Quyết định số 488/QĐ-BHXH.

2. Hướng dẫn thực hiện Khoản 2: “Bỏ Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (mẫu số 17-CBH) trong trường hợp người hưởng mới hoặc tỉnh khác đến có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH” như sau:

a) Trách nhiệm của BHXH tỉnh (Phòng Chế độ BHXH): Căn cứ kết quả giải quyết hưởng chế độ BHXH hàng tháng của người hưởng, nếu người hưởng có những tháng chưa nhận, lập Phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (mẫu kèm theo) cho từng người hưởng chuyển BHXH huyện để chi trả cho người hưởng.

b) Trách nhiệm của BHXH huyện: Căn cứ Phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng do BHXH tỉnh chuyển đến, thông báo ngay cho người hưởng biết và thực hiện chi trả cho người hưởng theo quy định.

3. Hướng dẫn thực hiện Khoản 3: “Bỏ Giấy đề nghị tiếp tục hưởng BHXH hàng tháng (mẫu số 19-CBH) trong trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân đến ký xác nhận ngay tháng sau liền kề của kỳ xác nhận” như sau:

a) Trường hợp ngay tháng sau của kỳ xác nhận (trong tháng 6 hoặc tháng 12), người hưởng chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân đến BHXH huyện đề nghị tiếp tục nhận lại lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thì người hưởng lập một bản Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (mẫu 17-CBH) nộp ngay tại BHXH huyện và ký xác nhận vào mẫu 24a-CBH hoặc gửi Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (mẫu 21-CBH) để BHXH huyện báo tăng vào danh sách chi trả tháng sau.

b) Trường hợp sau tháng 6 hoặc tháng 12, người hưởng chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân vẫn không đến ký xác nhận để tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH hàng tháng (mẫu số 19-CBH) có xác nhận theo quy định nộp cơ quan BHXH để giải quyết.

Các mẫu biểu trong Công văn này được quy định tại Quyết định số 488/QĐ-BHXH.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: BT, CSXH, PC, KT;
- Lưu: VT, TCKT (02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI ……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /BHXH

 

 

PHIẾU TRUY LĨNH

SỐ TIỀN CHƯA NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận (huyện) …………

Ông (bà): …………………………………………….   Ngày sinh:................................

Số sổ trợ cấp: ...........................................................................................................

Nơi cư trú: ................................................................................................................

Hưởng chế độ: …………………………………. Số tiền: ............................................

PHẦN TIỀN TRUY LĨNH

1. Truy lĩnh từ tháng…… đến tháng…… Số tiền:......................................................

2. Tiền trợ cấp lần đầu khi nghỉ hưu        Số tiền:......................................................

3. Tiền khu vực một lần                           Số tiền:.......................................................

4. Tiền trợ cấp 1 lần chết do TNLĐ          Số tiền:......................................................

5. Tiền trợ cấp mai táng phí                     Số tiền:......................................................

6. Tổng số tiền được lĩnh:..........................................................................................

Số tiền bằng chữ:.......................................................................................................

Nơi lĩnh: Bảo hiểm xã hội quận (huyện) .....................................................................

Ghi chú: Đã có tên trong danh sách chi trả tháng ....................................................

 


Trưởng phòng Chế độ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

………., ngày …… tháng …… năm 201
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4237/BHXH-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4237/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2014
Ngày hiệu lực05/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4237/BHXH-TCKT năm 2014 hướng dẫn quản lý thu chi bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4237/BHXH-TCKT năm 2014 hướng dẫn quản lý thu chi bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4237/BHXH-TCKT
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýNguyễn Đình Khương
       Ngày ban hành05/11/2014
       Ngày hiệu lực05/11/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4237/BHXH-TCKT năm 2014 hướng dẫn quản lý thu chi bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4237/BHXH-TCKT năm 2014 hướng dẫn quản lý thu chi bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế