Công văn 4246/BKHCN-TCCB

Công văn 4246/BKHCN-TCCB năm 2017 về thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4246/BKHCN-TCCB 2017 cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4246/BKHCN-TCCB
V/v: thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập

Hà Ni, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, chính trị-xã hội,

Thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, ngày 12/01/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 54/2016/NĐ-CP cơ chế tự chủ tổ chức khoa học công nghệ">01/2017/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP; ngày 30/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2017/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 16416/BTC-HCSN ngày 05/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Về mẫu Phương án tự chủ của tổ chức KH&CN công lập

Đnghị các cơ quan chỉ đạo các tổ chức KH&CN công lập thuộc quyền quản lý xây dựng Phương án tự chủ theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01, Thông tư số 90/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Về thời gian thực hiện Phương án tự chủ

Đnghị các cơ quan chỉ đạo các tổ chức KH&CN công lập thuộc quyền quản lý xây dựng Phương án tự chủ để thực hiện trong giai đoạn 3 năm từ 2017 đến 2019 theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP Thông tư số 54/2016/NĐ-CP cơ chế tự chủ tổ chức khoa học công nghệ">01/2017/TT-BKHCN và Thông tư số 90/2017/TT-BTC.

Riêng năm 2017, trước thời điểm Thông tư 90/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành (trước ngày 28/10/2017), tổ chức KH&CN công lập thực hiện thu, chi theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, từ ngày 28/10/2017, các tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, phân phối và sử dụng các Quỹ theo quy định tại Thông tư 90/2017/TT-BTC.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Văn Tùng;
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4246/BKHCN-TCCB

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4246/BKHCN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/12/2017
Ngày hiệu lực 19/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4246/BKHCN-TCCB

Lược đồ Công văn 4246/BKHCN-TCCB 2017 cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4246/BKHCN-TCCB 2017 cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4246/BKHCN-TCCB
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký Trần Văn Tùng
Ngày ban hành 19/12/2017
Ngày hiệu lực 19/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4246/BKHCN-TCCB 2017 cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Lịch sử hiệu lực Công văn 4246/BKHCN-TCCB 2017 cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

  • 19/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực