Công văn 4246/TCT-HT

Công văn số 4246/TCT-HT về việc trả lời chính sách thuế do Tổng cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4246/TCT-HT trả lời chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ 
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4246/TCT-HT
V/v Trả lời chính sách thuế  

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 240/TSHL-CV ngày 26/07/2007 của Tổng công ty Thủy sản Hạ Long vướng mắc về quyết toán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2001.

Tại Khoản 4 Điều 27 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số 09/2003/QH11 quy định trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế: “Trong trường hợp phát hiện và kết luận có sự khai man thuế, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn 5 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man thuế, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế…”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp khi kiểm tra Tổng công ty Thủy sản Hạ Long, nếu phát hiện và kết luận có sự nhầm lẫn về thuế TNDN thì số thuế TNDN còn thiếu trong thời hạn 5 năm kể từ ngày kiểm tra phát hiện bị truy thu vào NSNN. Không thực hiện truy thu đối với số thuế TNDN còn thiếu nếu đã quá thời hạn 5 năm (kể từ ngày thanh tra, kiểm tra mới phát hiện ra).

Trường hợp Chi nhánh Tổng công ty Thủy sản Hạ Long tại thành phố Hồ Chí Minh bị xuất toán ra khỏi chi phí hợp lý đối với hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp thì áp dụng mức thuế suất TNDN tương ứng theo từng thời kỳ để truy thu thuế TNDN. Thời hạn truy thu thuế TNDN áp dụng theo quy định nêu trên. Trường hợp Tổng công ty bị lỗ thì được chuyển lỗ theo quy định.

2. Về thu sử dụng vốn.

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định số 22/HĐBT ngày 24/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) thì: Tổng công ty Thủy sản Hạ Long sử dụng vốn NSNN (giá trị quyền sử dụng đất và tài sản) để góp vốn liên doanh từ năm 1997 đến năm 2001 thì thuộc đối tượng phải nộp tiền thu sử dụng vốn. Tổng công ty Thủy sản Hạ Long có trách nhiệm tính và nộp tiền thu sử dụng vốn đối với giá trị quyền sử dụng đất đem góp vốn liên doanh theo hướng dẫn tại các Thông tư số 19 TC/TCT ngày 31/12/1992; Thông tư số 33 TC/TCT ngày 13/6/1997 và Thông tư số 30/2002/TT-BTC ngày 27/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ thu sử dụng vốn NSNN. Thời Điểm xác định thu sử dụng vốn đối với giá trị quyền sử dụng đất tham gia liên doanh tính từ ngày góp vốn liên doanh đến ngày 31/12/2001. Số tiền thu sử dụng vốn phải nộp NSNN đối với giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh được lấy từ lợi nhuận được chia từ liên doanh. Trường hợp sản xuất kinh doanh trong năm của liên doanh bị lỗ, không có lợi nhuận để chia thì Tổng công ty chưa phải nộp Khoản thu sử dụng vốn nhận nợ NSNN nêu trên (nhưng vẫn phải nhận nợ theo quy định).

Đối với số tiền thu sử dụng vốn mà Tổng công ty không hạch toán và nhận nợ NSNN, nếu đã quá thời hạn 3 năm kể từ ngày cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện thì không thực hiện truy thu, truy hoàn theo quy định tại Khoản 2 Mục V Thông tư số 33 TC/TCT ngày 13/6/1997 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Thủy sản Hạ Long;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTr;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4246/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4246/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2007
Ngày hiệu lực12/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4246/TCT-HT trả lời chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4246/TCT-HT trả lời chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4246/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành12/10/2007
        Ngày hiệu lực12/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4246/TCT-HT trả lời chính sách thuế

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4246/TCT-HT trả lời chính sách thuế

         • 12/10/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/10/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực