Công văn 4249/BTNMT-TCMT

Công văn 4249/BTNMT-TCMT năm 2014 tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4249/BTNMT-TCMT 2014 tăng cường bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4249/BTNMT-TCMT
V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu tại Phụ lục kèm theo.

2. Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quy chế bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản (dự thảo Quy chế gửi kèm theo). Để có cơ sở ban hành và triển khai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Ủy ban góp ý cho dự thảo nêu trên.

Văn bản góp ý và báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 04.37868429, thư điện tử: cucquanlychatthai@gmail.com) trước ngày 20 tháng 10 năm 2014 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCMT. MT(135).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

 

PHỤ LỤC

MẪU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (NĂM 2013 VÀ NĂM 2014)
(Kèm theo Công văn số    /BTNMT-TCMT ngày   tháng   năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

- Báo cáo chi tiết việc triển khai và kết quả triển khai các biện pháp quản lý trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Sự tuân thủ pháp luật của các cơ sở khai thác khoáng sản đối với công tác BVMT.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra hàng năm công tác BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản.

2. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

- Quy hoạch khai thác khoáng sản của địa phương;

- Thống kê số lượng Giấy phép khai thác trên địa bàn tỉnh theo loại hình khoáng sản (Vật liệu xây dựng, quặng kim loại, quặng phi kim loại...);

- Công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT trên địa bàn tỉnh; xác nhận hoàn thành các nội dung báo cáo Đánh giá tác động môi trường;

- Công tác lập, phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

- Công tác ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường;

- Tình hình hoạt động, khai thác khoáng sản chung trên địa bàn tỉnh;

3. Các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có)

4. Danh mục các Dự án khai thác khoáng sản (lập theo mẫu dưới đây) (năm 2013-2014)

STT

Chủ đầu tư, tên dự án

Địa điểm, công suất, loại khoáng sản khai thác

Giấy phép khai thác khoáng sản

Quyết định phê duyệt ĐTM

Quyết định phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường

Thời gian khai thác (Theo Giấy phép KTKS)

Số tiền đã ký quỹ (đã phê duyệt) (đồng)

Nơi ký quỹ

Tình hình hoạt động

Thời gian khai thác

Thời gian đã khai thác

Tổng

Lần đầu

Các lần sau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính Công văn 4249/BTNMT-TCMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4249/BTNMT-TCMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2014
Ngày hiệu lực01/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4249/BTNMT-TCMT 2014 tăng cường bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4249/BTNMT-TCMT 2014 tăng cường bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4249/BTNMT-TCMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýBùi Cách Tuyến
        Ngày ban hành01/10/2014
        Ngày hiệu lực01/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4249/BTNMT-TCMT 2014 tăng cường bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4249/BTNMT-TCMT 2014 tăng cường bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

           • 01/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực