Công văn 426/BNV-TCBC

Công văn số 426/BNV-TCBC về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 13, 14 ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 426/BNV-TCBC tổ chức thực hiện NĐ 13, 14 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện


BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/BNV-TCBC
V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 13, 14 ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 04 tháng 02 năm 2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2008/NĐ-CP Nghị định số 14/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (thay thế Nghị định số 171/2004/NĐ-CP Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ). Đây là 2 Nghị định đã quy định rõ và cụ thể về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, nên không cần có Thông tư hướng dẫn chung.

Vì vậy, để thực hiện 2 Nghị định của Chính phủ nêu trên, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các nội dung sau:

I. VỀ TỔ CHỨC

Việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

Bước 1: Tiến hành sắp xếp cơ bản các đầu mối tổ chức đối với các cơ quan chuyên môn thuộc diện sáp nhập, hợp nhất, điều chuyển, giải thể, bảo đảm nguyên tắc tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực được qui định trong nghị định số 13/2008/NĐ-CP Nghị định số  14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.

1. Đối với cấp tỉnh, trước mắt tập trung sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn sau:

- Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Ban Dân tộc hoặc Phòng Dân tộc và một số cơ quan khác; giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

- Căn cứ vào yêu cầu và tình hình thực tế của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể tiến hành trước việc sắp xếp một số tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn bảo đảm tinh gọn, hợp lý.

2. Đối với cấp huyện, trước mắt tập trung sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn sau:

Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Công thương và các Phòng khác; giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

3. Khi chưa có Thông tư hướng dẫn của liên Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như hiện tại.

Riêng đối với các Sở (ở cấp tỉnh) và các Phòng (ở cấp huyện) được sáp nhập, hợp nhất, chia tách, điều chỉnh chức năng thì Giám đốc Sở, Trưởng Phòng thực hiện cả chức năng hiện có và chức năng mới được bổ sung, bảo đảm sự hoạt động bình thường của các cơ quan này.

4. Việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn theo bước 1 cần tiến hành sớm và hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 3 năm, 2008.

Bước 2: Sau khi Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì sẽ tiếp tục sắp xếp cụ thể các tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Việc sắp xếp bước 2 hoàn thành xong trước ngày 20 tháng 5 năm 2008.

II. VỀ BIÊN CHẾ

1. Khi sát nhập, hợp nhất về tổ chức cơ bản giữ nguyên trạng biên chế các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng vào Sở mới và Phòng mới.

2. Riêng đối với các Sở, các Phòng có sự điều chỉnh, bổ sung về chức năng thì xem xét bố trí biên chế hợp lý, đủ khả năng tham mưu, tổng hợp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Sở, Phòng trong phạm vi biên chế hành chính được giao.

3. Trong quá trình sắp xếp lại tổ chức và biên chế được áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ (chính sách nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc, chuyển sang các đơn vị không sử dụng biên chế và ngân sách nhà nước, bảo lưu chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn cả bước 1 và bước 2 xong trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày các Nghị định nêu trên có hiệu lực thi hành;

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo với Hội đồng nhân dân cùng cấp về kết quả tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo 2 Nghị định nêu trên trong kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất;

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các Nghị định này về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ đề nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ để phối hợp;
- Lưu VT, TCBC

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 426/BNV-TCBC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu426/BNV-TCBC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2008
Ngày hiệu lực18/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 426/BNV-TCBC tổ chức thực hiện NĐ 13, 14 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 426/BNV-TCBC tổ chức thực hiện NĐ 13, 14 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu426/BNV-TCBC
     Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
     Người kýTrần Văn Tuấn
     Ngày ban hành18/02/2008
     Ngày hiệu lực18/02/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 426/BNV-TCBC tổ chức thực hiện NĐ 13, 14 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

        Lịch sử hiệu lực Công văn 426/BNV-TCBC tổ chức thực hiện NĐ 13, 14 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

        • 18/02/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 18/02/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực