Công văn 4282/BTP-HCTP

Công văn số 4282/BTP-HCTP về việc chuyển đổi Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp do Bộ tư pháp ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 4282/BTP-HCTP chuyển đổi Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp


BỘ TƯ PHÁP
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4282/BTP-HCTP
V/v chuyển đổi Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp 

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2007

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật công chứng thì Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Đồng thời, theo quy định tại khoản 2 Điều 66 của Luật công chứng thì trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Luật công chứng có hiệu lực, các Phòng công chứng đang hoạt động theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực phải được chuyển đổi sang đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Như vậy, đến hết ngày 31/12/2007, các Phòng công chứng phải được chuyển đổi sang đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Việc chuyển đổi Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp được thực hiện như sau:

- Phòng công chứng lập phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính gửi Sở Tư pháp (theo phụ lục số 2 kèm theo Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính (sau đây gọi là Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là Nghị định số 43/2006/NĐ-CP);

- Sở Tư pháp xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi và mức kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (đối với Phòng công chứng tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, Phòng công chứng do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động); tổng hợp gửi Sở Tài chính (theo phụ lục số 3 kèm theo Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC);

- Sở Tài chính xem xét, có ý kiến bằng văn bản về việc phân loại Phòng công chứng và mức kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (đối với Phòng công chứng tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, Phòng công chứng  do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động);

- Sau khi có ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (hoặc cơ quan được uỷ quyền) ra quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Phòng công chứng; trong đó xác định phân loại Phòng công chứng và mức kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (đối với Phòng công chứng tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, Phòng công chứng  do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động).

Kể từ ngày có Quyết định chuyển sang đơn vị sự nghiệp thì chế độ tài chính của Phòng công chứng thực hiện theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Riêng chế độ tạm trích theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền lệ phí công chứng thu được của các Phòng công chứng trước khi nộp ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực, Bộ Tư pháp sẽ trao đổi với Bộ Tài chính để huỷ bỏ quy định này.

Để đảm bảo thực hiện đúng Luật công chứng, Bộ Tư pháp đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thực hiện việc chuyển đổi các Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ HCTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Thế Liên

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4282/BTP-HCTP

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4282/BTP-HCTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/10/2007
Ngày hiệu lực 10/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4282/BTP-HCTP

Lược đồ Công văn 4282/BTP-HCTP chuyển đổi Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4282/BTP-HCTP chuyển đổi Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4282/BTP-HCTP
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành 10/10/2007
Ngày hiệu lực 10/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4282/BTP-HCTP chuyển đổi Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 4282/BTP-HCTP chuyển đổi Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp

  • 10/10/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/10/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực