Công văn 4286/BCT-TTTN

Công văn 4286/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4286/BCT-TTTN 2019 điều hành kinh doah xăng dầu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4286/BCT-TTTN
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

 

Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch s 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Căn cứ Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT);

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Công văn số 4098/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 3867/BTC-QLG ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ các Công văn của Bộ Tài chính số 3910/BTC-QLG ngày 04 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở xăng RON95, số 367/BTC-QLG ngày 06 tháng 4 năm 2018 về tính giá cơ sở xăng RON95, số 404/BTC-QLG ngày 17 tháng 4 năm 2018 về công bgiá cơ sở mặt hàng xăng RON95;

Căn cứ Công văn số 1134/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về công bgiá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường;

Căn cứ Công văn số 680/BTC-QLG ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 16 tháng 6 năm 2019 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Ngh đnh s 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT;

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bgiá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mặt hàng

Giá cơ sở kỳ trước liền kề, ngày[1] 01/6/2019 (đồng/t, kg)

Giá cơ sở kỳ công b[2] (đồng/lít,kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công b với giá cơ sở kỳ trước liền kề

(đồng/lít,kg)

(%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng E5RON92

20.617

19.233

-1.384

-6,71

2. Xăng RON95-III

21.219

20.134

-1.085

-5,11

3. Dầu điêzen 0.05S

17.394

16.657

-737

-4,23

4. Dầu hỏa

16.225

15.611

-614

-3,78

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

15.354

15.115

-239

-1,55

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng du thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

- Xăng E5RON92: 300 đồng/lít;

- Xăng RON95: 900 đồng/lít;

- Dầu điêzen: 900 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 900 đồng/lít;

- Dầu madút: 900 đồng/kg.

1.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Xăng E5RON92: 0 đồng/lít (ngừng chi sử dụng).

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.233 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.134 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 16.657 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 15.611 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.115 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2019.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2019 đối với các mặt hàng xăng dầu.

- Kể từ 15 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2019, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

Bộ Công Thương thông báo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);
- Tổng cục Quản lý
thị trường (BCT);
- Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);
- Thương nhân phân phối xăng dầu (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Anh Tuấn

 

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày*
(02/6/2019 - 16/6/2019)

TT

Ngày

X92**

X95

Dầu hỏa

DO 0,05

FO 3,5S

VCB mua CK

VCB bán

1

2/6/19

 

 

 

 

 

 

 

2

3/6/19

63.210

64.900

72.990

72.980

378.400

23,360

23,470

3

4/6/19

63.650

65.250

72.830

72.660

379.270

23,360

23,465

4

5/6/19

 

 

 

 

 

23,360

23,475

5

6/6/19

63.170

64.760

71.720

71.740

380.880

23,360

23,475

6

7/6/19

65.240

66.830

72.990

72.980

397.700

23,360

23,460

7

8/6/19

 

 

 

 

 

 

 

8

9/6/19

 

 

 

 

 

 

 

9

10/6/19

66.020

67.590

73.540

73.650

392.610

23,355

23,430

10

11/6/19

65.250

66.820

73.180

72.860

388.740

23,355

23,400

11

12/6/19

64.100

66.150

72.550

72.320

375.030

23,355

23,385

12

13/6/19

64.060

66.030

73.080

72.670

370.240

23,355

23,380

13

14/6/19

63.850

65.820

72.990

72.560

366.970

23,355

23,385

14

15/6/19

 

 

 

 

 

 

 

15

16/6/19

 

 

 

 

 

 

 

 

Bquân

64.283

66.017

72.874

72.713

381.093

23,358

23,433

* Giá thành phm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP's: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt’s (Platt Singapore).

** Xăng RON92 là xăng nền để pha chế xăng E5RON92.[1] Tính trên cơ smức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 100 đồng/lít xăng E5, 300 đồng/lít xăng RON95, 300 đồng/lít điêzen, 300 đồng/lít dầu hỏa, 300 đồng/kg dầu madút.

[2] Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 300 đồng/lít xăng E5, 900 đồng/lít xăng RON95, 900 đồng/lít điêzen, 900 đồng/lít dầu hỏa, 900 đồng/kg dầu madút.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4286/BCT-TTTN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4286/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/06/2019
Ngày hiệu lực 17/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 tháng trước
(18/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4286/BCT-TTTN 2019 điều hành kinh doah xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4286/BCT-TTTN 2019 điều hành kinh doah xăng dầu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4286/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 17/06/2019
Ngày hiệu lực 17/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 tháng trước
(18/06/2019)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4286/BCT-TTTN 2019 điều hành kinh doah xăng dầu

Lịch sử hiệu lực Công văn 4286/BCT-TTTN 2019 điều hành kinh doah xăng dầu

  • 17/06/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/06/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực