Công văn 4292/TCT-CS

Công văn số 4292/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4292/TCT-CS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4292/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1738/CT-TTHT ngày 19/7/2007 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Mục III, Phần B, Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/203 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN hướng dẫn về các Khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế thì:

- Trường hợp Công ty đầu tư từ nguồn vốn kinh doanh để mua công cụ, đồ dùng trong nhà ở để cấp miễn phí cho nhân viên theo hợp đồng thì chi phí mua công cụ, đồ dùng trong nhà ở Công ty được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Trường hợp Công ty đầu tư từ nguồn vốn kinh doanh để mua công cụ, đồ dùng trong nhà ở để cấp miễn phí cho nhân viên không theo hợp đồng lao động thì Công ty không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Khoản chi phí Công ty mua công cụ, đồ dùng trong nhà ở cấp miễn phí cho nhân viên được tính vào thu nhập của người lao động để tính thu nhập chịu thuế đối với người có thu nhập cao theo quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4292/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4292/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/10/2007
Ngày hiệu lực 18/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4292/TCT-CS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4292/TCT-CS chính sách thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4292/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 18/10/2007
Ngày hiệu lực 18/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4292/TCT-CS chính sách thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 4292/TCT-CS chính sách thuế

  • 18/10/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/10/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực