Công văn 43/VPCP-KSTT

Công văn 43/VPCP-KSTT năm 2018 về đề xuất cải cách thủ tục hành chính, quy định liên quan đến cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 43/VPCP-KSTT 2018 cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát thu phát sóng vô tuyến điện


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/VPCP-KSTT
V/v đề xuất cải cách TTHC, quy định liên quan đến cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài chính.

Trên cơ sở Văn bản ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Công ty TNHH Apple Việt Nam về việc góp ý hoàn thiện khung pháp lý về việc cấp giấy phép nhập khẩu theo Thông tư số 187/2013/NĐ-CP cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát vô tuyến điện">18/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; ý kiến, đ xuất của các bộ: Thông tin và Truyền thông (Công văn số 3783/BTTTT-CVT ngày 18 tháng 10 năm 2017), Công Thương (Công văn số 9591/BCT-XNK ngày 16 tháng 10 năm 2017), Khoa học và Công nghệ (Công văn số 3577/BKHCN-TĐC ngày 26 tháng 10 năm 2017), Tài chính (Công văn số 14224/BTC-TCHQ ngày 23 tháng 10 năm 2017) và xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ đối với đề xuất cải cách thủ tục hành chính, quy định liên quan đến cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, trong phạm vi thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định liên quan đối với thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện, quy định tại Thông tư số 187/2013/NĐ-CP cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát vô tuyến điện">18/2014/TT-BTTTT ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

- Nghiên cứu, tiếp thu đề xuất cải cách thủ tục hành chính, quy định liên quan của Công ty TNHH Apple Việt Nam và ý kiến của các bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính tại các văn bản nêu trên (sao gửi kèm theo) để rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan về chứng nhận hp quy, công b hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông; áp dụng việc thừa nhận kết quả chứng nhận hợp quy của các tổ chức chứng nhận nước ngoài uy tín đã được quốc tế công nhận làm cơ sở đánh giá chất lượng hàng hóa trước khi nhập khẩu; quy định rõ việc miễn, giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu; xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính này.

2. Giao các bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc nghiên cứu, sửa đổi các thủ tục hành chính, quy định liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong hoạt động nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện, bao gồm cả giải pháp sử dụng chữ ký số, chứng thực chữ ký số thay cho chữ ký và dấu của doanh nghiệp trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- C
ông ty TNHH Apple Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, TGĐ
Cổng TTĐT, T công tác của TTg;
- Lưu: VT, KSTT (2) TH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 43/VPCP-KSTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 43/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/01/2018
Ngày hiệu lực 03/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 43/VPCP-KSTT

Lược đồ Công văn 43/VPCP-KSTT 2018 cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát thu phát sóng vô tuyến điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 43/VPCP-KSTT 2018 cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát thu phát sóng vô tuyến điện
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 43/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Người ký Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành 03/01/2018
Ngày hiệu lực 03/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 43/VPCP-KSTT 2018 cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát thu phát sóng vô tuyến điện

Lịch sử hiệu lực Công văn 43/VPCP-KSTT 2018 cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát thu phát sóng vô tuyến điện

  • 03/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực