Công văn 4302/BTP-VP

Công văn 4302/BTP-VP về báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4302/BTP-VP 2019 báo cáo kết quả công tác tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4302 /BTP-VP
V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ), để có cơ sở đánh giá kết quả công tác tư pháp năm 2019 và xác định những nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo báo cáo kết quả công tác, thống kê số liệu theo hướng dẫn sau:

1. Xây dựng báo cáo tổng kết

a) Phạm vi báo cáo

- Tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 (tại mục I.2, Phần thứ hai của Báo cáo số 13/BC-BTP ngày 15/01/2019 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019); 02 nhóm nhiệm vụ chủ yếu thực hiện công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2019 (được nêu tại mục I, Phần thứ hai của Báo cáo số 186/BC-BTP ngày 19/7/2019 của Bộ Tư pháp).

- Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-BTP ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

- Các nhiệm vụ giao cho đơn vị tại kế hoạch công tác năm 2019 và các kế hoạch công tác khác có liên quan.

b) Nội dung báo cáo

- Những kết quả công việc đã hoàn thành, tỷ lệ phần trăm đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu của cả năm 2019 và so sánh với kết quả năm 2018 (kèm theo số liệu, dẫn chứng cụ thể); đánh giá khái quát kết quả đạt được đối với lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại các Bộ, ngành, địa phương (nếu có).

- Những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác của đơn vị; đánh giá khái quát hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân đối với lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại các Bộ, ngành, địa phương (nếu có).

- Đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện công tác tư pháp năm 2020 của Bộ, Ngành Tư pháp.

2. Thống kê số liệu

Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện thống kê số liệu theo 03 biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Riêng Vụ Pháp luật quốc tế, Cục kiểm tra VBQPPL, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, bên cạnh thống kê theo 03 biểu mẫu nêu trên, thực hiện thống kê theo các biểu mẫu được quy định riêng cho từng lĩnh vực tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn này).

3. Thời gian, thời hạn và địa chỉ gửi báo cáo, thống kê số liệu

a) Thời gian thống kê số liệu: Số liệu thống kê tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/11/2019 (số liệu ước tính của tháng 12/2019 sẽ do Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp thực hiện).

b) Thời hạn, địa chỉ gửi báo cáo tổng kết, thống kê số liệu

Báo cáo tổng kết gửi bằng văn bản điện tử về Bộ Tư pháp qua Hệ thống Văn bản và Điều hành; đồng thời, gửi vào hộp thư [email protected] trước ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Biểu mẫu thống kê gửi bằng văn bản điện tử về Bộ Tư pháp qua Hệ thống Văn bản và Điều hành; đồng thời, gửi vào hộp thư [email protected] trước ngày 08 tháng 12 năm 2019.

(Mọi chi tiết, xin liên hệ: (1) Về nội dung báo cáo, đồng chí Lê Tuấn Phong, Trưởng Phòng Tổng hợp - Kiểm soát TTHC, Văn phòng Bộ, số điện thoại: 024.62739312/0912288050; (2) Về nội dung thống kê, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Trưởng Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại: 024.62739546/0978234119)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC), KHTC (TK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BIỂU BÁO CÁO THỐNG KÊ NĂM 2019 THUỘC TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 03/2019/TT-BTP NGÀY 20/3/2019 CỦA BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP
(Kèm theo Công văn số 4302 /BTP-VP ngày 31/10/2019 của Bộ Tư pháp)

STT

Ký hiệu biểu

Tên biểu

Các biểu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ (03 biểu)

1

01e/BTP/VĐC/XDPL

Số VBQPPL do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, đã được ban hành; Số dự thảo VBQPPL đã được Bộ Tư pháp thẩm định

2

02b/BTP/VĐC/XDPL

Văn bản quy phạm pháp luật lồng ghép vấn đề bình đẳng giới

3

09e/BTP/PBGDPL

Tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội

Các biểu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm báo cáo của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (01 biểu)

1

4c/BTP/KTrVB/KTTTQ

Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

2

5d/BTP/KTrVB/RSVB

Số VBQPPL đã được rà soát tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Các biểu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm báo cáo của Vụ Pháp luật quốc tế (01 biểu)

1

18/BTP/PLQT/TTTP

Tình hình xử lý hồ sơ ủy thác tư pháp về dân sự tại Bộ Tư pháp

Các biểu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm báo cáo của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (03 biểu)

1

19/BTP/LLTP

Số phiếu LLTP đã cấp

2

20b/BTP/LLTP

Số lượng thông tin LLTP đã nhận được và xử lý của Trung tâm LLTPQG

3

21/BTP/LLTP

Số người có LLTP

Các biểu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm báo cáo của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (01 biểu)

1

23a/BTP/ĐKQGGDBĐ

Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản là động sản (trừ tàu bay, tàu biển) và kết quả thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4302/BTP-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4302/BTP-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực31/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4302/BTP-VP

Lược đồ Công văn 4302/BTP-VP 2019 báo cáo kết quả công tác tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4302/BTP-VP 2019 báo cáo kết quả công tác tư pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4302/BTP-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành31/10/2019
        Ngày hiệu lực31/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4302/BTP-VP 2019 báo cáo kết quả công tác tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4302/BTP-VP 2019 báo cáo kết quả công tác tư pháp

           • 31/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực