Công văn 4335/BNV-ĐT

Công văn 4335/BNV-ĐT năm 2013 báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1374/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4335/BNV-ĐT năm 2013 báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1374/QĐ-TTg


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4335/BNV-ĐT
V/v báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Vụ (Ban) TCCB các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015;

Để chuẩn bị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,

Bộ Nội vụ đề nghị Vụ (Ban) TCCB các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công việc sau đây:

1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013, gồm các nội dung:

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013;

- Đề xuất dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015;

- Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2013;

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014.

(Các biểu mẫu thống kê được đính kèm tại Phụ lục 1).

2. Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các nội dung:

- Tình hình tổ chức thực hiện Quyết định:

+ Hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015;

+ Việc cân đối, bố trí kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

- Các kết quả đạt được:

+ Kết quả thực hiện các mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng so với Kế hoạch đề ra;

+ Việc triển khai các nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo quy định;

+ Hoạt động xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng và tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

- Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện;

- Các kiến nghị, giải pháp để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch trong các năm tiếp theo;

- Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011 - 2013.

(Các biểu mẫu thống kê được đính kèm tại Phụ lục 2).

Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị các đơn vị chuẩn bị Báo cáo nói trên theo đúng yêu cầu và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 31 tháng 1 năm 2014.

Công văn này và các biểu mẫu kèm theo được đăng tại Website: http://www.moha.gov.vn.

Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: 04.62820404, máy lẻ 8132;

- Fax: 04.62820408;

- Email: nguyenducnghia@moha.gov.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh (để b/c);
- Trung tâm thông tin Bộ;
- Lưu: VT, ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Chu Văn ThànhBộ, ngành TW:

BM - 01/ĐT - 01 (Phụ lục 1)

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NƯỚC NĂM 2013

(Kèm theo công văn số 4335/BNV-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

Đơn vị tính: lượt người

TT

Đối tượng

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Chuyên môn

Kỹ năng nghiệp vụ

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Ngoại ngữ

Tin học

Tổng số

Đại học, trên đại học

Cao cấp

Trung cấp

Bồi dưỡng

Đại học, trên đại học

Chuyện viên cao cấp

Chuyên viên chính

Chuyên viên

Cán sự

Bồi dưỡng

Chuyên gia đầu ngành

Trên đại học

Đại học, cao đẳng

Bồi dưỡng

1

Cán bộ, CC lãnh đạo quản lý

Cấp Bộ, ngành TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp vụ và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phòng và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các ngạch công chức hành chính

Chuyên viên cao cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức tập sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cán bộ, công chức trong nguồn quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Viên chức sự nghiệp

Giáo dục, khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD trong nước năm 2013 (ĐVT: triệu đồng):                

(trong đó: Ngân sách TW:                   ; Nguồn khác:            )

 

Người lập biểu

Lãnh đạo đơn vị

 

Bộ, ngành TW:

BM - 02/ĐT - 01 (Phụ lục 1)

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NƯỚC NĂM 2014

(Kèm theo công văn số 4335/BNV-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

Đơn vị tính: lượt người

TT

Đối tượng

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Chuyên môn

Kỹ năng nghiệp vụ

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Ngoại ngữ

Tin học

Tổng số

Đại học, trên đại học

Cao cấp

Trung cấp

Bồi dưỡng

Đại học, trên đại học

Chuyện viên cao cấp

Chuyên viên chính

Chuyên viên

Cán sự

Bồi dưỡng

Chuyên gia đầu ngành

Trên đại học

Đại học, cao đẳng

Bồi dưỡng

1

Cán bộ, CC lãnh đạo quản lý

Cấp Bộ, ngành TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp vụ và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phòng và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các ngạch công chức hành chính

Chuyên viên cao cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức tập sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cán bộ, công chức trong nguồn quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Viên chức sự nghiệp

Giáo dục, khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD trong nước năm 2014 (ĐVT: triệu đồng):                

(trong đó: Ngân sách TW:                   ; Nguồn khác:            )

 

Người lập biểu

Lãnh đạo đơn vị

 

Tỉnh, thành phố trực thuộc TW:

BM - 03/ĐT - 01 (Phụ lục 1)

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NƯỚC NĂM 2013
(Kèm theo công văn số 4335/BNV-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

Đơn vị tính: lượt người

TT

Đối tượng

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Chuyên môn

Kỹ năng nghiệp vụ

Kỹ năng lãnh đạo quản lý

Ngoại ngữ

Tin học

Tiếng dân tộc

Tổng số

Đại học,  trên đại học

Cao cấp

Trung cấp

Sơ cấp

Bồi dưỡng

Đại học, trên đại học

Chuyên viên cao cấp

Chuyên viên chính

Chuyên viên

Cán sự

Bồi dưỡng

Chuyên gia đầu ngành

Trên đại học

Đại học, cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

Bồi dưỡng

1

Cán bộ, CC lãnh đạo quản lý

Cấp tỉnh, thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp sở, huyện và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phòng và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các ngạch công chức hành chính

Chuyên viên cao cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức tập sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cán bộ, công chức trong nguồn quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đại biểu Hội đồng nhân dân

Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Viên chức sự nghiệp

Giáo dục, khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cán bộ, công chức cấp xã

Cán bộ chuyên trách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD trong nước năm 2013 (ĐVT: triệu đồng):                

(trong đó: Ngân sách TW:                   ; Ngân sách ĐP:                                  ; Nguồn khác:          )

 

Người lập biểu

Lãnh đạo đơn vị

 

Tỉnh, thành phố trực thuộc TW:

BM - 04/ĐT - 01 (Phụ lục 1)

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NƯỚC NĂM 2014
(Kèm theo công văn số 4335/BNV-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

Đơn vị tính: lượt người

TT

Đối tượng

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Chuyên môn

Kỹ năng nghiệp vụ

Kỹ năng lãnh đạo quản lý

Ngoại ngữ

Tin học

Tiếng dân tộc

Tổng số

Đại học,  trên đại học

Cao cấp

Trung cấp

Sơ cấp

Bồi dưỡng

Đại học, trên đại học

Chuyên viên cao cấp

Chuyên viên chính

Chuyên viên

Cán sự

Bồi dưỡng

Chuyên gia đầu ngành

Trên đại học

Đại học, cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

Bồi dưỡng

1

Cán bộ, CC lãnh đạo quản lý

Cấp tỉnh, thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp sở, huyện và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phòng và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các ngạch công chức hành chính

Chuyên viên cao cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức tập sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cán bộ, công chức trong nguồn quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đại biểu Hội đồng nhân dân

Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Viên chức sự nghiệp

Giáo dục, khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cán bộ, công chức cấp xã

Cán bộ chuyên trách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD trong nước năm 2014 (ĐVT: triệu đồng):                

(trong đó: Ngân sách TW:                   ; Ngân sách ĐP:                                  ; Nguồn khác:          )

 

Người lập biểu

Lãnh đạo đơn vị

 

Bộ, ngành, địa phương

BM - 05/ĐT - 01 (Phụ lục 1)

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Ở NƯỚC NGOÀI CỦA BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

(Kèm theo công văn số 4335/BNV-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

Đơn vị tính: lượt người

STT

Đối tượng

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian

Tổng số

Quản lý nhà nước

Chuyên môn, nghiệp vụ

Tham quan, khảo sát

Quản lý nguồn nhân lực

Phương pháp giảng dạy

Ngoại ngữ

Nội dung khác

Trên 1 năm

Từ 3 - 12 tháng

Dưới 3 tháng

1

Cán bộ, CC lãnh đạo, quản lý

Lãnh đạo cấp Bộ, ngành TW và lãnh đạo cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp Vụ, Sở, huyện và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phòng và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công chức

Công chức tham mưu, hoạch định chính sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức trong nguồn quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đối tượng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD trong nước năm 2013 (ĐVT: triệu đồng):                

(trong đó: Ngân sách TW:                   ; Nguồn khác:            )

 

Người lập biểu

Lãnh đạo đơn vị

 

Bộ, ngành, địa phương

BM - 06/ĐT - 01 (Phụ lục 1)

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Ở NƯỚC NGOÀI CỦA BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

(Kèm theo công văn số 4335/BNV-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

Đơn vị tính: lượt người

STT

Đối tượng

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian

Tổng số

Quản lý nhà nước

Chuyên môn, nghiệp vụ

Tham quan, khảo sát

Quản lý nguồn nhân lực

Phương pháp giảng dạy

Ngoại ngữ

Nội dung khác

Trên 1 năm

Từ 3 - 12 tháng

Dưới 3 tháng

1

Cán bộ, CC lãnh đạo, quản lý

Lãnh đạo cấp Bộ, ngành TW và lãnh đạo cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp Vụ, Sở, huyện và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phòng và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công chức

Công chức tham mưu, hoạch định chính sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức trong nguồn quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đối tượng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD nước ngoài giai đoạn 2014 (ĐVT: triệu đồng):                

(trong đó: Ngân sách TW:                   ; Nguồn khác:            )

 

Người lập biểu

Lãnh đạo đơn vị

 

Bộ, ngành TW:

BM - 01/ĐT - 01 (Phụ lục 2)

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2013

(Kèm theo công văn số 4335/BNV-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

Đơn vị tính: lượt người

TT

Đối tượng

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Chuyên môn

Kỹ năng nghiệp vụ

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Ngoại ngữ

Tin học

Tổng số

Đại học, trên đại học

Cao cấp

Trung cấp

Bồi dưỡng

Đại học, trên đại học

Chuyện viên cao cấp

Chuyên viên chính

Chuyên viên

Cán sự

Bồi dưỡng

Chuyên gia đầu ngành

Trên đại học

Đại học, cao đẳng

Bồi dưỡng

1

Cán bộ, CC lãnh đạo quản lý

Cấp Bộ, ngành TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp vụ và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phòng và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các ngạch công chức hành chính

Chuyên viên cao cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức tập sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cán bộ, công chức trong nguồn quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Viên chức sự nghiệp

Giáo dục, khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD trong nước giai đoạn 2011 - 2013 (ĐVT: triệu đồng):                

(trong đó: Ngân sách TW:                   ; Nguồn khác:            )

 

Người lập biểu

Lãnh đạo đơn vị

 

Tỉnh, thành phố trực thuộc TW:

BM - 02/ĐT - 01 (Phụ lục 2)

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2013
(Kèm theo công văn số 4335/BNV-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

Đơn vị tính: lượt người

TT

Đối tượng

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Chuyên môn

Kỹ năng nghiệp vụ

Kỹ năng lãnh đạo quản lý

Ngoại ngữ

Tin học

Tiếng dân tộc

Tổng số

Đại học,  trên đại học

Cao cấp

Trung cấp

Sơ cấp

Bồi dưỡng

Đại học, trên đại học

Chuyên viên cao cấp

Chuyên viên chính

Chuyên viên

Cán sự

Bồi dưỡng

Chuyên gia đầu ngành

Trên đại học

Đại học, cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

Bồi dưỡng

1

Cán bộ, CC lãnh đạo quản lý

Cấp tỉnh, thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp sở, huyện và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phòng và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các ngạch công chức hành chính

Chuyên viên cao cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức tập sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cán bộ, công chức trong nguồn quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đại biểu Hội đồng nhân dân

Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Viên chức sự nghiệp

Giáo dục, khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cán bộ, công chức cấp xã

Cán bộ chuyên trách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD trong nước giai đoạn 2011 - 2013 (ĐVT: triệu đồng):                

(trong đó: Ngân sách TW:                   ; Ngân sách ĐP:                                            ; Nguồn khác:                      )

 

Người lập biểu

Lãnh đạo đơn vị

 

Bộ, ngành, địa phương:

BM - 03/ĐT - 01 (Phụ lục 2)

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Ở NƯỚC NGOÀI CỦA BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2013

(Kèm theo công văn số 4335/BNV-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

Đơn vị tính: lượt người

STT

Đối tượng

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian

Tổng số

Quản lý nhà nước

Chuyên môn, nghiệp vụ

Tham quan, khảo sát

Quản lý nguồn nhân lực

Phương pháp giảng dạy

Ngoại ngữ

Nội dung khác

Trên 1 năm

Từ 3 - 12 tháng

Dưới 3 tháng

1

Cán bộ, CC lãnh đạo, quản lý

Lãnh đạo cấp Bộ, ngành TW và lãnh đạo cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp Vụ, Sở, huyện và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phòng và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công chức

Công chức tham mưu, hoạch định chính sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức trong nguồn quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đối tượng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD nước ngoài giai đoạn 2011 - 2013 (ĐVT: triệu đồng):                

(trong đó: Ngân sách TW:                   ; Nguồn khác:                      )

 

Người lập biểu

Lãnh đạo đơn vị

 

 

Thuộc tính Công văn 4335/BNV-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4335/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2013
Ngày hiệu lực27/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước

Lược đồ Công văn 4335/BNV-ĐT năm 2013 báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1374/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4335/BNV-ĐT năm 2013 báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1374/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4335/BNV-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýChu Văn Thành
        Ngày ban hành27/11/2013
        Ngày hiệu lực27/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4335/BNV-ĐT năm 2013 báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1374/QĐ-TTg

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4335/BNV-ĐT năm 2013 báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1374/QĐ-TTg

            • 27/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực