Công văn 4344/TCHQ-TXNK

Nội dung toàn văn Công văn 4344/TCHQ-TXNK 2022 hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4344/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa NK để xây dựng DNCX

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa do nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX), tiếp theo công văn số 4199/TCHQ-TXNK ngày 27/8/2021, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ, thủ tục hải quan

a) Từ ngày 01/4/2015 đến trước ngày 05/6/2018

- Về hồ sơ hải quan: Điểm c khoản 4 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế thì ngoài các chứng từ nêu tại khoản 2 Điều này thì người khai hải quan nộp, xuất trình thêm: Hợp đồng bán hàng cho các doanh nghiệp chế xuất theo kết quả đấu thầu hoặc Hợp đồng cung cấp hàng hóa, trong đó, quy định giá trúng thầu hoặc giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (nếu có) để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc của doanh nghiệp chế xuất do các nhà thầu nhập khẩu.

- Về thủ tục hải quan: Khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hoá để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX, sau khi bàn giao công trình cho DNCX thì báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản lý DNCX theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Từ ngày 05/6/2018 đến nay

- Về hồ sơ hải quan: Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định ngoài hồ sơ hải quan quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này thì: “Hàng hóa của các nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài đưa trực tiếp vào khu phi thuế quan đó xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị theo kết quả đấu thầu: 01 bản chụp hợp đồng bán hàng vào khu phi thuế quan theo kết quả đấu thầu hoặc chỉ định thầu trong đó, quy định giá trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu.”

- Về thủ tục hải quan: Khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX; nhà thầu nhập khẩu thực hiện khai tờ khai hải quan nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, chỉ tiêu “Phần ghi chú” khai thông tin số hợp đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 16 Thông tư này và ngay khi được thông quan hàng hóa phải đưa trực tiếp vào DNCX. Sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng thầu, DNCX và nhà thầu nhập khẩu báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản lý DNCX theo mẫu số 20/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này.

2. Về chính sách thuế nhập khẩu

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là khoản 1 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế.

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) quy định hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát hồ sơ nhập khẩu, các chứng từ, tài liệu có liên quan đối với trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đạt thiết bị cho DNCX, đối chiếu với quy định nêu trên và xử lý như sau:

a) Từ ngày 01/4/2015 đến trước ngày 05/6/2018

Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho DNCX đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục hải quan tại điểm c khoản 4 Điều 16, khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì không phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu.

Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho DNCX không đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục hải quan tại điểm c khoản 4 Điều 16, khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu.

b) Từ ngày 05/6/2018 đến nay

Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho DNCX đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục hải quan tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì không phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu.

Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị cho DNCX không đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục hải quan tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
- Các Phó TCT (để chỉ đạo);
- Cục GSQL, Cục KTSTQ;
- Vụ Thanh tra Kiểm tra;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4344/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4344/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4344/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 4344/TCHQ-TXNK 2022 hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4344/TCHQ-TXNK 2022 hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4344/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành17/10/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4344/TCHQ-TXNK 2022 hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4344/TCHQ-TXNK 2022 hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất

              • 17/10/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực