Công văn 4344/TCT-CS

Công văn số 4344/TCT-CS về việc chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4344/TCT-CS chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất người có công với cách mạng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 4344/TCT-CS
V/v: miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng.

 Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời Công văn số 1208/CT-THNVDT ngày 20/08/2007 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh hỏi về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều l Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở quy định về nguyên tắc hỗ trợ: ''Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, Điều kiện và khả năng của địa phương; '' và tại Khoản 4 Điều 2 quy định: ''4.Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với  người có công với Cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia định và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. ''

- Tại Điểm 1, Mục I Phần C Thông tư số 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất hướng dẫn: ''1- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn, giảm tiền sử dụng đất một lần thuộc một trong các trường hợp được nhà nước  giao đất để làm nhà ở, được phép chuyển Mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở,  được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. ''

Căn cứ các quy định trên, trường hợp thương binh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất một lần đối với diện tích đất thực tế được giao phải nộp tiền sử dụng đất, nhưng tối đa không được vượt quá định mức đất ở cho một hộ do UBND cấp tỉnh quy định; số tiền sử dụng đất được miễn, giảm được tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp. Vì vậy Ban giải phóng mặt bằng huyện Đức Thọ thực hiện thu hồi đất ở và bồi thường bằng đất ở mới thì việc xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện như sau:

- Trường hợp thu hồi diện tích đất ở 234 m2 của ông Phùng Đức Tùng là thương binh có tỷ lệ thương tật 81% và bồi thường cho ông 160 m2 đất mới, số diện tích chênh lệch còn lại là 74 m2 ông được bồi thường bằng tiền, không phát sinh số tiền sử dụng đất ông Tùng phải nộp. Đây là trường hợp thu hồi đất và đã được bồi thường bằng đất mới, cộng với tiền bồi thường theo diện tích chênh lệch giá đất thu hồi với đất bồi thường mới, không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất lần đầu cho ông. Vì vậy, không có căn cứ để xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Trường hợp Bà Lê Thị Tam là thương binh có tỷ lệ thương tật 21%, đã được Ban giải phóng mặt bằng thu hồi 69 m2 đất ở, đền bù diện tích đất ở mới là 144 m2, lớn hơn diện tích đất bị thu hồi là 74 m2 và phát sinh tiền sử dụng đất phải nộp thì bà Tam thuộc diện được xét giảm tiền sử dụng phải nộp theo quy định của pháp luật đối với người có công tính trên phần diện tích 74 m2 nếu không vượt quá hạn mức diện tích đất ở do UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4344/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4344/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/10/2007
Ngày hiệu lực 23/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4344/TCT-CS chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất người có công với cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4344/TCT-CS chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất người có công với cách mạng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4344/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 23/10/2007
Ngày hiệu lực 23/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4344/TCT-CS chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất người có công với cách mạng

Lịch sử hiệu lực Công văn 4344/TCT-CS chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất người có công với cách mạng

  • 23/10/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/10/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực