Công văn 4355/TCT-CS

Công văn 4355/TCT-CS hướng dẫn thực hiện thuế Môn bài năm 2012 do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4355/TCT-CS hướng dẫn thực hiện thuế Môn bài năm 2012


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4355/TCT-CS
V/v hướng dẫn thực hiện thuế Môn bài năm 2012

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn, ý kiến phản ánh của một số tỉnh, thành phố đề nghị Tổng cục Thuế có ý kiến hướng dẫn việc thực hiện thuế Môn bài năm 2012. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo như sau:

Chính sách về thuế Môn bài hiện hành thực hiện theo quy định tại: Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế Môn bài; Thông tư số 75/2002/NĐ-CP">96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP; Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2002/NĐ-CP">96/2002/TT-BTC; Tại công văn số 3701/TCT-CS ngày 23/9/2010 của Tổng cục Thuế đã hướng dẫn:

“ Năm 2011 chính sách về thuế Môn bài tiếp tục được thực hiện theo quy định tại: Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế Môn bài; Thông tư số 75/2002/NĐ-CP">96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP; Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2002/NĐ-CP">96/2002/TT-BTC.

Đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiếp tục giữ nguyên bậc thuế Môn bài năm 2010 để thu thuế Môn bài năm 2011. Những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có biến động lớn về tình hình kinh doanh hoặc mới bắt đầu kinh doanh trong năm 2011 thì Cục thuế căn cứ vào quy định và tình hình thực tế địa phương để xác định bậc môn bài năm 2011 cho phù hợp.”

Để kịp thời triển khai công tác thu thuế Môn bài năm 2012 trong khi chưa có Nghị định sửa đổi Nghị định số 75/2002/NĐ-CP thuế Môn bài năm 2012 tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc tại công văn số 3701/TCT-CS nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và chủ động triển khai công tác thu thuế môn bài năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Lưu VT, CS (2b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4355/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4355/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/12/2011
Ngày hiệu lực 05/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4355/TCT-CS hướng dẫn thực hiện thuế Môn bài năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4355/TCT-CS hướng dẫn thực hiện thuế Môn bài năm 2012
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4355/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 05/12/2011
Ngày hiệu lực 05/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4355/TCT-CS hướng dẫn thực hiện thuế Môn bài năm 2012

Lịch sử hiệu lực Công văn 4355/TCT-CS hướng dẫn thực hiện thuế Môn bài năm 2012

  • 05/12/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/12/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực