Công văn 4362/BTC-KHTC

Công văn 4362/BTC-KHTC hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4362/BTC-KHTC năm 2014 hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Bộ Tài chính


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4362/BTC-KHTC
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản năm 2014

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính

Thực hiện Công văn số 2133/BTC-QLCS ngày 19/02/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014, để thống nhất tổ chức triển khai thực hiện trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là các đơn vị thuộc Bộ), Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công tác mua sắm tài sản nhà nước đã được bố trí trong phạm vi dự toán chi NSNN năm 2014 được giao (gồm cả nguồn vốn NSNN năm 2013 được cấp thẩm quyền cho phép chuyển nguồn sang năm 2014 tiếp tục sử dụng) như sau:

1. Về mua sắm xe ô tô:

1.1. Đối với xe ô tô phục vụ công tác: Không thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung từ các nguồn kinh phí được giao trong năm của đơn vị (nguồn NSNN, nguồn thu sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, như: kinh phí hỗ trợ; kinh phí được trích (để lại) từ thu xử phạt vi phạm pháp luật Thuế của hệ thống Thuế; kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra,…), bao gồm cả xe ô tô của dự án đầu tư xây dựng, xe ô tô thuộc kế hoạch, dự toán chi mua sắm, trang bị được cấp thẩm quyền phê duyệt trong năm 2013 nhưng chưa hoàn thành thực hiện và chuyển nguồn sang năm 2014 tiếp tục sử dụng.

1.2. Đối với xe ô tô chuyên dùng: Căn cứ dự toán chi NSNN năm 2014 được giao (bao gồm cả dự toán chi năm 2013 được chuyển nguồn sang năm 2014 tiếp tục sử dụng) và nguồn kinh phí hợp pháp khác được phê duyệt mua sắm, trang bị xe ô tô chuyên dùng; căn cứ tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại quy định tại các Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/05/2007 và Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 59/2007/QĐ-TTg">103/2007/TT-BTC ngày 29/08/2007 và Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài chính; Quyết định số 2448/QĐ-BTC ngày 05/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đơn vị thuộc Bộ đánh giá thực trạng, rà soát nhu cầu sử dụng xe ô tô chuyên dùng, trên cơ sở đó xây dựng và tổng hợp kế hoạch trang bị; mua sắm xe ô tô chuyên dùng của toàn đơn vị năm 2014 đảm bảo nguyên tắc phù hợp với số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng được trang bị sử dụng, đúng tiêu chuẩn, định mức và khả năng kinh phí, báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/04/2014 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính (quản lý nhà nước) xem xét, thống nhất trước khi triển khai thực hiện.

1.3. Đối với các Chương trình, Dự án sử dụng vốn nước ngoài (nguồn vốn ODA, nguồn viện trợ), thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Trường hợp trong Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ quy định việc trang bị, mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của Chương trình, Dự án thì được thực hiện việc mua sắm, trang bị xe ô tô theo Hiệp định đã ký;

- Trường hợp trong Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ không quy định việc trang bị, mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của Chương trình, Dự án thì không được thực hiện việc mua sắm, trang bị xe ô tô.

2. Về mua sắm tài sản nhà nước khác: Căn cứ kế hoạch được duyệt và dự toán chi NSNN được giao về mua sắm, trang bị tài sản nhà nước được sử dụng trong năm 2014, các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương triển khai và tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt trong năm 2014.

3. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị các cấp:

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành; không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả từ nguồn tiết kiệm chi và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quyết định việc mua sắm tài sản theo phân cấp thẩm quyền quy định hiện hành của Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; Tổ chức thực hiện mua sắm, trang bị tài sản nhà nước phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo triệt để tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm phải được hạch toán, theo dõi, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) để phối hợp xử lý và tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC (60).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4362/BTC-KHTC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4362/BTC-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/04/2014
Ngày hiệu lực 07/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4362/BTC-KHTC năm 2014 hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Bộ Tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4362/BTC-KHTC năm 2014 hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Bộ Tài chính
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4362/BTC-KHTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành 07/04/2014
Ngày hiệu lực 07/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4362/BTC-KHTC năm 2014 hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Bộ Tài chính

Lịch sử hiệu lực Công văn 4362/BTC-KHTC năm 2014 hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Bộ Tài chính

  • 07/04/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/04/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực