Công văn 437/TCT-CS

Công văn 437/TCT-CS năm 2019 về áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 437/TCT-CS 2019 về áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 437/TCT-CS
V/v áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại tư vấn JQTEC
(LKY-09, Đường s 2 E, Khu đô thị An Viên,
Phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại tư vấn JQTEC về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT (gi kèm theo công văn số 192/VPCP-ĐMDN ngày 8/01/2019 của Văn phòng Chính phủ), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 10 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định về phương pháp khu trừ thuế như sau:

“Điều 10. Phương pháp khấu trừ thuế

2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.”

Tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định phương pháp khấu trừ thuế như sau:

“4. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ một tỷ đng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là hai năm liên tục.

Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính doanh thu làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế quy định tại Điểm này.

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gm:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới một tỷ đng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ;

…”

Tại Điều 1 Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 ca Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“1. Bỏ các khổ 1, 2, 3, 4, 5 sau điểm đ Khoản 3 Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) và thay bằng nội dung như sau:

Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

2. Bỏ điểm d Khoản 4 Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).”

Tng cục Thuế đã có công văn số 4253/TCT-CS ngày 20/9/2017 giới thiệu điểm mới Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 (đính kèm).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại tư vấn JQTEC được biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế tỉnh Khánh Hòa để được hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Văn phòng Chính phủ (ĐMDN);
- Cổng thông tin điện tử chính phủ;
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để báo cáo);
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Cục thuế t
nh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH




Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 437/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 437/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/01/2019
Ngày hiệu lực 31/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 437/TCT-CS 2019 về áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 437/TCT-CS 2019 về áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 437/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 31/01/2019
Ngày hiệu lực 31/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 437/TCT-CS 2019 về áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 437/TCT-CS 2019 về áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

  • 31/01/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/01/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực