Công văn 4373/TCT-CS

Công văn 4373/TCT-CS năm 2016 về sử dụng hóa đơn đặt in đối với cơ sở y tế công lập do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4373/TCT-CS sử dụng hóa đơn đặt in đối với cơ sở y tế công lập 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4373/TCT-CS
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1846/CT-TTHT ngày 5/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về sử dụng hóa đơn đặt in đối với cơ sở y tế công lập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6, Điều 8 và khoản 1 Điều 11 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Tại Điều 5 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 5. Nguyên tắc tạo hóa đơn

1. Tạo hóa đơn là hoạt động làm ra mẫu hóa đơn để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của tổ chức kinh doanh thể hiện bằng các hình thức hóa đơn hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này.

2. Tổ chức có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Thông tư này.

e) Các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật đáp ứng đủ điều kiện tự in hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 nhưng không tự in hóa đơn thì được tạo hóa đơn đặt in hoặc mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế.”

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4373/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4373/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/09/2016
Ngày hiệu lực 21/09/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4373/TCT-CS sử dụng hóa đơn đặt in đối với cơ sở y tế công lập 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4373/TCT-CS sử dụng hóa đơn đặt in đối với cơ sở y tế công lập 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4373/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành 21/09/2016
Ngày hiệu lực 21/09/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4373/TCT-CS sử dụng hóa đơn đặt in đối với cơ sở y tế công lập 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 4373/TCT-CS sử dụng hóa đơn đặt in đối với cơ sở y tế công lập 2016

  • 21/09/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/09/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực