Công văn 4379/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4379/LĐTBXH-KHTC về báo cáo nhu cầu và dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4379/LĐTBXH-KHTC 2017 dự toán kinh phí Pháp lệnh ưu đãi người có công


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4379/LĐTBXH-KHTC
V/v báo cáo nhu cầu và dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để đảm bảo kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được giao tại các Quyết định của Bộ: số 1824/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016, số 1644/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2017; Quyết định số 1647/QĐ-LĐTBXH số 1648/QĐ-LĐTBXH ngày 18/10/2017 (nếu có) và hướng dẫn dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại Công văn số 148/LĐTBXH-KHTC ngày 13/01/2017 rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công như sau:

1. Đối với kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách:

1.1. Kinh phí chi trả các loại trợ cấp thường xuyên và chi trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp:

- Điều chỉnh dự toán năm 2017: Căn cứ dự toán được thông báo năm 2017, số dư dự toán năm 2016 được phép chuyển sang năm 2017 (nếu có) và tình hình thực hiện 10 tháng đầu năm, nhu cầu chi trả tháng 11 và tháng 12 để đề xuất điều chỉnh dự toán năm 2017 đã được thông báo, tránh để số dư dự toán lớn hoặc không đủ kinh phí để thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng.

- Để có căn cứ cân đối dự toán năm 2018: Sở báo cáo kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên tháng 9/2017 theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP.

1.2. Kinh phí chi công tác điều dưỡng năm 2017:

Do điều kiện ngân sách nhà nước hạn hẹp, Bộ đã có Công văn số 2019/LĐTBXH-KHTC ngày 24/5/2017 và Công văn s3157/LĐTBXH-KHTC ngày 31/7/2017 đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán thực hiện công tác điều dưỡng người có công nhưng đến nay chưa được bổ sung. Vì vậy, các địa phương sắp xếp trong phạm vi dự toán đã được thông báo để đảm bảo các đối tượng đến niên hạn đều được hưởng chế độ điều dưỡng, sau đó mới thực hiện điều dưỡng tập trung. Trường hợp dự toán đã được thông báo đầu năm không đủ để đảm bảo điều dưỡng tại gia đình, các địa phương báo cáo Bộ tổng hợp gửi Bộ Tài chính bổ sung kinh phí đđảm bảo chế độ, chính sách cho đối tượng.

2. Đối với kinh phí thực hiện công việc năm 2017 (Chi hỗ trợ hoạt động cơ sở nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công với cách mạng; Công tác mộ - nghĩa trang liệt sĩ; Phí quản lý kinh phí người có công): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện trong phạm vi dự toán đã được thông báo và theo tỷ lệ phí quy định.

(Báo cáo theo mẫu biểu đính kèm)

Yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính rà soát, báo cáo sát nhu cầu kinh phí thực hiện và gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 27/10/2017 để tng hp gửi Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách theo quy định./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Lê Tấn Dũng (để b/cáo);
- Cục Người có công (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI....

BÁO CÁO NHU CẦU VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG NĂM 2017
(Kèm theo công văn số ………./SLĐTBXH-KHTC ngày ……./..../2017)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

NỘI DUNG

1. Nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2017

2. Nguồn kinh phí

3. Đề nghị điều chỉnh dự toán

4. Ghi chú

Tổng nguồn kinh phí được phép sử dụng

2.1. Dự toán năm 2017 được thông báo (các QĐ: số 1824/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016; số 1644/QĐ LĐTBXH ngày 17/10/2017 và QĐ số 1647/QĐ-LĐTBXH số 1648/QĐ-LĐTBXH ngày 18/10/2017-nếu có)

2.2. Số dư dự toán năm 2016 được phép chuyển sang năm 2017 sử dụng

Tăng

Giảm

1

2

3

4=5+6

5

6

7=3-4

8=4-3

9

1

Kinh phí chi trả các loại trợ cấp thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

2

Trang cấp DCCH và phương tiện trợ giúp cho NCC

 

 

 

 

 

 

 

3

Điều trị, điều dưỡng cho thương bệnh binh và NCC

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điều tr

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điều dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ tiền điện, nước theo TTLT số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi hỗ trợ hoạt động các cơ sở nuôi dưỡng thương binh tập trung và điều dưỡng luân phiên NCC với cách mạng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ hoạt động phục vụ công tác nuôi dưỡng người có công

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ khác và mua sắm, sửa chữa

 

 

 

 

 

 

 

5

Chi công tác Mộ và Nghĩa trang liệt sỹ

 

 

 

 

 

 

 

6

Chi cho công tác quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghiệp vụ phí theo tỷ lệ quy định

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ khác

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đơn vị báo cáo, thuyết minh cụ thể số lượng đối tượng tăng, giảm tương ứng với nhu cầu kinh phí điều chỉnh./.

 

Người lập biểu

TP. Kế hoạch - Tài chính

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI …….

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHI TRẢ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI THƯỜNG XUYÊN THÁNG 9 NĂM 2017
(Kèm theo công văn số ………/SLĐTBXH-KHTC ngày ……./..../2017)

STT

NỘI DUNG

ĐỐI TƯỢNG (người)

KINH PHÍ (1.000 đồng)

 

TNG S

 

 

I

TRỢ CẤP, PHỤ CẤP HÀNG THÁNG

 

 

1

Người hoạt động cách mạng

 

 

2

Bà mẹ Việt nam anh hùng, anh hùng

 

 

3

Thương binh (TB), người hưởng chính sách như TB

 

 

4

Thương binh loại B

 

 

5

Bệnh binh

 

 

6

Bệnh binh hạng 3 (BB 3)

 

 

7

Người phục vụ TB, TB.B, Bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

 

8

Trợ cấp tuất đối với thân nhân người có công với cách mạng

 

 

9

Người có công giúp đỡ cách mạng

 

 

10

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

 

11

Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

 

12

Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

 

13

Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

 

 

14

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ dưi 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

 

 

15

Đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975

 

 

II

CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THƯỜNG XUYÊN KHÁC

 

 

1

Bảo hiểm y tế

 

 

2

Trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo

 

 

 

Người lập biểu

TP. Kế hoạch - Tài chính

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4379/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4379/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực18/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4379/LĐTBXH-KHTC 2017 dự toán kinh phí Pháp lệnh ưu đãi người có công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4379/LĐTBXH-KHTC 2017 dự toán kinh phí Pháp lệnh ưu đãi người có công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4379/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành18/10/2017
        Ngày hiệu lực18/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4379/LĐTBXH-KHTC 2017 dự toán kinh phí Pháp lệnh ưu đãi người có công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4379/LĐTBXH-KHTC 2017 dự toán kinh phí Pháp lệnh ưu đãi người có công

           • 18/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực