Công văn 439/BNV-CTTN

Nội dung toàn văn Công văn 439/BNV-CTTN 2022 hướng dẫn nhiệm vụ công tác quản lý thanh niên


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 439/BNV-CTTN
V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên quy định tại khoản 3, khoản 7 Điều 38 Luật Thanh niên số 57/2020/QH14, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Triển khai Luật Thanh niên năm 2020, trong đó cụ thể:

a) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; các chính sách pháp luật đối với thanh niên theo quy định tại Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP1, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP2 của Chính phủ;

b) Tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP .

2. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

a) Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện Chiến lược ;

b) Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược 5 năm 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2022 thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược.

3. Tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4. Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam3

a) Lồng ghép các chỉ tiêu thống kê về thanh niên vào Bộ chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê của bộ, ngành và địa phương;

b) Đề nghị các bộ, ngành hướng dẫn cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê về thanh niên; chia sẻ dữ liệu thông tin về thanh niên cho các địa phương;

c) Đề nghị Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, thẩm định để đảm bảo chỉ tiêu thống kê về thanh niên được lồng ghép, thu thập thông qua các cuộc điều tra thống kê;

d) Đề nghị các bộ, ngành báo cáo số liệu thống kê về thanh niên theo quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BNV và gửi về Bộ Nội vụ theo quy định.

5. Tiếp tục thực hiện việc thu hút, tuyển dụng công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

6. Đối với các địa phương thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 sau khi hoàn thành nhiệm vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ và Công văn số 6732/BNV-CTTN ngày 30/12/2021 của Bộ Nội vụ.

7. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành và địa phương.

8. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định gồm các nội dung sau:

a) Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên;

b) Kết quả ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên; Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên;

c) Kết quả thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

d) Kết quả ban hành Kế hoạch tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ;

đ) Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện;

e) Kết quả tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả Bộ Nội vụ trước ngày 20/12/2022 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Hải Long;
- Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, CTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Hải Long

 1 Nghị số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

2 Nghị số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện;

3 Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 439/BNV-CTTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu439/BNV-CTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2022
Ngày hiệu lực09/02/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 439/BNV-CTTN

Lược đồ Công văn 439/BNV-CTTN 2022 hướng dẫn nhiệm vụ công tác quản lý thanh niên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 439/BNV-CTTN 2022 hướng dẫn nhiệm vụ công tác quản lý thanh niên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu439/BNV-CTTN
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrương Hải Long
        Ngày ban hành09/02/2022
        Ngày hiệu lực09/02/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 439/BNV-CTTN 2022 hướng dẫn nhiệm vụ công tác quản lý thanh niên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 439/BNV-CTTN 2022 hướng dẫn nhiệm vụ công tác quản lý thanh niên

              • 09/02/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/02/2022

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực