Công văn 4390/TCT-KK

Công văn 4390/TCT-KK năm 2015 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4390/TCT-KK kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4390/TCT-KK

V/v kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex

Trả lời Công văn số 85/KTTC/DHĐ ngày 10/9/2015 của Công ty cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex vướng mắc về việc hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển địa điểm. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 83/2013/NĐ-CP">156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ :Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex có sự thay đổi trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp từ Cục Thuế TP Hà Nội sang Cục Thuế tỉnh Hà Nam; sau khi thay đổi trụ sở, Công ty còn có số thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết tại Cục Thuế TP Hà Nội thì Công ty đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ nếu thuộc diện hoàn thuế theo quy định hoặc đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ tiếp tục thực hiện kê khai, khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Hà Nam theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex được biết./. 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Đại Trí (để b/c);
- Vụ CS, PC - TCT;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Hà Nam;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ
KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4390/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4390/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/10/2015
Ngày hiệu lực 22/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4390/TCT-KK kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4390/TCT-KK kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng 2015
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4390/TCT-KK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành 22/10/2015
Ngày hiệu lực 22/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4390/TCT-KK kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng 2015

Lịch sử hiệu lực Công văn 4390/TCT-KK kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng 2015

  • 22/10/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/10/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực