Công văn 4390/UBND-CT

Công văn 4390/UBND-CT năm 2014 về chỉ đạo tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư và đẩy mạnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2014 - 2015 và những năm tiếp theo

Nội dung toàn văn Công văn 4390/UBND-CT đẩy mạnh đấu thầu sử dụng vốn ngoài ngân sách Hà Nội 2014 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4390/UBND-CT
V/v Chỉ đạo tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư và đẩy mạnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2014 - 2015 và những năm tiếp theo

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế;
- Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội;
- UBND các Quận, Huyện, Thị xã.

Thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố khóa XIV kỳ họp thứ 7 và các quy định của pháp luật, nhằm minh bạch và huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, UBND thành phố Hà Nội đã có các văn bản: số 336/TB-UBND ngày 27/12/2013, số 1101/UBND-CT ngày 19/02/2014 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Sở ngành UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp, đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2014 và nhưng năm tiếp theo.

Ngày 10/3/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo số 190/BC-KH&ĐT về việc triển khai nhiệm vụ UBND Thành phố giao tại các văn bản nêu trên, trong đó bước đầu đã tổng hợp, báo cáo danh mục 205 dự án do các Sở ngành UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất cần tổ chức rà soát, kiểm tra, hoàn thiện các điều kiện theo quy định để đưa vào danh mục công bố kêu gọi đầu tư của Thành phố năm 2014 và những năm tiếp theo.

Sau khi xem xét, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Việc lập danh mục các dự án và công bố công khai kêu gọi đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư. Để tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư và đẩy mạnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 - 2015 và những năm tiếp theo, UBND Thành phố đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch Đầu tư tại công văn số 190/BC-KH&ĐT nêu trên và giao nhiệm vụ:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến đầu tư):

- Chủ động phối hợp với các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Sở quản chuyên ngành, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và UBND các Quận, Huyện, Thị xã tiếp tục và thường xuyên rà soát danh mục các dự án, hoàn thiện hồ sơ đề xuất và các điều kiện, thủ tục để tổng hợp danh mục các dự án đáp ứng quy định tại Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố và các quy định hiện hành; trình UBND Thành phố quyết định phê duyệt danh mục công bố đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT, hợp đồng đối tác công - tư (PPP).

- Chủ trì phối hợp với các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và UBND các Quận, Huyện, Thị xã rà soát quỹ đất 20% theo Quyết định 123/2001/QĐ-UB của UBND Thành phố và quỹ đất đối ứng dự kiến dành cho các dự án BT dừng triển khai để đề xuất bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của Thành phố những năm tiếp theo.

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố giao ban và tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất.

- Chủ trì xây dựng, điều chỉnh bổ sung các cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa của Thành phố trong lĩnh vực đầu tư, thu hút đầu tư và công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 2449/UBND-CT ngày 08/4/2014 về việc rà soát, loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư.

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội:

- Cung cấp các thông tin, chỉ tiêu quy hoạch cụ thể của các dự án trong quá trình lập danh mục, đề xuất dự án và sau khi danh mục được phê duyệt cho các Sở, Ngành liên quan và nhà đầu tư khi có yêu cầu.

- Rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin về quy hoạch của các dự án được phê duyệt danh mục vào các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu trình cấpthẩm quyền phê duyệt.

3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế:

- Cung cấp thông tin, hướng dẫn cụ thể việc lập hồ sơ đề xuất và hoàn thiện các điều kiện, thủ tục trong quá trình lập danh mục công bố kêu gọi đầu tư và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

- Thực hiện quản lý nhà nước, giám sát hoạt động, tiến hành thanh tra kiểm tra việc triển khai, thực hiện các dự án được lựa chọn nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. UBND các Quận, Huyện, Thị xã và các Sở, ngành được giao lập đề xuất dự án và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án:

- Tổ chức xây dựng, lập hồ sơ đề xuất dự án và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/05/2012 của UBND Thành phố và các văn bản quy định pháp luật của Nhà nước và Thành phố;

- Chủ động nghiên cứu phương án tổ chức giải phóng mặt bằng theo quy hoạch để tạo quỹ đất sạch cho Thành phố nhằm thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách theo quy định.

- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách được lựa chọn chủ đầu tư trên trên địa bàn - Tổng hợp tiến độ các dự án, báo cáo định kỳ hàng quý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở chuyên ngành liên quan làm cơ sở để kiểm tra, giám sát

- Cử một đồng chí lãnh đạo đơn vị phụ trách và chuyên viên thường trực (thông báo điện thoại và địa chỉ email liên hệ về Sở Kế hoạch Đầu tư) làm đầu mối đôn đốc triển khai để thực hiện hiệu quả công tác tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư và đẩy mạnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội nam 2014 - 2015 và những năm tiếp theo.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, khó khăn cần báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND TP (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, PCVP Lý Văn Giao, CT, KT, TH;
- Lưu: VT, CTh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4390/UBND-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4390/UBND-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2014
Ngày hiệu lực18/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4390/UBND-CT đẩy mạnh đấu thầu sử dụng vốn ngoài ngân sách Hà Nội 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4390/UBND-CT đẩy mạnh đấu thầu sử dụng vốn ngoài ngân sách Hà Nội 2014 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4390/UBND-CT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành18/06/2014
        Ngày hiệu lực18/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4390/UBND-CT đẩy mạnh đấu thầu sử dụng vốn ngoài ngân sách Hà Nội 2014 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4390/UBND-CT đẩy mạnh đấu thầu sử dụng vốn ngoài ngân sách Hà Nội 2014 2015

           • 18/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực