Công văn 44/TTLLTPQG-HCTH

Công văn 44/TTLLTPQG-HCTH năm 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 244/2016/TT-BTC do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 44/TTLLTPQG-HCTP 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 244/2016/TT-BTC


BỘ TƯ PHÁP
TRUNG TÂM
LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/TTLLTPQG-HCTH
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 244/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 244/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (sau đây gọi tất là Thông tư số 244). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Đ thng nhất thực hiện các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp tại Thông tư số 244 trên đây, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Về mức thu phí

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 244, mức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người; đối với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi và người công nuôi dưỡng liệt sỹ) là 100.000 đồng/lần/người. Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một ln yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5000 đồng/Phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.

Đối với những trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong 01 lần (01 hồ sơ) yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp 02 loại Phiếu (Phiếu lý lịch tư pháp số 01 và Phiếu lý lịch tư pháp số 02) thì Sở Tư pháp cũng thực hiện mức thu nêu trên.

2. Về quản lý và sử dụng phí (Điều 7 Thông tư số 244)

- Về trích, nộp và phân b phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp:

+ Sở Tư pháp trích 4% số tiền phí thu được chuyển về tài khoản của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sử dụng trang trải chi phí cho các nội dung chi quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ. Nộp 15% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Số tiền còn lại cho Sở Tư pháp được xác định là 100% và được phân bổ, sử dụng như sau:

++ Trích chuyển cho Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát phối hợp trong công tác xác minh 60% số tiền phí được để lại, tương ứng với số lượng hồ sơ yêu cầu xác minh đã được hoàn thành, để trang trải cho các nội dung liên quan đến cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bao gồm: Chi mua văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, công tác phí; chi bảo dưng, sửa chữa phương tiện, mua sm vật tư, phương tiện lưu giữ, xử lý, bảo quản hồ sơ; chi hỗ trợ cho người tham gia phối hợp với Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát và các Sở Tư pháp trong việc liên hệ, đôn đốc, theo dõi, đối trừ các hồ sơ được miễn giảm phí, đối soát hồ sơ và kinh phí, tổng hợp thông tin, nhận và chuyển kết quả hồ sơ tra cứu, xác minh của cơ quan hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát và các khoản chi khác có liên quan đến việc tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Việc trích chuyển được thực hiện thông qua Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, mỗi quý một lần trên cơ sở tổng số hồ sơ yêu cầu xác minh đã được Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia xác nhận.

++ Trong trường hợp nhiều cơ quan phối hợp xác minh thông tin, thì ngoài khoản trích chuyển cho Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Sở Tư pháp hỗ trợ cho mỗi cơ quan khác thực hiện xác minh 25.000 đồng/yêu cầu.

Số tiền còn lại sau khi phân bổ như trên thì tổ chức thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp Sở Tư pháp được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ thì được sử dụng số tiền phí còn lại sau khi phân bổ để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016.

- Về phương thức trích chuyển cho Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát:

Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 7 Thông tư số 244, Sở Tư pháp trích chuyn cho Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát phối hợp trong công tác xác minh 60% s tin phí được để lại, tương ứng với số lượng hồ sơ yêu cầu xác minh đã được hoàn thành. Việc trích chuyển được thực hiện thông qua Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, mỗi quý một lần trên cơ sở tổng số hồ sơ yêu cầu xác minh đã được Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia xác nhận.

Theo quy định nêu trên, đối với những Sở Tư pháp đã thực hiện giải pháp ứng dụng tin học hóa trong công tác tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp (giải pháp “Kiềng ba chân”) và những hồ sơ được thực hiện thông qua giải pháp này thì Sở Tư pháp thực hiện trích chuyển vào tài khoản của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia 60% số tiền phí được để lại, tương ứng với số lượng hồ sơ yêu cầu xác minh đã được hoàn thành. Sau đó, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sẽ thực hiện trích chuyển lại cho Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát theo quy định.

Đối với nhũng Sở Tư pháp chưa thực hiện giải pháp ứng dụng tin học hóa công tác tra cứu, xác minh thông tin đ cấp Phiếu lý lịch tư pháp nêu trên và những hồ sơ không được thực hiện thông qua giải pháp này thì Sở Tư pháp thực hiện trích chuyn trực tiếp cho Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát đã phối hợp xác minh 60% s tin phí được đ lại, tương ứng với số lượng hồ sơ yêu cầu xác minh đã được hoàn thành.

Lưu ý: Sở Tư pháp căn cứ hồ sơ yêu cầu xác minh và kết quả trả lời của Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (trường hợp xác minh trực tiếp tại cơ quan này) hoặc của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (đã tích hợp kết quả trả lời của Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53), Bộ Công an) đ thực hiện trích chuyển.

Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 244/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia xin gửi Sở Tư pháp của tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương để nghiên cứu, thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, xin liên hệ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (đồng chí Lương Nhân Hòa, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Tổ trưởng Tổ hỗ trợ Sở Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp) số điện thoại: 04 6684 1313; 09386 19368 để được giải đáp chi tiết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Các Phó Giám đốc Trung tâm (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, HCTH, TTrC.

GIÁM ĐỐC
Hoàng Quốc Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 44/TTLLTPQG-HCTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu44/TTLLTPQG-HCTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2017
Ngày hiệu lực14/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 44/TTLLTPQG-HCTP 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 244/2016/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 44/TTLLTPQG-HCTP 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 244/2016/TT-BTC
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu44/TTLLTPQG-HCTH
       Cơ quan ban hànhTrung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
       Người kýHoàng Quốc Hùng
       Ngày ban hành14/02/2017
       Ngày hiệu lực14/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 44/TTLLTPQG-HCTP 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 244/2016/TT-BTC

          Lịch sử hiệu lực Công văn 44/TTLLTPQG-HCTP 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 244/2016/TT-BTC

          • 14/02/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/02/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực