Công văn 44/VTLTNN-NVTW

Công văn 44/VTLTNN-NVTW về phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2011 của cơ quan, tổ chức trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 44/VTLTNN-NVTW phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ


BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/VTLTNN-NVTW
V/v phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2011 của các cơ quan, tổ chức trung ương

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91.

Để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91 (sau đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức trung ương) có căn cứ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2011 và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư, lưu trữ năm 2011 như sau:

I. QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ

Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ.

2. Tổ chức và cán bộ

a) Tiếp tục kiện toàn tổ chức và tăng cường cán bộ được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ làm văn thư, lưu trữ.

b) Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đồng thời tạo điều kiện cho các bộ văn thư, lưu trữ (đặc biệt ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc) tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ ở trong nước và nước ngoài.

3. Ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo văn thư, lưu trữ

Các cơ quan, tổ chức trung ương tiếp tục cụ thể hóa các văn bản quản lý về văn thư, lưu trữ cho phù hợp thực tế của ngành, của cơ quan, trọng tâm là:

a) Ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác văn thư, lưu trữ;

b) Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng;

c) Ban hành Danh mục hồ sơ của cơ quan và hướng dẫn lập hồ sơ công việc;

d) Ban hành Bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ của ngành;

đ) Quy định về tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.

4. Kiểm tra, hướng dẫn nghiệpvụ

Tăng cường các hình thức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về văn thư, lưu trữ. Số lượng các đơn vị được kiểm tra trong năm 2011 phấn đấu đạt 50 – 70% trên tổng số các đơn vị.

II. HOẠT ĐỘNG NGHIỆPVỤ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

1. Soạn thảo và ban hành văn bản

Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc soạn thảo, ban hành văn bản của cơ quan, tổ chức đảm bảo theo quy định về hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

2. Quản lý văn bản

a) Thực hiện quản lý văn bản đi, văn bản đến của cơ quan, tổ chức theo hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tại Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18 tháng 7 năm 2005 về việc quản lý văn bản đi, văn bản đến và Công văn số 139/VTLTNN-TTTH ngày 14 tháng 3 năm 2009 về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ của cơ quan, tổ chức đúng thời hạn.

3. Quản lý và sử dụng con dấu

Quản lý an toàn, chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng con dấu trong Văn thư.

4. Thu thập tài liệu vào lưu trữ của cơ quan, tổ chức; chỉnh lý, giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thu thập hồ sơ, tài liệu đã giải quyết xong từ năm 2009 về trước vào Lưu trữ của cơ quan, tổ chức.

b) Tiếp tục tổ chức thực hiện việc chỉnh lý tài liệu để giải quyết tình trạng tài liệu chưa được lập hồ sơ của cơ quan và của ngành.

c) Thực hiện việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

d) Các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia tiến hành lựa chọn hồ sơ, tài liệu và tổ chức giao nộp hồ sơ, tài liệu theo đúng nội dung và thời gian quy định.

5. Bảo vệ, bảo quản tài liệu

a) Bố trí kho lưu trữ có đủ diện tích và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật để bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nội vụ về kho lưu trữ chuyên dụng.

b) Trang bị đầy đủ các phương tiện thiết yếu để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu như: phương tiện báo cháy, chữa cháy; phương tiện bảo vệ; giá, hộp,cặp đựng tài liệu; bìa hồ sơ…

c) Thực hiện chế độ vệ sinh định kỳ kho tàng, tài liệu và các biện pháp khác để bảo quản tài liệu theo quy định.

6. Tổ chức sử dụng tài liệu

a) Tổ chức phục vụ việc khai thác tài liệu cho các đối tượng độc giả nhằm tạo thuận lợi cho nhiều người đến khai thác, nghiên cứu tài liệu.

b) Bố trí phòng đọc đủ điều kiện cho độc giả khai thác, sử dụng tài liệu.

c) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các công cụ tra cứu thiết yếu như mục lục hồ sơ; cơ sở dữ liệu quản lý và tra tìm tài liệu lưu trữ, sổ sách quản lý việc khai thác sử dụng tài liệu và độc giả.

d) Chủ động công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ dưới mọi hình thức (thông báo, xuất bản sách, viết bài giới thiệu, trưng bày triển lãm…) nhằm phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ KHÁC

1. Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ

a) Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý văn bản và quản lý tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức.

b) Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào công tác văn thư, lưu trữ.

2. Thống kê, báo cáo và sơ kết, tổng kết công tác văn thư, lưu trữ

a) Thực hiện Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV và Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV ngày 01 tháng 02 năm 2005 của Bộ Nội vụ về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

b) Xây dựng báo cáo và tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức.

3. Thực hiện chế độ đãi ngộ đối với cán bộ văn thư, lưu trữ

a) Thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người làm lưu trữ theo quy định hiện hành.

b) Tổ chức ngày Lưu trữ Việt Nam 03 tháng 01 trang trọng, tiết kiệm nhằm động viên tinh thần của cán bộ làm văn thư, lưu trữ của ngành, của cơ quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản về Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước theo địa chỉ: Số 12 phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội hoặc trao đổi qua điện thoại số: 04.38327008, 04.37665864 và 04.37669022 để cùng phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Lãnh đạo Cục (03);
- Các đơn vị : VP, KHTC, TCCB, TTr, TTKHCN, TCVTLTVN;
- Trung tâm LTQG II, III, IV;
- Website: luutruvn.gov.vn;
- Lưu: VT, NVTW (08)

CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Minh Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 44/VTLTNN-NVTW

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu44/VTLTNN-NVTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2011
Ngày hiệu lực25/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 44/VTLTNN-NVTW phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 44/VTLTNN-NVTW phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu44/VTLTNN-NVTW
        Cơ quan ban hànhCục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
        Người kýVũ Thị Minh Hương
        Ngày ban hành25/01/2011
        Ngày hiệu lực25/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 44/VTLTNN-NVTW phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 44/VTLTNN-NVTW phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ

           • 25/01/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực