Công văn 443/UBND-VP5

Công văn 443/UBND-VP5 năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 443/UBND-VP5 năm 2013 quản lý đầu tư xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 443/UBND-VP5
V/v tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN, TPCP

Nam Định, ngày 29 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố Nam Định.

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2012 UBND tỉnh có chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn Nhà nước; ngày 21 tháng 01 năm 2013 UBND tỉnh có chỉ thị số 09/2013/CT-UBND về những giải pháp chủ yếu khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Nam Định. Nhìn chung công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã dần đi vào nề nếp, nhiều công trình hoàn thành có chất lượng kỹ thuật tốt và giá trị thẩm mỹ cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật không đúng thẩm quyền, quá khả năng cân đối vốn, kéo dài thời gian thi công, gây lãng phí...

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

1. Đối với các dự án khởi công mới: Người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt; chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách.

- Đối với dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn, chỉ được phê duyệt quyết định đầu tư phần vốn ngân sách trung ương theo đúng mức vốn đã được thẩm định.

- Đối với dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn, UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư theo đúng cơ cấu nguồn vốn được quy định tại văn bản số 667/UBND-VP5 ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh về việc nguyên tắc quản lý đầu tư và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên một số lĩnh vực.

2. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án đang triển khai dở dang, đã được giao kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện theo các quy định sau:

- Đối với các dự án phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh trước khi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành: Rà soát các nội dung đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn trong phạm vi quản lý ngân sách cấp mình.

- Đối với các dự án phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh sau khi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành: Rà soát các nội dung đầu tư, cắt giảm các chi phí, hạng mục không thật cần thiết trên nguyên tắc vẫn bảo đảm mục tiêu chủ yếu của dự án, hiệu quả đầu tư, giảm chi phí đầu tư, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Sau khi áp dụng các giải pháp trên, nếu dự án vẫn phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ các nguyên nhân do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu: chính sách tiền lương và chi phí GPMB; trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án, người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định dừng những dự án không bảo đảm hiệu quả đầu tư, chưa thật cấp bách để tập trung vốn cho các dự án cấp bách và hiệu quả hơn. Trong phạm vi cân đối ngân sách của cấp mình, người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh dự án.

- Đối với các Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được phân cấp tại Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Nam Định, trường hợp vượt tổng mức đầu tư do chế độ, chính sách (chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí vật liệu xây dựng) thì được phép điều chỉnh và dùng ngân sách địa phương của cấp mình để chi trả.

- Việc điều chỉnh dự án phải bảo đảm hiệu quả đầu tư, mục tiêu đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn và khả năng hoàn thành dự án đúng tiến độ.

- Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư các dự án không thuộc các trường hợp được phép điều chỉnh theo quy định.

- Chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách địa phương của cấp mình và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện dự án đối với phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư ban đầu hoặc các quyết định đầu tư điều chỉnh quy định tại các quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn các sở chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư rà soát, tập hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở chuyên ngành tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra về việc lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

II. Tăng cường công tác quản lý nhằm giảm tối đa nợ đọng xây dựng cơ bản.

1. Các ngành và UBND các huyện, UBND thành phố Nam Định.

a) Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 (bao gồm cả các xã, thị trấn) và các giải pháp xử lý nợ đọng trong thời gian tới gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

b) Căn cứ vào nhiệm vụ và thẩm quyền, tiến hành kiểm điểm, xác định trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong thời gian qua. Đồng thời, phải tự cân đối các nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

c) Các dự án đã được quyết định đầu tư phải thực hiện theo các mức vốn kế hoạch đã giao.

d) Không yêu cầu doanh nghiệp nhà thầu ứng vốn thực hiện dự án khi chưa được bố trí vốn, dẫn đến hậu quả phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Trường hợp cấp bách phải được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý mới được thực hiện.

e) Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đã được bố trí vốn. Đối với các gói thầu đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng hợp đồng đã ký theo quy định tại điều 58 và 59 của Luật Đấu thầu, tránh tình trạng nợ đọng, chiếm dụng vốn của nhà thầu.

f) Lập và điều chỉnh kế hoạch đấu thầu theo tiến độ, kế hoạch vốn được phân bổ của từng dự án theo đúng quy định tại Điều 6, Luật Đấu thầu và Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

h) Không sử dụng vốn vay để bố trí cho các dự án khởi công mới khi chưa xác định hoặc thẩm định được nguồn vốn để hoàn trả.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn các ngành, và các địa phương xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

b) Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản và tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh, trong đó làm rõ trách nhiệm, cá nhân đối với các đơn vị, địa phương gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

III. Tổ chức thực hiện

1. Giao giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định, các cơ quan quản lý Nhà nước, căn cứ vào Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, theo chức năng nhiệm vụ, và những quy định trong chỉ đạo này, khẩn trương tổ chức triển khai để bảo đảm không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

2. Giao cơ quan thanh tra các cấp, các ngành:

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt và phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ; trong đó tập trung kiểm tra việc phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư, nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án có mức độ thay đổi tổng mức đầu tư lớn.

b) Tổ chức việc công bố công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định pháp luật; đề xuất với Chính phủ có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- CVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh; Website VP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Báo Nam Định, Đài PTTH tỉnh;
- Vp3, Vp6, Vp8;
- Lưu: Vp1, Vp5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 443/UBND-VP5

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu443/UBND-VP5
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2013
Ngày hiệu lực29/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 443/UBND-VP5 năm 2013 quản lý đầu tư xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 443/UBND-VP5 năm 2013 quản lý đầu tư xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản Nam Định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu443/UBND-VP5
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Văn Tuấn
        Ngày ban hành29/07/2013
        Ngày hiệu lực29/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 443/UBND-VP5 năm 2013 quản lý đầu tư xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Công văn 443/UBND-VP5 năm 2013 quản lý đầu tư xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản Nam Định

           • 29/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực