Công văn 4436/UBND-KGVX

Công văn 4436/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp nhận người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về cách ly tại khu cách ly tập trung khách sạn có thu phí do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4436/UBND-KGVX 2020 tiếp nhận người Việt Nam nhập cảnh về cách ly có thu phí Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4436/UBND-KGVX
V/v tiếp nhận người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về cách ly tại khu cách ly tập trung khách sạn có thu phí

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế, Du lịch;
- Công an Thành phố;
- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó yêu cầu các địa phương phải bố trí các cơ sở cách ly đáp ứng yêu cầu của người nhập cảnh, không phân biệt người nước ngoài và người Việt Nam. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nội dung như sau:

1. Tất cả người Việt Nam nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài được vận chuyển đến các khu cách ly tập trung của Thành phố do Quân đội quản lý và được xét nghiệm SARS-CoV-2.

a) Trường hợp xét nghiệm có kết quả dương tính (+) được chuyển Bệnh viện điều trị theo phân tuyến.

b) Trường hợp xét nghiệm có kết quả âm tính (-) thì tiếp tục thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung hoặc cách ly tại Khách sạn có thu phí theo nguyện vọng cá nhân.

2. Người cách ly tại các khu cách ly tập trung của Thành phố do Quân đội quản lý có nguyện vọng cách ly tại Khách sạn có thu phí thì thực hiện các thủ tục như sau:

a) Tổ chức hoặc cá nhân đã đăng ký từ trước, có xác nhận đặt phòng của Khách sạn thì được phép chuyển đến cách ly tại Khách sạn đã đăng ký.

b) Tổ chức hoặc cá nhân chưa đặt phòng tại Khách sạn liên hệ với Ban quản lý khu cách ly tập trung để được hướng dẫn:

- Có Đơn đề nghị được cách ly tại Khách sạn (theo mẫu kèm theo).

- Phối hợp với Ban quản lý khu cách ly tập trung để thống nhất về thời gian, địa điểm, hình thức, phương tiện vận chuyển tới Khách sạn để cách ly.

- Thanh toán các khoản chi phí cách ly theo quy định.

3. Đối với Ban điều hành quản lý khu cách ly tập trung do quân đội quản lý có trách nhiệm:

- Hướng dẫn các thủ tục, tiếp nhận Đơn cho người có nguyện vọng cách ly tại Khách sạn, cung cấp mẫu Đơn sẵn cho người cách ly.

- Tiếp nhận Đơn (lưu tại khu cách ly), phối hợp với các Khách sạn để thông tin tới người cách ly về khả năng tiếp nhận.

- Lập danh sách người cách ly chuyển đến cách ly tại Khách sạn báo cáo UBND quận, huyện ra quyết định điều chuyển địa điểm cách ly.

- Lập Biên bản bàn giao trường hợp cách ly giữa khu cách ly tập trung do Quân đội quản lý và Ban quản lý cách ly tại Khách sạn (yêu cầu ghi rõ về thời gian đã được cách ly, thời gian cần phải tiếp tục cách ly tại Khách sạn).

- Thanh toán các chi phí cách ly theo quy định.

4. Trách nhiệm của Khách sạn cách ly.

- Niêm yết giá công khai trên Website để cho người có nhu cầu cách ly đăng ký và xác nhận đăng ký.

- Tổ chức tiếp nhận và vận chuyển người cách ly từ khu cách ly tập trung do Quân đội quản lý về cách ly tại Khách sạn đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế và Thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Tổ chức quản lý và cách ly theo đúng quy định.

- Lập danh sách báo cáo UBND quận, huyện để ban hành Quyết định hết thời gian cách ly theo đúng quy định.

- Thanh toán các chi phí cách ly.

5. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, vận chuyển người nhập cảnh từ Sân bay quốc tế Nội Bài về khu cách ly tập trung do Quân đội quản lý.

- Chỉ đạo các khu cách ly tập trung do Quân đội quản lý đảm bảo việc cách ly cho người cách ly theo đúng quy định; hướng dẫn, giải quyết các thủ tục cho người có nguyện vọng được cách ly tại Khách sạn. Thực hiện thanh toán chi phí cách ly theo quy định.

6. Sở Y tế

- Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố và Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã hướng dẫn cách ly cho người Việt Nam tự nguyện cách ly tại Khách sạn có thu phí theo quy định.

7. Giao UBND các quận, huyện, thị xã nơi có khu cách ly tập trung tại Khách sạn

- Chỉ đạo khu cách ly tập trung tại Khách sạn thực hiện tiếp nhận và cách ly người Việt Nam tự nguyện cách ly tập trung tại Khách sạn đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính khi hết thời gian cách ly

- Phê duyệt danh sách tiếp nhận người nhập cảnh vào cách ly tại khách sạn và Quyết định danh sách hết thời gian cách ly tập trung tại Khách sạn.

8. Sở Du lịch, Công an Thành phố phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các Khách sạn và các cá nhân cách ly tại Khách sạn thực hiện nghiêm túc quy định về cách ly y tế.

9. Chi trả kinh phí

- Người cách ly có trách nhiệm chi trả kinh phí ăn, ở khi cách ly tại Khách sạn theo thỏa thuận; chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí khác do nhà nước quy định (nếu phải chi trả).

- Kinh phí ăn, ở, xét nghiệm và các chi phí khác nếu có... tại khu cách ly tập trung do Quân đội quản lý được thực hiện theo quy định. Người cách ly phải thanh toán trước khi chuyển về cách ly tại Khách sạn (nếu có).

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở: Y tế, Du lịch, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã và các cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo UBND Thành phố và Bộ Y tế theo quy định (gửi qua Sở Y tế để tổng hợp báo cáo)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;
- Bộ Y tế;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Phó Chủ tịch TT Nguyễn Văn Sửu;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở Tài chính;
- Cổng Thông tin điện tử Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H. Giang;
- Phòng KGVX, TKBT, HC-TC;
- Lưu: VT, KGVXAN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /
V/v đề nghị được cách ly tự nguyện tại Khách sạn có thu phí

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020

 

Kính gửi:

- UBND thành phố Hà Nội;
- Sở Y tế.
- Khu cách ly tập trung.....

- Họ và tên: (hoặc tập thể, cá nhân người đại diện....)

- Giới tính:

- Số chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/ hộ chiếu: …………………

- Hộ khẩu thường trú:                     Số điện thoại:

Hiện tôi nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày      tháng      năm 20     , hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung……… do nhu cầu của cá nhân. Tôi có nguyện vọng xin được cách ly tại Khách sạn và tự chi trả toàn bộ kinh phí, vậy tôi viết đơn nay kính đề nghị quý Cơ quan cho phép tôi được thực hiện cách ly tại khu cách ly tại Khách sạn có thu phí (tên Khách sạn …………., địa chỉ …………………..).

Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và Thành phố và thực hiện thanh toán đầy đủ các chi phí khi cách ly tại Khách sạn và các quy định của Ban quản lý cách ly tại Khách sạn.

Rất mong được tạo điều kiện của Quý các cơ quan!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- ………

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020
Người viết đơn
Nguyễn Văn A

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4436/UBND-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4436/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2020
Ngày hiệu lực11/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4436/UBND-KGVX

Lược đồ Công văn 4436/UBND-KGVX 2020 tiếp nhận người Việt Nam nhập cảnh về cách ly có thu phí Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4436/UBND-KGVX 2020 tiếp nhận người Việt Nam nhập cảnh về cách ly có thu phí Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4436/UBND-KGVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành11/09/2020
        Ngày hiệu lực11/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4436/UBND-KGVX 2020 tiếp nhận người Việt Nam nhập cảnh về cách ly có thu phí Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4436/UBND-KGVX 2020 tiếp nhận người Việt Nam nhập cảnh về cách ly có thu phí Hà Nội

              • 11/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực